Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 3 - सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2 [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 3 - सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2 - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 3: सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2

Below listed, you can find solutions for Chapter 3 of Maharashtra State Board Balbharati for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी].


स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 34 - 35]

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Chapter 3 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2 स्वाध्याय [Pages 34 - 35]

स्वाध्याय | Q 1 | Page 34

खालील तक्ता पूर्ण करा.

अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन
1. कायिक पेशींच्या मदतीने होणाऱ्या प्रजननास अलैंगिक प्रजनन म्हणतात. 1. ____________________
2. __________________ 2. लैंगिक प्रजननासाठी नर जनक आणि मादी जनक अशा दोन जनकांची आवश्यकता असते.
3. हे प्रजनन फक्त सूत्री विभाजनाच्या मदतीने होते. 3. __________________
4. _____________________ 4. या प्रजननाने तयार होणारा नवीन जीव जनुकीय दृष्ट्या जनकांपेक्षा वेगळा असतो.
5. द्विविभाजन, बहुविभाजन, कलिकायन, खंडीभवन, पुनर्जनन, शाकीय प्रजनन, बीजाणू निर्मिती, इत्यादी प्रकारे विविध सजीवांमध्ये अलैंगिक प्रजनन केले जाते. 5. _____________________

रिकाम्या जागा भरा.

स्वाध्याय | Q 2. अ. | Page 35

मानवी शुक्रपेशींची निर्मिती _______ या अवयवात होते.

स्वाध्याय | Q 2. आ. | Page 35

मानवामध्ये ______ हे गुणसूत्र पुरुषत्वासाठी कारणीभूत असते.

स्वाध्याय | Q 2. इ. | Page 35

पुरुष आणि स्त्री जननसंस्थेमध्ये ______ ही ग्रंथी समान असते.

स्वाध्याय | Q 2. ई. | Page 35

भ्रूणाचे रोपण ______ या अवयवामध्ये होते.

स्वाध्याय | Q 2. उ. | Page 35

भिन्न पेशींच्या (युग्मकांच्या) संयोगाशिवाय ______ हे प्रजनन घडून येते.

स्वाध्याय | Q 2. ऊ. | Page 35

शरीराचे अनेक तुकडे तुकडे होऊन प्रत्येक तुकडा नवजात सजीव म्हणून जीवन जगू लागतो. हे प्रजनन ______ प्रकारचे आहे.

स्वाध्याय | Q 2. ए. | Page 35

परागकोषातील कोष्ठकांमध्ये _______ विभाजनाने परागकण तयार होतात.

स्वाध्याय | Q 3 | Page 35

खालील कंसात दिलेल्या शब्दांचा वापर करून परिच्छेद पूर्ण करा.

(पितपिंडकारी संप्रेरक, गर्भाशयाचे अंतःस्तर, पुटिका ग्रंथी संप्रेरक, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, पितपिंड)

अंडाशयातील पुटीकेची वाढ _______ संप्रेरकामुळे होते. ही पुटिका इस्ट्रोजेन स्त्रवते. इस्ट्रोजेनच्या प्रभावामुळे ______ ची वाढ होते/ पुनर्निर्मिती होते. __________ संप्रेरकामुळे पूर्ण वाढ झालेली पुटिका फुटून अंडपेशी अंडाशयातून बाहेर पडते व पुटीकेच्या उर्वरित भागापासून ______ तयार होते. ते ______ व _______ ही संप्रेरके स्रवते. या संप्रेरकांच्या प्रभावाखाली ______च्या ग्रंथी स्रवण्यास सुरुवात करतात आणि ते रोपणक्षम होते.

स्वाध्याय | Q 4. अ. | Page 35

एकपेशीय सजीवांतील अलैंगिक प्रजननाचे प्रकार सोदाहरण स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q 4. आ. | Page 35

IVF ही संकल्पना स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q 4. इ. | Page 35

लैंगिक आरोग्य राखण्यासाठी तुम्ही काय काळजी घ्याल?

स्वाध्याय | Q 4. ई. | Page 35

आर्तवचक्र म्हणजे काय? आर्तवचक्राचे संक्षिप्त वर्णन करा.

स्वाध्याय | Q 5 | Page 35

लैंगिक प्रजननातील मातापित्याप्रमाणे नवीन जीव गुणधर्माबाबत साम्य दाखवतो हे विधान उदाहरणासह स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q 6. अ. | Page 35

नामनिर्देशित आकृती काढा.

मानवी पुरुष प्रजनन संस्था

स्वाध्याय | Q 6. आ. | Page 35

नामनिर्देशित आकृती काढा.

मानवी स्त्री प्रजनन संस्था

स्वाध्याय | Q 6. इ. | Page 35

नामनिर्देशित आकृती काढा.

आर्तव चक्र

स्वाध्याय | Q 7. अ. | Page 35

नावे द्या.

पुरुष प्रजनन संस्थेशी संबंधित विविध संप्रेरके.

स्वाध्याय | Q 7. आ. | Page 35

नावे द्या.

स्त्री प्रजनन संस्थेतील अंडाशयातून स्रवली जाणारी संप्रेरके.

स्वाध्याय | Q 7. इ. | Page 35

नावे द्या.

जुळ्यांचे प्रकार.

स्वाध्याय | Q 7. ई. | Page 35

नावे द्या.

कोणतेही दोन लैंगिक रोग

स्वाध्याय | Q 8 | Page 35

‘दांपत्याला मुलगा होणार की मुलगी हे त्या दांपत्यातील पुरुषावर अवलंबून असते’. या विधानाची सत्यता/असत्यतता सकारण स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q 9 | Page 35

वनस्पतींमधील अलैंगिक प्रजनन स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q 10 | Page 35

भाडोत्री मातृत्व, काचनलिकेतील फलन, वीर्य पेढी, इत्यादी आधुनिक तंत्रज्ञान मानवास उपयुक्त ठरेल. या विधानाचे समर्थन करा.

स्वाध्याय | Q 11 | Page 35

वनस्पतींमधील लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया आकृतीसह स्पष्ट करा.

Solutions for Chapter 3: सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2

स्वाध्याय
Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 3 - सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2 - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 3 - सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. Balbharati solutions for Mathematics Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 3 (सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] chapter 3 सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2 are प्रजनन (Reproduction), अलैंगिक प्रजनन (Asexual reproduction), लैंगिक प्रजनन (Sexual reproduction), वनस्पतींमधील लैंगिक प्रजनन (Sexual Reproduction in Plants), मानवातील लैंगिक प्रजनन (Sexual reproduction in human being), मानवी पुरुष प्रजनन संस्था, मानवी स्त्री-प्रजनन संस्था (Female Reproductive System), प्रजनन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान (Reproduction and advanced technology), लैंगिक आरोग्य (Reproductive health).

Using Balbharati Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] solutions सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2 exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in Balbharati Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] students prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 3, सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग -2 Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics Science and Technology 2 10th Standard Ssc Maharashtra State Board [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २ इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×