Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 7 - मानवी वस्ती [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Chapter 7: मानवी वस्ती

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 51]

Balbharati solutions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 7 मानवी वस्ती स्वाध्याय [Page 51]

अचूक पर्याय निवडा.

स्वाध्याय | Q १. (अ) | Page 51

वस्त्यांचे केंद्रीकरण खालील प्रमुख बाबीशी निगडित असते.

 • समुद्रसान्निध्य

 • मैदानी प्रदेश

 • पाण्याची उपलब्धता

 • हवामान

स्वाध्याय | Q १. (आ) | Page 51

ब्राझीलच्या आग्नेय भागात प्रामुख्याने कोणत्या प्रकारची वस्ती आढळते?

 • केंद्रित

 • रेषाकृती

 • विखुरलेली

 • ताराकृती

स्वाध्याय | Q १. (इ) | Page 51

भारतामधील विखुरलेल्या वस्त्यांचा प्रकार कुठे आढळतो?

 • नदीकाठी

 • वाहतूक मार्गाच्या लगत

 • डोंगराळ प्रदेशात

 • औद्योगिक क्षेत्रात

स्वाध्याय | Q १. (ई) | Page 51

नर्मदा नदीच्या खोऱ्यात केंद्रित वस्ती आढळते.

 • वनाच्छादन

 • शेतीयोग्य जमीन

 • उंचसखल जमीन

 • उद्योगधंदे

स्वाध्याय | Q १. (उ) | Page 51

ब्राझीलमधील कमी नागरीकरण असणारे राज्य कोणते?

 • पारा

 • आमापा

 • एस्पिरितो सान्तो

 • पॅराना

स्वाध्याय | Q २. (अ) | Page 51

भौगोलिक कारणे लिहा.

पाण्याची उपलब्धता हा लोकवस्तीस चालना देणारा प्रमुख घटक आहे.

स्वाध्याय | Q २. (आ) | Page 51

भौगोलिक कारणे लिहा.

ब्राझीलमध्ये लोकवस्तीचे केंद्रीकरण पूर्व किनाऱ्यालगत आढळते.

स्वाध्याय | Q २. (इ) | Page 51

भौगोलिक कारणे लिहा.

भारतामध्ये नागरीकरण वाढत आहे.

स्वाध्याय | Q २. (ई) | Page 51

भौगोलिक कारणे लिहा.

ईशान्य ब्राझीलमध्ये वस्त्या विरळ आहेत.

स्वाध्याय | Q २. (उ) | Page 51

भौगोलिक कारणे लिहा.

उत्तर भारतात अन्य राज्यांपेक्षा दिल्ली आणि चंदीगड इथे नागरीकरण जास्त झाले आहे.

स्वाध्याय | Q ३. (अ) | Page 51

भारत आणि ब्राझील या देशांतील नागरीकरणाबाबत तुलनात्मक आढावा घ्या.

स्वाध्याय | Q ३. (आ) | Page 51

गंगा नदीचे खोरे आणि ॲमेझॉन नदीचे खोरे यांतील मानवी वस्त्यांबाबत फरक स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ३. (इ) | Page 51

मानवी वस्त्यांची वाढ विशिष्ट स्थानीच झालेली का आढळते?

Advertisement Remove all ads

Chapter 7: मानवी वस्ती

स्वाध्याय
भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Balbharati solutions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 7 - मानवी वस्ती

Balbharati solutions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 7 (मानवी वस्ती) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 7 मानवी वस्ती are मानवी वस्ती, भारतातील वस्त्यांच्या आकृतिबंधाची उदाहरणे, ब्राझीलमधील वस्त्यांच्या आकृतिबंधाची उदाहरणे, भारत-नागरीकरण, ब्राझील नागरीकरण.

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions मानवी वस्ती exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 7 मानवी वस्ती 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for भूगोल इयत्ता १० वी Social Science Geography 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×