Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 3 - अंकगणित श्रेढी [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 3 - अंकगणित श्रेढी - Shaalaa.com
Advertisement
Advertisement

Solutions for Chapter 3: अंकगणित श्रेढी

Below listed, you can find solutions for Chapter 3 of Maharashtra State Board Balbharati for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी].


सरावसंच 3.1सरावसंच 3.2सरावसंच 3.3सरावसंच 3.4संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3
सरावसंच 3.1 [Pages 61 - 62]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 3 अंकगणित श्रेढी सरावसंच 3.1 [Pages 61 - 62]

सरावसंच 3.1 | Q 1. (1) | Page 61

पुढील अंकगणिती श्रेढीमधील सामाईक फरक का काढा.

2, 4, 6, 8,...

सरावसंच 3.1 | Q 1. (2) | Page 61

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

`2, 5/2, 3, 7/2,...`

सरावसंच 3.1 | Q 1. (3) | Page 61

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

-10, -6, -2, 2, ...

सरावसंच 3.1 | Q 1. (4) | Page 61

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

0.3, 0.33, .0333,...

सरावसंच 3.1 | Q 1. (5) | Page 61

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

0, -4, -8, -12,...

सरावसंच 3.1 | Q 1. (6) | Page 61

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

`-1/5, -1/5, -1/5,...`

सरावसंच 3.1 | Q 1. (7) | Page 61

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

`3, 3 + sqrt2, 3 + 2sqrt2, 3 + 3sqrt2,...`

सरावसंच 3.1 | Q 1. (8) | Page 61

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

127, 132, 137,...

सरावसंच 3.1 | Q 2. (1) | Page 61

अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद a व सामान्य फरक d असेल, तर अंकगणिती श्रेढी लिहा.

a = 10, d = 5

सरावसंच 3.1 | Q 2. (2) | Page 61

अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद a व सामान्य फरक d असेल, तर अंकगणिती श्रेढी लिहा.

a = - 3, d = 0

सरावसंच 3.1 | Q 2. (3) | Page 61

अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद a व सामान्य फरक d असेल, तर अंकगणिती श्रेढी लिहा.

a = - 7, d = `1/2`

सरावसंच 3.1 | Q 2. (4) | Page 61

अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद a व सामान्य फरक d असेल, तर अंकगणिती श्रेढी लिहा.

a = - 1.25, d = 3

सरावसंच 3.1 | Q 2. (5) | Page 61

अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद a व सामान्य फरक d असेल, तर अंकगणिती श्रेढी लिहा.

a = 6, d = - 3

सरावसंच 3.1 | Q 2. (6) | Page 61

अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद a व सामान्य फरक d असेल, तर अंकगणिती श्रेढी लिहा.

a = - 19, d = - 4

सरावसंच 3.1 | Q 3. (1) | Page 62

खालील अंकगणिती श्रेढीसाठी पहिले पद आणि सामान्य फरक काढा.

5, 1, -3, -7,...

सरावसंच 3.1 | Q 3. (2) | Page 62

खालील अंकगणिती श्रेढीसाठी पहिले पद आणि सामान्य फरक काढा.

0.6, 0.9, 1.2, 1.5,...

सरावसंच 3.1 | Q 3. (3) | Page 62

खालील अंकगणिती श्रेढीसाठी पहिले पद आणि सामान्य फरक काढा.

127, 135, 143, 151,...

सरावसंच 3.1 | Q 3. (4) | Page 62

खालील अंकगणिती श्रेढीसाठी पहिले पद आणि सामान्य फरक काढा.

`1/4, 3/4, 5/4, 7/4,...`

सरावसंच 3.2 [Page 66]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 3 अंकगणित श्रेढी सरावसंच 3.2 [Page 66]

सरावसंच 3.2 | Q 1. (1) | Page 66

खाली दिलेल्या अंकगणिती श्रेढीवरून चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

1, 8, 15, 22,...

येथे, a = `square`, t1 = `square`, t2 = `square`, t3 = `square`,...

t2 - t1 = `square - square = square`

t3 - t2 = `square - square = square`

∴ d =  `square`

सरावसंच 3.2 | Q 1. (2) | Page 66

खाली दिलेल्या अंकगणिती श्रेढीवरून चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

3, 6, 9, 12,...

येथे, t1 = `square`, t2 = `square`, t3 = `square`, t4 = `square`,...

t2 - t1 = `square`

t3 - t2 = `square`

∴ d = `square`

सरावसंच 3.2 | Q 1. (3) | Page 66

खाली दिलेल्या अंकगणिती श्रेढीवरून चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

-3, -8, -13, -18,...

येथे, t1 = `square`, t2 = `square`, t3 = `square`, t4 = `square`,...

t2 - t1 = `square`

t3 - t2 = `square`

∴ a = `square`, d = `square`

सरावसंच 3.2 | Q 1. (4) | Page 66

खाली दिलेल्या अंकगणिती श्रेढीवरून चौकटीत योग्य संख्या लिहा.

70, 60, 50, 40,...

येथे, t1 = `square`, t2 = `square`, t3 = `square`,....

∴ a = `square`, d = `square`

सरावसंच 3.2 | Q 2. | Page 66

खालील क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहे का ते ठरवा; असेल, तर त्या श्रेढीचे विसावे पद काढा.

-12, -5, 2, 9, 16, 23, 30,...

सरावसंच 3.2 | Q 3. | Page 66

दिलेली अंकगणिती श्रेढी 12, 16, 20, 24,... आहे. या श्रेढीचे 24 वे पद काढा.

सरावसंच 3.2 | Q 4. | Page 66

खालील अंकगणिती श्रेढीचे 19 वे पद काढा.

7, 13, 19, 25,...

सरावसंच 3.2 | Q 5. | Page 66

खालील अंकगणिती श्रेढीचे 27 वे पद काढा.

9, 4, -1, -6, -11,...

सरावसंच 3.2 | Q 6. | Page 66

तीन अंकी नैसर्गिक संख्यासमूहात 5 ने भाग जाणाऱ्या संख्या किती आहेत ते शोधा.

सरावसंच 3.2 | Q 7. | Page 66

एका अंकगणिती श्रेढीचे 11 वे पद 16 आणि 21 वे पद 29 आहे, तर त्या श्रेढीचे 41 वे पद काढा.

सरावसंच 3.2 | Q 8. | Page 66

11, 8, 5, 2,... या अंकगणिती श्रेढीत - 151 ही संख्या कितवे पद असेल?

सरावसंच 3.2 | Q 9. | Page 66

10 पासून 250 पर्यंतच्या नैसर्गिक संख्यांपैकी किती संख्या 4 ने विभाज्य आहेत?

सरावसंच 3.2 | Q 10. | Page 66

एका अंकगणिती श्रेढीचे 17 वे पद 10 व्या पदापेक्षा 7 ने जास्त आहे, तर सामान्य फरक काढा.

सरावसंच 3.3 [Pages 72 - 73]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 3 अंकगणित श्रेढी सरावसंच 3.3 [Pages 72 - 73]

सरावसंच 3.3 | Q 1. | Page 72

एका अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद 6 व सामान्य फरक 3 आहे तर S27 काढा.

a = 6, d = 3, S27 = ?

`"S"_"n" = "n"/2 [square + ("n" - 1)"d"]`

`"S"_27 = 27/2 [12 + (27 - 1)square]`

`= 27/2 xx square`

= 27 × 45 = `square`

सरावसंच 3.3 | Q 2. | Page 72

पहिल्या 123 सम नैसर्गिक संख्यांची बेरीज काढा.

सरावसंच 3.3 | Q 3. | Page 72

1 व 350 यांमधील सर्व सम संख्यांची बेरीज काढा.

सरावसंच 3.3 | Q 4. | Page 72

एका अंकगणिती श्रेढीचे 19 वे पद 52 आणि 38 वे पद 128 आहे, तर तिच्या पहिल्या 56 पदांची बेरीज काढा.

सरावसंच 3.3 | Q 5. | Page 72

1 व 140 यांच्या दरम्यान, 4 ने भाग जाणाऱ्या नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती आहे, हे काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

1 व 140 यांच्या दरम्यान 4 ने भाग जाणाऱ्या संख्यांची बेरीज = `square`

सरावसंच 3.3 | Q 6. | Page 72

एका अंकगणिती श्रेढीच्या पहिल्या 55 पदांची बेरीज 3300 आहे, तर तिचे 28 वे पद काढा.

सरावसंच 3.3 | Q 7. | Page 73

एका अंकगणिती श्रेढीतील तीन क्रमागत पदांची बेरीज 27 व त्यांचा गुणाकार 504 आहे, तर ती पदे शोधा.
(तीन क्रमागत पदे a - d, a, a + d माना.)

सरावसंच 3.3 | Q 8. | Page 73

एका अंकगणिती श्रेढीतील चार क्रमागत पदांची बेरीज 12 आहे. तसेच, त्या चार क्रमागत पदांपैकी तिसऱ्या व चौथ्या पदांची बेरीज 14 आहे, तर ती चार पदे काढा.
(चार क्रमागत पदे a - d, a, a + d, a + 2d माना.)

सरावसंच 3.3 | Q 9. | Page 73

एका अंकगणिती श्रेढीचे नववे पद शून्य आहे, तर 29 वे पद हे 19 व्या पदाच्या दुप्पट आहे दाखवा.

सरावसंच 3.4 [Page 78]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 3 अंकगणित श्रेढी सरावसंच 3.4 [Page 78]

सरावसंच 3.4 | Q 1 | Page 78

सानिकाने 1 जाने. 2016 ला ठरवले, की त्या दिवशी ₹ 10, दुसऱ्या दिवशी ₹ 11, तिसऱ्या दिवशी ₹ 12 अशाप्रकारे बचत करत रहायचे, तर 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत तिची एकूण बचत किती झाली?

सरावसंच 3.4 | Q 2 | Page 78

एका गृहस्थाने ₹ 8000 कर्जाऊ घेतले आणि त्यावर ₹ 1360 व्याज देण्याचे कबूल केले. प्रत्येक हप्ता आधीच्या हप्त्यापेक्षा ₹ 40 कमी देऊन सर्व रक्कम 12 मासिक हप्त्यांत भरली, तर त्याने दिलेला पहिला व शेवटचा हप्ता किती होता?

सरावसंच 3.4 | Q 3 | Page 78

सचिनने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांमध्ये पहिल्या वर्षी ₹ 5000, दुसऱ्या वर्षी ₹ 7000, तिसऱ्या वर्षी ₹ 9000 याप्रमाणे रक्कम गुंतवली, तर त्याची 12 वर्षांतील एकूण गुंतवणूक किती?

सरावसंच 3.4 | Q 4 | Page 78

एका नाट्यगृहात खुर्च्यांच्या एकूण 27 रांगा आहेत. पहिल्या रांगेत 20 खुर्च्या आहेत, दुसऱ्या 22 खुर्च्या तिसऱ्या रांगेत 24 खुर्च्या याप्रमाणे सर्व खुर्च्यांची मांडणी आहे, तर 15 व्या रांगेत एकूण किती खुर्च्या असतील आणि नाट्यगृहात एकूण किती खुर्च्या असतील?

सरावसंच 3.4 | Q 5 | Page 78

कारगिल येथे एका आठवड्यातील सोमवार ते शनिवार या दिवसांच्या तापमानांची नोंद केली. त्या नोंदी अंकगणिती श्रेढीत आहेत असे आढळले. सोमवार व शनिवारच्या तापमानांची बेरीज मंगळवार व शनिवारच्या तापमानांच्या बेरजेपेक्षा 5° सेल्सिअसने जास्त आहे. जर बुधवारचे तापमान - 30° सेल्सिअस असेल, तर प्रत्येक दिवसाचे तापमान काढा.

सरावसंच 3.4 | Q 6 | Page 78

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त त्रिकोणाकृती भूखंडावर वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. पहिल्या ओळीत एक झाड, दुसऱ्या ओळीत दोन झाडे, तिसऱ्या ओळीत तीन याप्रमाणे 25 ओळींत झाडे लावली, तर एकूण किती झाडे लावली?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 [Pages 78 - 80]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 3 अंकगणित श्रेढी संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 [Pages 78 - 80]

खाली दिलेल्या उपप्रश्नांची पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यांपैकी अचूक पर्याय निवडा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (1) | Page 78

- 10, - 6, - 2, 2,… ही क्रमिका _________.

 • अंकगणिती श्रेढी आहे कारण d = - 16

 • अंकगणिती श्रेढी आहे कारण d = 4

 • अंकगणिती श्रेढी आहे कारण d = - 4

 • अंकगणिती श्रेढी नाही.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (2) | Page 78

पुढील उपप्रश्नासाठी चार पर्यायी उत्तरे दिली आहेत. त्यापैकी अचूक पर्याय निवडून त्याचे वर्णाक्षर लिहा.

ज्याचे पहिले पद -2 आहे आणि सामान्य फरक ही -2 आहे अशा अंकगणिती श्रेढीतील पहिली चार पदे ______ आहेत.

 • -2, 0, 2, 4

 • -2, 4, -8, 16

 • -2, -4, -6, -8

 • -2, -4, -8, -16

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (3) | Page 78

पहिल्या 30 नैसर्गिक संख्यांची बेरीज खालीलपैकी कोणती?

 • 464

 • 465

 • 462

 • 461

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (4) | Page 79

दिलेल्या अंकगणिती श्रेढीत t7 = 4, d = -4, तर a = _____.

 • 6

 • 7

 • 20

 • 28

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (5) | Page 79

एका अंकगणिती श्रेढीसाठी a = 3.5, d = 0, n = 101, तर tn = ______.

 • 0

 • 3.5

 • 103.5

 • 104.5

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (6) | Page 79

एका अंकगणिती श्रेढीची पहिली दोन पदे – 3, 4 आहेत, तर 21 वे पद ______ आहे.

 • - 143

 • 143

 • 137

 • 17

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (7) | Page 79

जर एका अंकगणिती श्रेढीसाठी d = 5, तर t18 - t13 = _____.

 • 5

 • 20

 • 25

 • 30

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (8) | Page 79

3 च्या पहिल्या पाच पटींची बेरीज _______ आहे.

 • 45

 • 55

 • 15

 • 75

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (9) | Page 79

15, 10, 5,… या अंकगणिती श्रेढीच्या पहिल्या 10 पदांची बेरीज _________ आहे.

 • - 75

 • - 125

 • 75

 • 125

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 1. (10) | Page 79

एका अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद 1 असून n वे पद 20 आहे. जर Sn = 399 आहे, तर n = _________.

 • 42

 • 38

 • 21

 • 19

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 2 | Page 79

- 11, - 8, - 5,...., 49 या अंकगणिती श्रेढीचे शेवटून चौथे पद काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 3 | Page 79

एका अंकगणिती श्रेढीचे 10 वे पद 46 आहे. 5 व्या व 7 व्या पदांची बेरीज 52 आहे, तर ती श्रेढी काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 4 | Page 79

ज्या अंकगणिती श्रेढीचे 4 थे पद - 15, 9 वे पद - 30 आहे. त्या श्रेढीतील पहिल्या 10 पदांची बेरीज काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 5 | Page 79

दोन अंकगणिती श्रेढी 9, 7, 5,... आणि 24, 21, 18,... अशा दिल्या आहेत. जर या दोन अंकगणिती श्रेढीचे n वे पद समान असेल, तर n ची किंमत काढा आणि n वे पद काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 6 | Page 79

जर एका अंकगणिती श्रेढीच्या तिसऱ्या व आठव्या पदांची बेरीज ७ असेल आणि सातव्या व 14 व्या पदांची बेरीज - 3 असेल, तर 10 वे पद काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 7 | Page 79

एका अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद - 5 आणि शेवटचे पद 45 आहे. जर त्या सर्व पदांची बेरीज 120 असेल, तर ती किती पदे असतील आणि त्यांचा सामाईक फरक किती असेल?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 8 | Page 79

1 ते n नैसर्गिक संख्यांची बेरीज 36 आहे, तर n ची किंमत काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 9 | Page 80

207 या संख्येचे तीन भाग असे करा, की त्या संख्या अंकगणिती श्रेढीत असतील व लहान दोन भागांचा गुणाकार 4623 असेल.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 10 | Page 80

एका अंकगणिती श्रेढीत 37 पदे आहेत. सर्वांत मध्यावर असलेल्या तीन पदांची बेरीज 225 आहे आणि शेवटच्या तीन पदांची बेरीज 429 आहे, तर अंकगणिती श्रेढी लिहा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 11 | Page 80

ज्या अंकगणिती श्रेढीचे पहिले पद a आहे. दुसरे पद b आहे आणि शेवटचे पद c आहे, तर त्या श्रेढीतील सर्व पदांची बेरीज `((a + c)(b + c - 2a))/(2(b - a))` एवढी आहे हे दाखवा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 12 | Page 80

जर अंकगणिती श्रेढीतील पहिल्या p पदांची बेरीज ही पहिल्या q पदांच्या बेरजेबरोबर असेल, तर त्यांच्या पहिल्या (p + q) पदांची बेरीज शून्य असते हे दाखवा. (p ≠ q).

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 13 | Page 80

अंकगणिती श्रेढीच्या m व्या पदाची m पट ही n व्या पदाच्या n पटीबरोबर असेल, तर त्याचे (m + n) वे पद शून्य असते हे दाखवा. (m ≠ n)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 | Q 14 | Page 80

₹ 1000 ही रक्कम 10 % सरळव्याज दराने गुंतवली, तर प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी मिळणाऱ्या व्याजाची रक्कम अंकगणितीय श्रेढी होईल का हे तपासा. ती अंकगणितीय श्रेढी होत असेल, तर 20 वर्षांनंतर मिळणाऱ्या व्याजाची रक्कम काढा. त्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

सरळव्याज = `("P" xx "R" xx "N")/100`

1 वर्षानंतर मिळणारे सरळव्याज = `(1000 xx 10 xx 1)/100 = square`

2 वर्षानंतर मिळणारे सरळव्याज = `(1000 xx 10 xx 2)/100 = square`

3 वर्षानंतर मिळणारे सरळव्याज = `(square xx square xx square)/100` = 300

अशाप्रकारे 4, 5, 6 वर्षांनंतर मिळणारे सरळव्याज अनुक्रमे 400, `square`, `square` असेल.

या संख्येवरून d = `square`, आणि a = `square`

20 वर्षांनंतर मिळणारे सरळव्याज

tn = a + (n - 1)d

t20 = `square` + (20 - 1)`square`

t20 = `square`

20 वर्षांनंतर मिळणारे एकूण व्याज = `square`

Solutions for Chapter 3: अंकगणित श्रेढी

सरावसंच 3.1सरावसंच 3.2सरावसंच 3.3सरावसंच 3.4संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3
Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 3 - अंकगणित श्रेढी - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 3 - अंकगणित श्रेढी

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. Balbharati solutions for Mathematics Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 3 (अंकगणित श्रेढी) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 3 अंकगणित श्रेढी are क्रमिका, क्रमिकेतील पदे, अंकगणिती श्रेढी, अंकगणिती श्रेढीचे n वे पद (nth term of an A. P.), अंकगणिती श्रेढीतील पहिल्या n पदांची बेरीज, अंकगणिती श्रेढीचे उपयोजन (Applications of A. P.).

Using Balbharati Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] solutions अंकगणित श्रेढी exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in Balbharati Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] students prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 3, अंकगणित श्रेढी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×