Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 2 - वर्गसमीकरणे [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 2 - वर्गसमीकरणे - Shaalaa.com
Advertisements
Advertisements

Solutions for Chapter 2: वर्गसमीकरणे

Below listed, you can find solutions for Chapter 2 of Maharashtra State Board Balbharati for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी].


सरावसंच 2.1सरावसंच 2.2सरावसंच 2.3सरावसंच 2.4सरावसंच 2.5सरावसंच 2.6संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2
सरावसंच 2.1 [Page 34]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.1 [Page 34]

सरावसंच 2.1 | Q 1. | Page 34

कोणतीही दोन वर्गसमीकरणे लिहा.

सरावसंच 2.1 | Q 2. (1) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

x2 + 5x - 2 = 0

सरावसंच 2.1 | Q 2. (2) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

y2 = 5y - 10

सरावसंच 2.1 | Q 2. (3) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

`y^2 + 1/y = 2`

सरावसंच 2.1 | Q 2. (4) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

`x + 1/x = - 2`

सरावसंच 2.1 | Q 2. (5) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

(m + 2) (m - 5) = 0

सरावसंच 2.1 | Q 2. (6) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

m3 + 3m2 - 2 = 3m3

सरावसंच 2.1 | Q 3. (1) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

2y = 10 - y2

सरावसंच 2.1 | Q 3. (2) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

(x - 1)2 = 2x + 3

सरावसंच 2.1 | Q 3. (3) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

x2 + 5x = -(3 - x)

सरावसंच 2.1 | Q 3. (4) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

3m2 = 2m2 - 9

सरावसंच 2.1 | Q 3. (5) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

p(3 + 6p) = -5

सरावसंच 2.1 | Q 3. (6) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

x2 - 9 = 13

सरावसंच 2.1 | Q 4. (1) | Page 34

वर्गसमीकरणासमोर दिलेल्या चलाच्या किमती त्या समीकरणांची मुळे आहेत की नाही ते ठरवा.

x2 + 4x – 5 = 0, x = 1, –1

सरावसंच 2.1 | Q 4. (2) | Page 34

वर्गसमीकरणासमोर दिलेल्या चलाच्या किमती त्या समीकरणांची मुळे आहेत की नाही ते ठरवा.

2m2 - 5m = 0, m = 2, `5/2`

सरावसंच 2.1 | Q 5. | Page 34

जर x = 3 हे kx2 - 10x + 3 = 0 या समीकरणाचे एक मूळ असेल, तर k ची किंमत किती?

सरावसंच 2.1 | Q 6. | Page 34

5m2 + 2m + k = 0 या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ `(-7)/5` असेल, तर k ची किंमत काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

उकल:

5m2 + 2m + k = 0 या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ `square` आहे.

∴ m = `square` वरील वर्गसमीकरणात ठेवू.

∴ `5 xx square^2 + 2 xx square + k = 0`

∴ `square + square` + k = 0

∴ `square` + k = 0

∴ k = `square`

सरावसंच 2.2 [Page 36]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.2 [Page 36]

सरावसंच 2.2 | Q 1. (1) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

x2 - 15x + 54 = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (2) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

x2 + x - 20 = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (3) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

2y2 + 27y + 13 = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (4) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

5m2 = 22m + 15

सरावसंच 2.2 | Q 1. (5) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

2x2 - 2x + `1/2` = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (6) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

6x - `2/x` = 1

सरावसंच 2.2 | Q 1. (7) | Page 37

`sqrt2x^2 + 7x + 5sqrt2 = 0` हे वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

उकल: `sqrt2x^2 + 7x + 5sqrt2 = 0`

∴ `sqrt2x^2 + square + square + 5sqrt2` = 0

∴ `x (...) + sqrt2(...) = 0`

∴ (...)`(x + sqrt2) = 0`

∴ (...) = 0 किंवा x = `- sqrt2`

∴ x = `square` किंवा x = `-sqrt2`

∴ वर्गसमीकरणाची मुळे `square` आणि `-sqrt2`

सरावसंच 2.2 | Q 1. (8) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

3x2 - 2`sqrt6`x + 2 = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (9) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

2m (m - 24) = 50

सरावसंच 2.2 | Q 1. (10) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

25m2 = 9

सरावसंच 2.2 | Q 1. (11) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

7m2 = 21m

सरावसंच 2.2 | Q 1. (12) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

m2 - 11 = 0

सरावसंच 2.3 [Page 39]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.3 [Page 39]

सरावसंच 2.3 | Q (1) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

x2 + x - 20 = 0

सरावसंच 2.3 | Q (2) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

x2 + 2x - 5 = 0

सरावसंच 2.3 | Q (3) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

m2 - 5m = -3

सरावसंच 2.3 | Q (4) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

9y2 - 12y + 2 = 0

सरावसंच 2.3 | Q (5) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

2y2 + 9y + 10 = 0

सरावसंच 2.3 | Q (6) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

5x2 = 4x +7

सरावसंच 2.4 [Pages 43 - 44]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.4 [Pages 43 - 44]

सरावसंच 2.4 | Q 1. (1) | Page 43

खालील वर्गसमीकरणाची सामान्य रूपाशी तुलना करून a, b, c च्या किमती लिहा.

x2 - 7x + 5 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 1. (2) | Page 43

खालील वर्गसमीकरणाची सामान्य रूपाशी तुलना करून a, b, c च्या किमती लिहा.

2m2 = 5m - 5

सरावसंच 2.4 | Q 1. (3) | Page 43

खालील वर्गसमीकरणाची सामान्य रूपाशी तुलना करून a, b, c च्या किमती लिहा.

y2 = 7y

सरावसंच 2.4 | Q 2. (1) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

x2 + 6x + 5 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 2. (2) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

x2 - 3x - 2 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 2. (3) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

3m2 + 2m - 7 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 2. (4) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

5m2 - 4m - 2 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 2. (5) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

`y^2 + 1/3y = 2`

सरावसंच 2.4 | Q 2. (6) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

5x2 + 13x + 8 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 3. | Page 44

`x^2 + 2sqrt3 x + 3 = 0` हे वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून खालील प्रवाह आकृतीत दिलेल्या माहितीच्या आधारे सोडवा.`

`x^2 + 2sqrt3 x + 3 = 0` ची ax2 + bx + c = 0 शी तुलना करून a, b, c च्या किमती ठरवा. b2 - 4ac ची किंमत काढा. वर्गसमीकरण सोडवण्याचे सूत्र लिहा. सूत्रामध्ये किमती घालून उकल काढा.
सरावसंच 2.5 [Pages 49 - 50]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.5 [Pages 49 - 50]

सरावसंच 2.5 | Q 1. (1) | Page 49

खालील रिकाम्या चौकटी भरा.

वर्गसमीकरण

ax2 + bx + c = 0

b2 - 4ac = 5  
b2 - 4ac = - 5 मुळांचे स्वरूप
 
सरावसंच 2.5 | Q 1. (2) | Page 49

खालील रिकाम्या चौकटी भरा.

मुळांची बेरीज वर्गसमीकरण मुळांचा गुणाकार = 5
________
सरावसंच 2.5 | Q 1. (3) | Page 49

खालील रिकाम्या चौकटी भरा.

2x2 - 4x - 3 = 0 α + β = ____
α × β = ____
सरावसंच 2.5 | Q 2. (1) | Page 49

खालील वर्गसमीकरणासाठी विवेचकाची किंमत काढा.

x2 + 7x - 1 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 2. (2) | Page 49

खालील वर्गसमीकरणासाठी विवेचकाची किंमत काढा.

2y2 - 5x + 10 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 2. (3) | Page 49

खालील वर्गसमीकरणासाठी विवेचकाची किंमत काढा.

`sqrt2x^2 + 4x + 2sqrt2 = 0`

सरावसंच 2.5 | Q 3. (1) | Page 49

विवेचकाच्या किंमतीवरून खालील वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप ठरवा.

x2 - 4x + 4 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 3. (2) | Page 49

विवेचकाच्या किंमतीवरून खालील वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप ठरवा.

2y2 - 7x + 2 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 3. (3) | Page 49

विवेचकाच्या किंमतीवरून खालील वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप ठरवा.

m2 + 2m + 9 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 4. (1) | Page 50

ज्या वर्गसमीकरणाची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत अशी वर्गसमीकरण तयार करा.

0 व 4

सरावसंच 2.5 | Q 4. (2) | Page 50

ज्या वर्गसमीकरणाची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत अशी वर्गसमीकरण तयार करा.

3 व -10

सरावसंच 2.5 | Q 4. (3) | Page 50

ज्या वर्गसमीकरणाची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत अशी वर्गसमीकरण तयार करा.

`1/2, -1/2`

सरावसंच 2.5 | Q 4. (4) | Page 50

ज्या वर्गसमीकरणाची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत अशी वर्गसमीकरण तयार करा.

`2 - sqrt5, 2+sqrt5`

सरावसंच 2.5 | Q 5. | Page 50

x2 - 4kx + k + 3 = 0 या वर्गसमीकरणाच्या मुळांची बेरीज ही त्यांच्या गुणाकाराच्या दुप्पट आहे, तर k ची किंमत काढा.

सरावसंच 2.5 | Q 6. (1) | Page 50

जर α व β ही y2 - 2y - 7 = 0 या वर्गसमीकरणाची मुळे असतील, तर α2 + β2 च्या किमती काढा.

सरावसंच 2.5 | Q 6. (2) | Page 50

जर α व β ही y2 - 2y - 7 = 0 या वर्गसमीकरणाची मुळे असतील, तर α3 + β3 च्या किमती काढा.

सरावसंच 2.5 | Q 7. (1) | Page 50

खालील वर्गसमीकरणाची मुळे वास्तव व समान असतील, तर k ची किंमत काढा.

3y2 + ky + 12 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 7. (2) | Page 50

खालील वर्गसमीकरणाची मुळे वास्तव व समान असतील, तर k ची किंमत काढा.

kx (x - 2) + 6 = 0

सरावसंच 2.6 [Page 52]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.6 [Page 52]

सरावसंच 2.6 | Q 1. | Page 52

प्रगतीच्या 2 वर्षांपूर्वीच्या आणि 3 वर्षांनंतरच्या वयांचा गुणाकार 84 आहे, तर तिचे आजचे वय काढा.

सरावसंच 2.6 | Q 2. | Page 52

दोन क्रमागत सम नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गाची बेरीज 244 आहे, तर त्या संख्या शोधा.

सरावसंच 2.6 | Q 3. | Page 52

श्री. मधुसूदन यांच्या संत्राबागेत आडव्या रांगेतील झाडांची संख्या, उभ्या रांगेतील झाडांच्या संख्येपेक्षा 5 ने अधिक आहे. जर संत्राबागेत एकूण 150 झाडे असतील, तर आडव्या तसेच उभ्या रांगेतील झाडांची संख्या किती? खालील प्रवाहआकृतीच्या आधारे उदाहरण सोडवा.

सरावसंच 2.6 | Q 4. | Page 52

विवेक, हा किशोरपेक्षा 5 वर्षांनी मोठा असून त्यांच्या वयांच्या गुणाकार व्यस्तांची बेरीज `1/6` आहे, तर त्यांची आजची वये काढा.

सरावसंच 2.6 | Q 5. | Page 52

सुयशला गणिताच्या पहिल्या चाचणीत मिळालेल्या गुणांपेक्षा दुसऱ्या चाचणीत 10 गुण अधिक मिळाले. दुसऱ्या चाचणीतील गुणांची 5 पट ही पहिल्या चाचणीतील गुणांच्या वर्गाइतकी आहे, तर त्याचे पहिल्या चाचणीतील गुण किती?

सरावसंच 2.6 | Q 6. | Page 52

श्री. कासम यांचा मातीची भांडी बनवण्याचा कुटीर उद्योग आहे. ते दररोज ठरावीक संख्येएवढी भांडी तयार करतात. प्रत्येक भांड्याचे निर्मितीमूल्य, तयार केलेल्या भांड्यांच्या संख्येची 10 पट अधिक ₹ 40 असते. जर एका दिवसातील भांड्यांचे निर्मितीमूल्य ₹ ६०० असेल, तर प्रत्येक भांड्याचे निर्मितीमूल्य व एका दिवसात बनवलेल्या भांड्यांची संख्या काढा.

सरावसंच 2.6 | Q 7. | Page 52

एका नदीत, बोटीने प्रवाहाच्या विरुद्ध 36 किमी जाऊन परत त्याच जागी येण्यास प्रतीकला 8 तास लागतात. बोटीचा संथ पाण्यातील वेग ताशी 12 किमी असल्यास नदीच्या प्रवाहाचा वेग काढा.

सरावसंच 2.6 | Q 8. | Page 52

पिंटूला एक काम करण्यासाठी निशूपेक्षा ६ दिवस अधिक लागतात. दोघांनी मिळून काम केल्यास ते काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना ४ दिवस लागतात, तर ते काम एकट्यानेच पूर्ण करण्यास प्रत्येकास किती दिवस लागतील?

सरावसंच 2.6 | Q 9. | Page 52

460 या संख्येला एका नैसर्गिक संख्येने भागल्यास भागाकार भाजकाच्या 5 पटीपेक्षा 6 ने अधिक येत असून बाकी 1 येते, तर भागाकार व भाजक किती?

सरावसंच 2.6 | Q 10. | Page 52

समलंब मध्ये `square`ABCD मध्ये AB || CD असून त्याचे क्षेत्रफळ 33 चौसेमी आहे, तर आकृतीतील दिलेल्या माहितीवरून चौकोनाच्या चारही बाजूंची लांबी खालील कृती पूर्ण करून काढा.

उकल:

`square`ABCD समलंब चौकोन आहे. AB || CD

`"A"(square "ABCD") = 1/2 xx ("AB" + "CD") xx square`

∴ `33 = 1/2(x + 2x + 1) xx square`

∴ `square` = (3x + 1) × `square`

∴ 3x+ `square` - `square` = 0

∴ 3x (____) + 10 (____) = 0 

∴ (3x + 10)(_____) = 0

∴ (3x + 10) = 0  किंवा  `square` = 0

∴ x = `- 10/3` किंवा x = `square`

परंतु, लांबी ऋण नसते.

∴ `x ne (- 10)/3`   ∴  x = `square`

AB = ______, CD = ______, AD = BC = _______

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 [Pages 53 - 54]

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Chapter 2 वर्गसमीकरणे संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 [Pages 53 - 54]

खालील प्रश्नांच्या उत्तरांचा अचूक पर्याय निवडा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (1) | Page 53

खालीलपैकी कोणते वर्गसमीकरण आहे?

 • `5/x - 3 = x^2`

 • x(x + 5) = 2

 • n - 1 = 2n

 • `1/x^2 (x + 2) = x`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (2) | Page 53

खालीलपैकी कोणते वर्गसमीकरण नाही?

 • x2 + 4x = 11 + x2

 • x2 = 4x

 • 5x2 = 90

 • 2x - x2 = x2 + 5

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (3) | Page 53

x2 + kx + k = 0 ची मुळे वास्तव व समान असतील, तर k ची किंमत खालीलपैकी कोणती?

 • 0

 • 4

 • 0 किंवा 4

 • 2

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (4) | Page 53

`sqrt2x^2 - 5x + sqrt2 = 0` करिता विवेचकाची किंमत खालीलपैकी कोणती?

 • -5

 • 17

 • `sqrt2`

 • `2sqrt2 - 5`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (5) | Page 53

खालीलपैकी कोणत्या समीकरणाची मुळे 3 व 5 आहेत?

 • x2 – 15x + 8 = 0

 • x2 – 8x + 15 = 0

 • x2 + 3x + 5 = 0

 • x2 + 8x - 15 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (6) | Page 53

खालीलपैकी कोणत्या समीकरणाच्या मुळांची बेरीज -5 आहे?

 • 3x2 – 15x + 3 = 0

 • x2 – 5x + 3 = 0

 • x2 + 3x – 5 = 0

 • 3x2 +15x + 3 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (7) | Page 53

`sqrt5m^2 - sqrt5m + sqrt5 = 0` ला खालीलपैकी कोणते विधान लागू पडते?

 • वास्तव व असमान मुळे.

 • वास्तव व समान मुळे. 

 • मुळे वास्तव संख्या नाहीत.

 • तीन मुळे

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (8) | Page 53

x2 + mx - 5 = 0 या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ 2 असेल, तर m ची किंमत खालीलपैकी कोणती?

 • -2

 • `-1/2`

 • `1/2`

 • 2

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 2. (1) | Page 54

खालीलपैकी कोणती समीकरण वर्गसमीकरण आहेत?

m2 + 2m + 11 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 2. (2) | Page 54

खालीलपैकी कोणती समीकरण वर्गसमीकरण आहेत?

x2 - 2x + 5 = x2

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 2. (3) | Page 54

खालीलपैकी कोणती समीकरण वर्गसमीकरण आहेत?

(x + 2)2 = 2x2

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 3. (1) | Page 54

खालील समीकरणाच्या विवेचकाची किंमत काढा?

2y2 - y + 2 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 3. (2) | Page 54

खालील समीकरणाच्या विवेचकाची किंमत काढा?

5m2 - m = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 3. (3) | Page 54

खालील समीकरणाच्या विवेचकाची किंमत काढा?

`sqrt5x^2 - x - sqrt5 = 0`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 4. | Page 54

2x2 + kx - 2 = 0 या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ -2 आहे, तर k ची किंमत किती?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 5. (1) | Page 54

असे वर्गसमीकरण तयार करा, की ज्याची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत.

10 आणि -10

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 5. (2) | Page 54

असे वर्गसमीकरण तयार करा, की ज्याची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत.

`1 - 3sqrt5` आणि `1 + 3sqrt5`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 5. (3) | Page 54

असे वर्गसमीकरण तयार करा, की ज्याची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत.

0 आणि 7

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 6. (1) | Page 54

खाली दिलेल्या वर्गसमीकरणाच्या मुळाचे स्वरूप ठरवा.

3x2 - 5x + 7 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 6. (2) | Page 54

खाली दिलेल्या वर्गसमीकरणाच्या मुळाचे स्वरूप ठरवा.

`sqrt3x^2 + sqrt2x - 2sqrt3 = 0`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 6. (3) | Page 54

खाली दिलेल्या वर्गसमीकरणाच्या मुळाचे स्वरूप ठरवा.

m2 - 2m + 1 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (1) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

`1/(x + 5) = 1/x^2` (x ≠ 0, x + 5 ≠ 0)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (2) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

`x^2 - (3x)/10 - 1/10 = 0`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (3) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

(2x + 3)2 = 25

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (4) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

m2 + 5m + 5 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (5) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

5m2 + 2m + 1 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (6) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

x2 - 4x - 3 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 8. | Page 54

(m - 12)x2 + 2(m - 12) x + 2 = 0 या वर्गसमीकरणाची मुळे वास्तव व समान असतील, तर m ची किंमत काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 9. | Page 54

एका वर्गसमीकरणाच्या दोन मुळांची बेरीज 5 आणि त्यांच्या घनांची बेरीज 35 आहे, तर ते वर्गसमीकरण कोणते?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 10. | Page 54

असे वर्गसमीकरण तयार करा, की ज्याची मुळे 2x2 + 2(p + q) x + p2 + q2 = 0 या समीकरणाच्या मुळांच्या बेरजेचा वर्ग व वजाबाकीचा वर्ग असतील.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 11. | Page 54

मुकुंदजवळ सागरपेक्षा 50 रुपये अधिक आहेत. त्यांच्याजवळील रकमांचा गुणाकार 15,000 असेल, तर प्रत्येकाजवळील रक्कम किती?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 12. | Page 54

दोन संख्यांच्या वर्गांमधील फरक 120 आहे. लहान संख्येचा वर्ग हा मोठ्या संख्येच्या दुपटीइतका आहे, तर त्या संख्या शोधा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 13. | Page 54

रंजनाला वाढदिवसानिमित्त 540 संत्री काही विद्यार्थ्यांना समान वाटायची आहेत. जर 30 विद्यार्थी जास्त असते, तर प्रत्येकाला 3 संत्री कमी मिळाली असती, तर विद्यार्थ्यांची संख्या काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 14. | Page 54

तळवेल येथील शेतकरी श्री. दिनेश यांच्या आयताकृती शेतीची लांबी ही रुंदीच्या दुपटीपेक्षा 10 मीटरने अधिक आहे. त्यांनी त्या शेतात पावसाचे पाणी पुनर्भरणासाठी शेताच्या रुंदीच्या `1/3` पट बाजू असणाऱ्या चौरसाकृती शेततळ्याची निर्मिती केली. तेव्हा मूळ शेताचे क्षेत्रफळ हे शेततळ्याच्या क्षेत्रफळाच्या 20 पट होते, तर त्या शेताची लांबी आणि रुंदी, तसेच शेततळ्याच्या बाजूची लांबी काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 15. | Page 54

एक टाकी दोन नळांच्या साहाय्याने 2 तासांत पूर्ण भरते. त्यातील फक्त लहान नळाने टाकी भरण्यास लागणारा वेळ, फक्त मोठ्या नळाने टाकी भरण्यास लागणाऱ्या वेळेपेक्षा 3 तास जास्त असतो, तर प्रत्येक नळाने ती टाकी भरण्यास किती वेळ लागतो?

Solutions for Chapter 2: वर्गसमीकरणे

सरावसंच 2.1सरावसंच 2.2सरावसंच 2.3सरावसंच 2.4सरावसंच 2.5सरावसंच 2.6संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2
Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 2 - वर्गसमीकरणे - Shaalaa.com

Balbharati solutions for Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 2 - वर्गसमीकरणे

Shaalaa.com has the Maharashtra State Board Mathematics Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clarify any confusion. Balbharati solutions for Mathematics Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board 2 (वर्गसमीकरणे) include all questions with answers and detailed explanations. This will clear students' doubts about questions and improve their application skills while preparing for board exams.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and provide excellent self-help guidance for students.

Concepts covered in Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] chapter 2 वर्गसमीकरणे are वर्गसमीकरण: ओळख, वर्णसमीकरणाचे सामान्य रूप (Standard form of quadratic equation), वर्गसमीकरणाची मुळे (उकली), अवयव पद्धतीने वर्गसमीकरणाची मुळे काढणे, पुर्ण वर्ग पद्धतीने वर्णसमीकरण सोडवणे, वर्गसमीकरण सोडवण्याचे सूत्र, वर्गसमीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप, वर्गसमीकरणाची मुळे आणि सहगुणक यांच्यातील संबंध, मुळे दिली असता वर्गसमीकरण मिळवणे, वर्गसमीकरणाचे उपयोजन.

Using Balbharati Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] solutions वर्गसमीकरणे exercise by students is an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise and also page-wise. The questions involved in Balbharati Solutions are essential questions that can be asked in the final exam. Maximum Maharashtra State Board Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] students prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exams.

Get the free view of Chapter 2, वर्गसमीकरणे Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] additional questions for Mathematics Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ बीजगणित इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board, and you can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation.

Share
Notifications      Forgot password?
Use app×