Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 6 - त्रिकोणमिती [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 6 - त्रिकोणमिती - Shaalaa.com
Advertisements
Advertisements

Solutions for Chapter 6: त्रिकोणमिती

Below listed, you can find solutions for Chapter 6 of Maharashtra State Board Balbharati for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी].


सरावसंच 6.1सरावसंच 6.2संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6
सरावसंच 6.1 [Pages 131 - 132]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 6 त्रिकोणमिती सरावसंच 6.1 [Pages 131 - 132]

सरावसंच 6.1 | Q 1. | Page 131

जर sinθ = `7/25` तर cosθ व tanθ च्या किमती काढा.

सरावसंच 6.1 | Q 2. | Page 131

जर tanθ = `3/4` तर secθ व cosθ च्या किमती काढा. 

सरावसंच 6.1 | Q 3. | Page 131

जर cotθ = `40/9` तर cosecθ व sinθ च्या किमती काढा.

सरावसंच 6.1 | Q 4. | Page 131

जर 5secθ - 12cosecθ = 0 असेल तर secθ, cosθ व sinθ च्या किमती शोधा.

सरावसंच 6.1 | Q 5. | Page 131

जर tanθ = 1 तर `(sinθ + cosθ)/(secθ + "cosec"θ)` ची किंमत काढा.

सिद्ध करा.

सरावसंच 6.1 | Q 6. (1) | Page 131

`(sin^2θ)/(cosθ) + cosθ = secθ`

सरावसंच 6.1 | Q 6. (2) | Page 131

cos2θ(1 + tan2θ) = 1  

सरावसंच 6.1 | Q 6. (3) | Page 132

`sqrt((1 - sinθ)/(1 + sinθ))` = secθ - tanθ

सरावसंच 6.1 | Q 6. (4) | Page 132

(sec θ - cos θ)(cot θ + tan θ) = tan θ sec θ

सरावसंच 6.1 | Q 6. (5) | Page 132

cot θ + tan θ = cosec θ sec θ 

सरावसंच 6.1 | Q 6. (6) | Page 132

`1/(secθ - tanθ)` = secθ + tanθ

सरावसंच 6.1 | Q 6. (7) | Page 132

sec4θ - cos4θ = 1 - 2cos2θ 

सरावसंच 6.1 | Q 6. (8) | Page 132

secθ + tanθ = `cosθ/(1 - sinθ)`

सरावसंच 6.1 | Q 6. (9) | Page 132

जर tanθ + `1/tanθ` = 2 तर दाखवा की `tan^2θ + 1/tan^2θ` = 2

सरावसंच 6.1 | Q 6. (10) | Page 132

`tanA/(1 + tan^2A)^2 + cotA/(1 + cot^2A)^2` = sin A cos A

सरावसंच 6.1 | Q 6. (11) | Page 132

sec4A(1 - sin4A) - 2tan2A = 1 

सरावसंच 6.1 | Q 6. (12) | Page 132

`tanθ/(secθ - 1) = (tanθ + secθ + 1)/(tanθ + secθ - 1)`

सरावसंच 6.2 [Page 137]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 6 त्रिकोणमिती सरावसंच 6.2 [Page 137]

सरावसंच 6.2 | Q 1. | Page 137

एक व्यक्ती एका चर्चपासून 80 मी अंतरावर उभी आहे. त्या व्यक्तीने चर्चच्या छताकडे पाहिले असता 45° मापाचा उन्नत कोन होतो, तर चर्चची उंची किती?

सरावसंच 6.2 | Q 2. | Page 137

दीपगृहावरून एका जहाजाकडे पाहताना 60° मापाचा अवनत कोन होतो. जर दीपगृहाची उंची 90 मी असेल तर ते जहाज दीपगृहापासून किती अंतरावर आहे? (`sqrt3` = 1.73)

सरावसंच 6.2 | Q 3. | Page 137

12 मी रुंदीच्या रस्त्याच्या दुतर्फा समोरासमोर दोन इमारती आहेत. त्यांपैकी एकीची उंची 10 मी असून तिच्या छतावरून दुसरीच्या छताकडे पाहिले असता उन्नत कोन 60° मापाचा होतो, तर दुसऱ्या इमारतीची उंची किती?

सरावसंच 6.2 | Q 4. | Page 137

18 मी व 7 मी उंचीचे खांब जमिनीवर उभे आहेत. त्यांच्या वरच्या टोकांना जोडणाऱ्या तारेची लांबी 22 मी आहे, तर त्या तारेने क्षितीज समांतर पातळीशी केलेल्या कोनाचे माप काढा.

सरावसंच 6.2 | Q 5. | Page 137

वादळामुळे एक झाड मोडले आणि झाडाचा शेंडा जमिनीवर टेकला. मोडलेला भाग जमिनीशी 60° चा कोन करतो. झाडाचा शेंडा आणि बुंधा यांमधील अंतर 20 मी असल्यास झाडाची उंची काढा.

सरावसंच 6.2 | Q 6. | Page 137

एक पतंग उडताना जमिनीपासून 60 मी लंबउंचीपर्यंत पोहचतो. पतंगांच्या दोऱ्याचे टोक जमिनीवर बांधले तेव्हा जमीन व दोरा यांच्या मध्ये 60° मापाचा कोन तयार होतो. दोरा कोठेही वाकलेला नाही असे गृहीत धरून दोऱ्याची लांबी काढा. (`sqrt3` =1.73)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 [Pages 138 - 139]

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Chapter 6 त्रिकोणमिती संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 [Pages 138 - 139]

दिलेल्या पर्यांयापैकी प्रश्नाच्या उत्तराचा अचूक पर्याय निवडा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 1. (1) | Page 138

sinθ cosecθ = किती? 

 • 0

 • `1/2`

 • `sqrt2`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 1. (2) | Page 138

cosec45° ची किंमत खालीलपैकी कोणती?

 • `1/sqrt2`

 • `sqrt2`

 • `sqrt3/2`

 • `2/sqrt3`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 1. (3) | Page 138

1 + tan2θ = किती? 

 • cot2θ

 • cosec2θ

 • sec2θ  

 • tan2θ 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 1. (4) | Page 138

जेव्हा आपण क्षितीजसमांतर रेषेच्या वरच्या दिशेने पाहतो, तेव्हा ______ कोन होतो. 

 • उन्नत कोन

 • अवनत कोन

 • शून्य

 • रेषीय

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 2. | Page 138

जर sinθ = `11/61` तर नित्यसमानतेचा उपयोग करून cosθ ची किंमत काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 3. | Page 138

जर tanθ = 2, तर इतर त्रिकोणमितीय गुणोत्तरांच्या किमती काढा 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 4. | Page 138

जर secθ = `13/12` , तर इतर त्रिकोणमितीय गुणोत्तरांच्या किमती काढा. 

सिद्ध करा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (1) | Page 138

sec θ(1 - sin θ) (sec θ + tan θ) = 1

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (2) | Page 138

(sec θ + tan θ) (1 - sin θ) = cos θ

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (3) | Page 138

sec2θ + cosec2θ = sec2θ × cosec2θ  

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (4) | Page 138

cot2θ - tan2θ = cosec2θ - sec2θ 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (5) | Page 138

tan4θ + tan2θ = sec4θ - sec2θ 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (6) | Page 138

`1/(1 - sinθ) + 1/(1 + sinθ)` = 2sec2θ

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (7) | Page 138

sec6x - tan6x = 1 + 3sec2x × tan2x  

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (8) | Page 138

`tanθ/(secθ + 1) = (secθ - 1)/tanθ`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (9) | Page 138

`(tan^3θ - 1)/(tanθ - 1)` = sec2θ + tanθ 

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 5. (10) | Page 139

`(sin θ - cos θ + 1)/(sin θ + cos θ - 1) = 1/(sec θ - tan θ)`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 6. | Page 139

एक मुलगा एका इमारतीपासून 48 मीटर अंतरावर उभा आहे. त्या इमारतीच्या वरच्या टोकाकडे पाहताना त्या मुलाला 30° मापाचा उन्नतकोन करावा लागतो, तर त्या इमारतीची उंची किती ?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 7. | Page 139

दीपगृहावरून एका जहाजाकडे पाहताना निरीक्षकाला 30° मापाचा अवनत कोन करावा लागतो. जर दीपगृहाची उंची 100 मी असेल तर ते जहाज दीपगृहापासून किती अंतरावर आहे?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 8. | Page 139

15 मी रुंदीच्या रस्त्याच्या दुतर्फा समोरासमोर दोन इमारती आहेत. त्यांपैकी एकीची उंची 12 मी असून तिच्या छतावरुन दुसरीच्या छताकडे पाहिले असता उन्नत कोन 30° चा होतो, तर त्या इमारतीची उंची किती ?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 9. | Page 139

अग्निशामकदलाच्या वाहनावर बसवलेली शिडी जास्तीत जास्त 70° मापाच्या कोनातून उचलता येते. त्यावेळी तिची अधिकात अधिक लांबी 20 मी असते. शिडीचे वाहनावरील टोक जमिनीपासून 2 मी उंचीवर आहे. तर शिडीचे दुसरे टोक जमिनीपासून जास्तीत जास्त किती उंचीवर पोहोचवता येईल ? (sin 70° ≈ 0.94)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6 | Q 10. | Page 139

आकाशात उडत असलेल्या विमानाच्या चालकाने विमानतळावर विमान उतरविण्यास सुरूवात करताना 20° मापाचा अवनत कोन केला, तेव्हा विमानाचा सरासरी वेग ताशी 200 किमी होता. ते विमान 54 सेकंदांत विमान तळावर उतरले. विमान तळावर उतरण्यास वळण्याच्या क्षणी ते विमान जमिनीपासून किती उंचीवर होते? (sin 20° ≈ 0.342)

Solutions for Chapter 6: त्रिकोणमिती

सरावसंच 6.1सरावसंच 6.2संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 6
Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 6 - त्रिकोणमिती - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 6 - त्रिकोणमिती

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. Balbharati solutions for Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 6 (त्रिकोणमिती) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] chapter 6 त्रिकोणमिती are कोसेक, सेक आणि कॉट गुणोत्तरे (cosec, sec and cot ratios), 0°, 30°, 45°, 60° आणि 90° मापाच्या कोनांच्या त्रिकोणमितीय गुणोत्तरांची सारणी., त्रिकोणमितीय नित्यसमानता, त्रिकोणमितीचे उपयोजन (Application of trigonometry).

Using Balbharati Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] solutions त्रिकोणमिती exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in Balbharati Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] students prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 6, त्रिकोणमिती Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics Mathematics 2 Geometry 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित २ भूमिती इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×