Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 - मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 - मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Pages 28 - 29]

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण स्वाध्याय [Pages 28 - 29]

स्वाध्याय | Q १. | Page 28

स्तंभ क्र. 1 शी जुळेल या प्रकारे स्तंभ क्र. 2 व 3 ची फेरमांडणी करा.

स्तंभ क्र.1    स्तंभ क्र.2 स्तंभ क्र.3
i. त्रिक अ. सर्व अणूंमधील हलका व ऋणप्रभारी कण 1. मेंडेलीव्ह
ii. अष्टक आ. एकवटलेले वस्तुमान व धनप्रभार 2. थॉमसन
iii. अणुअंक इ. पहिल्या व तिसऱ्या अणुवस्तुमानांची सरासरी 3. न्यूलँड्स
iv. आवर्त ई. आठव्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म पहिल्यासारखे 4. रुदरफोर्ड
v. अणुकेंद्रक उ. अणुकेंद्रकावरील धनप्रभार 5. डोबरायनर
vi. इलेक्ट्रॉन ऊ. रेणुसूत्रांमध्ये क्रमाक्रमाने बदल 6. मोजले

योग्य पर्याय निवडून विधान पूर्ण लिहा.

स्वाध्याय | Q २. अ. | Page 28

अल्क धातूंच्या बाह्यतम कवचातील इलेक्ट्रॉनांची संख्या ______ आहे.

 • 1

 • 2

 • 3

 • 7

स्वाध्याय | Q २. आ. | Page 28

अल्कधर्मी मृदा धातूंची संयुजा 2 आहे. म्हणजे त्यांची आधुनिक आवर्तसारणीतील जागा ______ मध्ये आहे.

 • गण 2

 • गण 16

 • आवर्त 2

 • डी-खंड

स्वाध्याय | Q २. इ. | Page 28

मूलद्रव्य X च्या क्लोराइडचे रेणुसत्र XCl आहे. हे संयुग उच्च द्रवणांक असलेला स्थायू आहे. X हे मूलद्रव्य आवर्तसारणीच्या ज्या गणात असेल त्या गणात पुढीलपैकी कोणते मूलद्रव्य असेल?

 • Na

 • Mg

 • Al

 • Si

स्वाध्याय | Q २. ई. | Page 28

आधुनिक आवर्तसारणीत अधातू कोणत्या खंडात आहेत?

 • s-खंड

 • p-खंड

 • d-खंड

 • f-खंड

स्वाध्याय | Q ३. अ. | Page 28

एका मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2,8,2 असे आहे. यावरून खालील प्रश्नाचे उत्तर लिहा.

या मूलद्रव्याचा अणुअंक किती?

स्वाध्याय | Q ३. आ. | Page 28

एका मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2,8,2 असे आहे. यावरून खालील प्रश्नाचे उत्तर लिहा.

या मूलद्रव्याचा गण कोणता?

स्वाध्याय | Q ३. इ. | Page 28

एका मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2,8,2 असे आहे. यावरून खालील प्रश्नाचे उत्तर लिहा.

हे मूलद्रव्य कोणत्या आवर्तात आहे?

स्वाध्याय | Q ३. ई. | Page 28

एका मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण 2,8,2 असे आहे. यावरून खालील प्रश्नाचे उत्तर लिहा.

या मूलद्रव्याचे रासायनिक गुणधर्म खालीलपैकी कोणत्या मूलद्रव्यासारखे असतील? (खाली अणुअंक दिले आहेत).

 • N (7)

 • Be (4)

 • Ar (18)

 • Cl (17)

स्वाध्याय | Q ४. अ. | Page 29

दिलेल्या अणुअंकांच्या आधारे खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा. त्यावरून प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टीकरणासहीत लिहा.

3Li, 14Si, 2He, 11Na, 15P

यांच्यापैकी तिसऱ्या आवर्तातील मूलद्रव्ये कोणती?

स्वाध्याय | Q ४. आ. | Page 29

दिलेल्या अणुअंकांच्या आधारे खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा. त्यावरून प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टीकरणासहीत लिहा.

1H, 7N, 20Ca, 16S, 4Be, 18Ar यांच्यापैकी दुसऱ्या गणातील मूलद्रव्ये कोणती?

स्वाध्याय | Q ४. इ. | Page 29

दिलेल्या अणुअंकांच्या आधारे खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा. त्यावरून प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टीकरणासहीत लिहा.

7N, 6C, 8O, 5B, 13Al यांच्यापैकी सर्वाधिक विद्युतऋण मूलद्रव्य कोणते?

स्वाध्याय | Q ४. ई. | Page 29

दिलेल्या अणुअंकांच्या आधारे खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा. त्यावरून प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टीकरणासहीत लिहा.

4Be, 6C, 8O, 5B, 13Al यांच्यापैकी सर्वाधिक विद्युतधन मूलद्रव्य कोणते?

स्वाध्याय | Q ४. उ. | Page 29

दिलेल्या अणुअंकांच्या आधारे खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा. त्यावरून प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टीकरणासहीत लिहा.

11Na, 15P, 17C1, 14Si, 12Mg यांच्यापैकी सर्वाधिक आकारमान असलेला अणू कोणता?

स्वाध्याय | Q ४. ऊ. | Page 29

दिलेल्या अणुअंकांच्या आधारे खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा. त्यावरून प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टीकरणासहीत लिहा.

19K, 3Li, 11Na, 4Be यांच्यापैकी सर्वात कमी अणुत्रिज्या असलेला अणू कोणता?

स्वाध्याय | Q ४. ए. | Page 29

दिलेल्या अणुअंकांच्या आधारे खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा. त्यावरून प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टीकरणासहीत लिहा.

13A1, 14Si, 11Na, 12Mg, 16S यांच्यापैकी सर्वाधिक धातु-गुणधर्म असलेले मूलद्रव्य कोणते?

स्वाध्याय | Q ४. ऐ. | Page 29

दिलेल्या अणुअंकांच्या आधारे खालील मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण लिहा. त्यावरून प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टीकरणासहीत लिहा.

6C, 3Li, 9F, 7N, 8O यांच्यापैकी सर्वाधिक अधातु-गुणधर्म असलेले मूलद्रव्य कोणते?

स्वाध्याय | Q ५. अ. | Page 29

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वात लहान आकारमानाचा अणू

स्वाध्याय | Q ५. आ. | Page 29

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वात कमी अणुवस्तुमानाचा अणू

स्वाध्याय | Q ५. इ. | Page 29

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वाधिक विद्युतऋण अणू

स्वाध्याय | Q ५. ई. | Page 29

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वात कमी अणुत्रिज्या असलेला राजवायू

स्वाध्याय | Q ५. उ. | Page 29

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वाधिक अभिक्रियाशील अधातू

स्वाध्याय | Q ६. अ. | Page 29

थोडक्यात टिपा लिहा.

मेंडेलीव्हचा आवर्ती नियम

स्वाध्याय | Q ६. आ. | Page 29

थोडक्यात टिपा लिहा.

आधुनिक आवर्तसारणीची रचना

स्वाध्याय | Q ६. ई. | Page 29

थोडक्यात टिपा लिहा.

समस्थानकांचे मेंडेलीव्हच्या व आधुनिक आवर्तसारणीतील स्थान

स्वाध्याय | Q ७. अ. | Page 29

शास्त्रीय कारणे लिहा.

आवर्तामध्ये डावीकडून उजवीकडे जाताना अणुत्रिज्या कमी होत जाते.

स्वाध्याय | Q ७. आ. | Page 29

शास्त्रीय कारणे लिहा.

आवर्तामध्ये डावीकडून उजवीकडे जाताना धातु-गुणधर्म कमी होत जातो.

स्वाध्याय | Q ७. इ. | Page 29

शास्त्रीय कारणे लिहा.

गणामध्ये वरून खाली जाताना अणुत्रिज्या वाढत जाते.

स्वाध्याय | Q ७. ई. | Page 29

शास्त्रीय कारणे लिहा.

एकाच गणामधील मूलद्रव्यांची संयुजा समान असते.

स्वाध्याय | Q ७. उ. | Page 29

शास्त्रीय कारणे लिहा.

तिसऱ्या कवचाची इलेक्ट्रॉन धारकता 18 असूनही तिसऱ्या आवर्तामध्ये फक्त आठ मूलद्रव्ये आहेत.

स्वाध्याय | Q ८. अ. | Page 29

दिलेल्या वर्णनावरून नावे लिहा.

K, L व M ह्या कवचांमध्ये इलेक्ट्रॉन असलेला आवर्त.

स्वाध्याय | Q ८. आ. | Page 29

दिलेल्या वर्णनावरून नावे लिहा.

शून्य संयुजा असलेला गण

स्वाध्याय | Q ८. इ. | Page 29

दिलेल्या वर्णनावरून नावे लिहा.

संयुजा 1 असलेल्या अधातूंचे कुल

स्वाध्याय | Q ८. ई. | Page 29

दिलेल्या वर्णनावरून नावे लिहा.

संयुजा 1 असलेल्या धातूंचे कुल

स्वाध्याय | Q ८. उ. | Page 29

दिलेल्या वर्णनावरून नावे लिहा.

संयुजा 2 असलेल्या धातूंचे कुल

स्वाध्याय | Q ८. ऊ. | Page 29

दिलेल्या वर्णनावरून नावे लिहा.

दुसऱ्या व तिसऱ्या आवर्तांमधील धातुसदृश

स्वाध्याय | Q ८. ए. | Page 29

दिलेल्या वर्णनावरून नावे लिहा.

तिसऱ्या आवर्तामधील अधातू

स्वाध्याय | Q ८. ऐ. | Page 29

दिलेल्या वर्णनावरून नावे लिहा.

संयुजा 4 असलेली दोन मूलद्रव्ये

Advertisement Remove all ads

Chapter 2: मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण

स्वाध्याय
Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 - मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण - Shaalaa.com

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 - मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण

Balbharati solutions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 (मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण are मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण (Classification of elements), डोबरायनरची त्रिके (Dobereiner’s Triads), न्यूलँड्सच्या अष्टकांचा नियम (Newlands’ Law of Octaves), मेंडेलीव्हची आवर्तसारणी (Mendeleev’s Periodic table), आधुनिक आवर्ती नियम (Modern Periodic law), गण व इलेक्ट्रॉन संरूपण (Groups and electronic configuration), आवर्त आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण (Periods and electronic configuration), आधुनिक आवर्तसारणीतील आवर्ती कल (Periodic trends in the modern periodic table).

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी Science and Technology 1 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications      Forgot password?
View in app×