Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 - वर्गसमीकरणे [Latest edition]

Chapters

गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 2: वर्गसमीकरणे

सरावसंच 2.1सरावसंच 2.2सरावसंच 2.3सरावसंच 2.4सरावसंच 2.5सरावसंच 2.6संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2
सरावसंच 2.1 [Page 34]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.1 [Page 34]

सरावसंच 2.1 | Q 1. | Page 34

कोणतीही दोन वर्गसमीकरणे लिहा.

सरावसंच 2.1 | Q 2. (1) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

x2 + 5x - 2 = 0

सरावसंच 2.1 | Q 2. (2) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

y2 = 5y - 10

सरावसंच 2.1 | Q 2. (3) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

`y^2 + 1/y = 2`

सरावसंच 2.1 | Q 2. (4) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

`x + 1/x = - 2`

सरावसंच 2.1 | Q 2. (5) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

(m + 2) (m - 5) = 0

सरावसंच 2.1 | Q 2. (6) | Page 34

खालील समीकरणापैकी वर्गसमीकरण कोणते ते ठरवा.

m3 + 3m2 - 2 = 3m3

सरावसंच 2.1 | Q 3. (1) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

2y = 10 - y2

सरावसंच 2.1 | Q 3. (2) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

(x - 1)2 = 2x + 3

सरावसंच 2.1 | Q 3. (3) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

x2 + 5x = -(3 - x)

सरावसंच 2.1 | Q 3. (4) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

3m2 = 2m2 - 9

सरावसंच 2.1 | Q 3. (5) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

p(3 + 6p) = -5

सरावसंच 2.1 | Q 3. (6) | Page 34

खालील समीकरण ax2 + bx + c = 0 या स्वरूपात लिहा. खालील a, b, c यांच्या किमती ठरवा.

x2 - 9 = 13

सरावसंच 2.1 | Q 4. (1) | Page 34

वर्गसमीकरणासमोर दिलेल्या चलाच्या किमती त्या समीकरणांची मुळे आहेत की नाही ते ठरवा.

x2 + 4x – 5 = 0, x = 1, –1

सरावसंच 2.1 | Q 4. (2) | Page 34

वर्गसमीकरणासमोर दिलेल्या चलाच्या किमती त्या समीकरणांची मुळे आहेत की नाही ते ठरवा.

2m2 - 5m = 0, m = 2, `5/2`

सरावसंच 2.1 | Q 5. | Page 34

जर x = 3 हे kx2 - 10x + 3 = 0 या समीकरणाचे एक मूळ असेल, तर k ची किंमत किती?

सरावसंच 2.1 | Q 6. | Page 34

5m2 + 2m + k = 0 या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ `(-7)/5` असेल, तर k ची किंमत काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

उकल:

5m2 + 2m + k = 0 या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ `square` आहे.

∴ m = `square` वरील वर्गसमीकरणात ठेवू.

∴ `5 xx square^2 + 2 xx square + k = 0`

∴ `square + square` + k = 0

∴ `square` + k = 0

∴ k = `square`

सरावसंच 2.2 [Pages 36 - 37]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.2 [Pages 36 - 37]

सरावसंच 2.2 | Q 1. (1) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

x2 - 15x + 54 = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (2) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

x2 + x - 20 = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (3) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

2y2 + 27y + 13 = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (4) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

5m2 = 22m + 15

सरावसंच 2.2 | Q 1. (5) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

2x2 - 2x + `1/2` = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (6) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

6x - `2/x` = 1

सरावसंच 2.2 | Q 1. (7) | Page 37

`sqrt2x^2 + 7x + 5sqrt2 = 0` हे वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

उकल: `sqrt2x^2 + 7x + 5sqrt2 = 0`

∴ `sqrt2x^2 + square + square + 5sqrt2` = 0

∴ `x (...) + sqrt2(...) = 0`

∴ (...)`(x + sqrt2) = 0`

∴ (...) = 0 किंवा x = `- sqrt2`

∴ x = `square` किंवा x = `-sqrt2`

∴ वर्गसमीकरणाची मुळे `square` आणि `-sqrt2`

सरावसंच 2.2 | Q 1. (8) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

3x2 - 2`sqrt6`x + 2 = 0

सरावसंच 2.2 | Q 1. (9) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

2m (m - 24) = 50

सरावसंच 2.2 | Q 1. (10) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

25m2 = 9

सरावसंच 2.2 | Q 1. (11) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

7m2 = 21m

सरावसंच 2.2 | Q 1. (12) | Page 36

खालील वर्गसमीकरण अवयव पद्धतीने सोडवा.

m2 - 11 = 0

सरावसंच 2.3 [Page 39]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.3 [Page 39]

सरावसंच 2.3 | Q (1) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

x2 + x - 20 = 0

सरावसंच 2.3 | Q (2) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

x2 + 2x - 5 = 0

सरावसंच 2.3 | Q (3) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

m2 - 5m = -3

सरावसंच 2.3 | Q (4) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

9y2 - 12y + 2 = 0

सरावसंच 2.3 | Q (5) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

2y2 + 9y + 10 = 0

सरावसंच 2.3 | Q (6) | Page 39

खालील वर्गसमीकरण पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवा.

5x2 = 4x +7

सरावसंच 2.4 [Pages 43 - 44]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.4 [Pages 43 - 44]

सरावसंच 2.4 | Q 1. (1) | Page 43

खालील वर्गसमीकरणाची सामान्य रूपाशी तुलना करून a, b, c च्या किमती लिहा.

x2 - 7x + 5 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 1. (2) | Page 43

खालील वर्गसमीकरणाची सामान्य रूपाशी तुलना करून a, b, c च्या किमती लिहा.

2m2 = 5m - 5

सरावसंच 2.4 | Q 1. (3) | Page 43

खालील वर्गसमीकरणाची सामान्य रूपाशी तुलना करून a, b, c च्या किमती लिहा.

y2 = 7y

सरावसंच 2.4 | Q 2. (1) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

x2 + 6x + 5 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 2. (2) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

x2 - 3x - 2 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 2. (3) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

3m2 + 2m - 7 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 2. (4) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

5m2 - 4m - 2 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 2. (5) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

`y^2 + 1/3y = 2`

सरावसंच 2.4 | Q 2. (6) | Page 43

खालील वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून सोडवा.

5x2 + 13x + 8 = 0

सरावसंच 2.4 | Q 3. | Page 44

`x^2 + 2sqrt3 x + 3 = 0` हे वर्गसमीकरण सूत्राचा वापर करून खालील प्रवाह आकृतीत दिलेल्या माहितीच्या आधारे सोडवा.`

`x^2 + 2sqrt3 x + 3 = 0` ची ax2 + bx + c = 0 शी तुलना करून a, b, c च्या किमती ठरवा. b2 - 4ac ची किंमत काढा. वर्गसमीकरण सोडवण्याचे सूत्र लिहा. सूत्रामध्ये किमती घालून उकल काढा.
सरावसंच 2.5 [Pages 49 - 50]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.5 [Pages 49 - 50]

सरावसंच 2.5 | Q 1. (1) | Page 49

खालील रिकाम्या चौकटी भरा.

वर्गसमीकरण

ax2 + bx + c = 0

b2 - 4ac = 5  
b2 - 4ac = - 5 मुळांचे स्वरूप
 
सरावसंच 2.5 | Q 1. (2) | Page 49

खालील रिकाम्या चौकटी भरा.

मुळांची बेरीज वर्गसमीकरण मुळांचा गुणाकार = 5
________
सरावसंच 2.5 | Q 1. (3) | Page 49

खालील रिकाम्या चौकटी भरा.

2x2 - 4x - 3 = 0 α + β = ____
α × β = ____
सरावसंच 2.5 | Q 2. (1) | Page 49

खालील वर्गसमीकरणासाठी विवेचकाची किंमत काढा.

x2 + 7x - 1 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 2. (2) | Page 49

खालील वर्गसमीकरणासाठी विवेचकाची किंमत काढा.

2y2 - 5x + 10 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 2. (3) | Page 49

खालील वर्गसमीकरणासाठी विवेचकाची किंमत काढा.

`sqrt2x^2 + 4x + 2sqrt2 = 0`

सरावसंच 2.5 | Q 3. (1) | Page 49

विवेचकाच्या किंमतीवरून खालील वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप ठरवा.

x2 - 4x + 4 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 3. (2) | Page 49

विवेचकाच्या किंमतीवरून खालील वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप ठरवा.

2y2 - 7x + 2 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 3. (3) | Page 49

विवेचकाच्या किंमतीवरून खालील वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप ठरवा.

m2 + 2m + 9 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 4. (1) | Page 50

ज्या वर्गसमीकरणाची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत अशी वर्गसमीकरण तयार करा.

0 व 4

सरावसंच 2.5 | Q 4. (2) | Page 50

ज्या वर्गसमीकरणाची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत अशी वर्गसमीकरण तयार करा.

3 व -10

सरावसंच 2.5 | Q 4. (3) | Page 50

ज्या वर्गसमीकरणाची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत अशी वर्गसमीकरण तयार करा.

`1/2, -1/2`

सरावसंच 2.5 | Q 4. (4) | Page 50

ज्या वर्गसमीकरणाची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत अशी वर्गसमीकरण तयार करा.

`2 - sqrt5, 2+sqrt5`

सरावसंच 2.5 | Q 5. | Page 50

x2 - 4kx + k + 3 = 0 या वर्गसमीकरणाच्या मुळांची बेरीज ही त्यांच्या गुणाकाराच्या दुप्पट आहे, तर k ची किंमत काढा.

सरावसंच 2.5 | Q 6. (1) | Page 50

जर α व β ही y2 - 2y - 7 = 0 या वर्गसमीकरणाची मुळे असतील, तर α2 + β2 च्या किमती काढा.

सरावसंच 2.5 | Q 6. (2) | Page 50

जर α व β ही y2 - 2y - 7 = 0 या वर्गसमीकरणाची मुळे असतील, तर α3 + β3 च्या किमती काढा.

सरावसंच 2.5 | Q 7. (1) | Page 50

खालील वर्गसमीकरणाची मुळे वास्तव व समान असतील, तर k ची किंमत काढा.

3y2 + ky + 12 = 0

सरावसंच 2.5 | Q 7. (2) | Page 50

खालील वर्गसमीकरणाची मुळे वास्तव व समान असतील, तर k ची किंमत काढा.

kx (x - 2) + 6 = 0

सरावसंच 2.6 [Page 52]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 2 वर्गसमीकरणे सरावसंच 2.6 [Page 52]

सरावसंच 2.6 | Q 1. | Page 52

प्रगतीच्या 2 वर्षांपूर्वीच्या आणि 3 वर्षांनंतरच्या वयांचा गुणाकार 84 आहे, तर तिचे आजचे वय काढा.

सरावसंच 2.6 | Q 2. | Page 52

दोन क्रमागत सम नैसर्गिक संख्यांच्या वर्गाची बेरीज 244 आहे, तर त्या संख्या शोधा.

सरावसंच 2.6 | Q 3. | Page 52

श्री. मधुसूदन यांच्या संत्राबागेत आडव्या रांगेतील झाडांची संख्या, उभ्या रांगेतील झाडांच्या संख्येपेक्षा 5 ने अधिक आहे. जर संत्राबागेत एकूण 150 झाडे असतील, तर आडव्या तसेच उभ्या रांगेतील झाडांची संख्या किती? खालील प्रवाहआकृतीच्या आधारे उदाहरण सोडवा.

सरावसंच 2.6 | Q 4. | Page 52

विवेक, हा किशोरपेक्षा 5 वर्षांनी मोठा असून त्यांच्या वयांच्या गुणाकार व्यस्तांची बेरीज `1/6` आहे, तर त्यांची आजची वये काढा.

सरावसंच 2.6 | Q 5. | Page 52

सुयशला गणिताच्या पहिल्या चाचणीत मिळालेल्या गुणांपेक्षा दुसऱ्या चाचणीत 10 गुण अधिक मिळाले. दुसऱ्या चाचणीतील गुणांची 5 पट ही पहिल्या चाचणीतील गुणांच्या वर्गाइतकी आहे, तर त्याचे पहिल्या चाचणीतील गुण किती?

सरावसंच 2.6 | Q 6. | Page 52

श्री. कासम यांचा मातीची भांडी बनवण्याचा कुटीर उद्योग आहे. ते दररोज ठरावीक संख्येएवढी भांडी तयार करतात. प्रत्येक भांड्याचे निर्मितीमूल्य, तयार केलेल्या भांड्यांच्या संख्येची 10 पट अधिक ₹ 40 असते. जर एका दिवसातील भांड्यांचे निर्मितीमूल्य ₹ ६०० असेल, तर प्रत्येक भांड्याचे निर्मितीमूल्य व एका दिवसात बनवलेल्या भांड्यांची संख्या काढा.

सरावसंच 2.6 | Q 7. | Page 52

एका नदीत, बोटीने प्रवाहाच्या विरुद्ध 36 किमी जाऊन परत त्याच जागी येण्यास प्रतीकला 8 तास लागतात. बोटीचा संथ पाण्यातील वेग ताशी 12 किमी असल्यास नदीच्या प्रवाहाचा वेग काढा.

सरावसंच 2.6 | Q 8. | Page 52

पिंटूला एक काम करण्यासाठी निशूपेक्षा ६ दिवस अधिक लागतात. दोघांनी मिळून काम केल्यास ते काम पूर्ण करण्यासाठी त्यांना ४ दिवस लागतात, तर ते काम एकट्यानेच पूर्ण करण्यास प्रत्येकास किती दिवस लागतील?

सरावसंच 2.6 | Q 9. | Page 52

460 या संख्येला एका नैसर्गिक संख्येने भागल्यास भागाकार भाजकाच्या 5 पटीपेक्षा 6 ने अधिक येत असून बाकी 1 येते, तर भागाकार व भाजक किती?

सरावसंच 2.6 | Q 10. | Page 52

समलंब मध्ये `square`ABCD मध्ये AB || CD असून त्याचे क्षेत्रफळ 33 चौसेमी आहे, तर आकृतीतील दिलेल्या माहितीवरून चौकोनाच्या चारही बाजूंची लांबी खालील कृती पूर्ण करून काढा.

उकल:

`square`ABCD समलंब चौकोन आहे. AB || CD

`"A"(square "ABCD") = 1/2 xx ("AB" + "CD") xx square`

∴ `33 = 1/2(x + 2x + 1) xx square`

∴ `square` = (3x + 1) × `square`

∴ 3x+ `square` - `square` = 0

∴ 3x (____) + 10 (____) = 0 

∴ (3x + 10)(_____) = 0

∴ (3x + 10) = 0  किंवा  `square` = 0

∴ x = `- 10/3` किंवा x = `square`

परंतु, लांबी ऋण नसते.

∴ `x ne (- 10)/3`   ∴  x = `square`

AB = ______, CD = ______, AD = BC = _______

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 [Pages 53 - 54]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 2 वर्गसमीकरणे संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 [Pages 53 - 54]

खालील प्रश्नांच्या उत्तरांचा अचूक पर्याय निवडा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (1) | Page 53

खालीलपैकी कोणते वर्गसमीकरण आहे?

 • `5/x - 3 = x^2`

 • x(x + 5) = 2

 • n - 1 = 2n

 • `1/x^2 (x + 2) = x`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (2) | Page 53

खालीलपैकी कोणते वर्गसमीकरण नाही?

 • x2 + 4x = 11 + x2

 • x2 = 4x

 • 5x2 = 90

 • 2x - x2 = x2 + 5

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (3) | Page 53

x2 + kx + k = 0 ची मुळे वास्तव व समान असतील, तर k ची किंमत खालीलपैकी कोणती?

 • 0

 • 4

 • 0 किंवा 4

 • 2

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (4) | Page 53

`sqrt2x^2 - 5x + sqrt2 = 0` करिता विवेचकाची किंमत खालीलपैकी कोणती?

 • -5

 • 17

 • `sqrt2`

 • `2sqrt2 - 5`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (5) | Page 53

खालीलपैकी कोणत्या समीकरणाची मुळे 3 व 5 आहेत?

 • x2 – 15x + 8 = 0

 • x2 – 8x + 15 = 0

 • x2 + 3x + 5 = 0

 • x2 + 8x - 15 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (6) | Page 53

खालीलपैकी कोणत्या समीकरणाच्या मुळांची बेरीज -5 आहे?

 • 3x2 – 15x + 3 = 0

 • x2 – 5x + 3 = 0

 • x2 + 3x – 5 = 0

 • 3x2 +15x + 3 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (7) | Page 53

`sqrt5m^2 - sqrt5m + sqrt5 = 0` ला खालीलपैकी कोणते विधान लागू पडते?

 • वास्तव व असमान मुळे.

 • वास्तव व समान मुळे. 

 • मुळे वास्तव संख्या नाहीत.

 • तीन मुळे

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 1. (8) | Page 53

x2 + mx - 5 = 0 या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ 2 असेल, तर m ची किंमत खालीलपैकी कोणती?

 • -2

 • `-1/2`

 • `1/2`

 • 2

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 2. (1) | Page 54

खालीलपैकी कोणती समीकरण वर्गसमीकरण आहेत?

m2 + 2m + 11 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 2. (2) | Page 54

खालीलपैकी कोणती समीकरण वर्गसमीकरण आहेत?

x2 - 2x + 5 = x2

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 2. (3) | Page 54

खालीलपैकी कोणती समीकरण वर्गसमीकरण आहेत?

(x + 2)2 = 2x2

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 3. (1) | Page 54

खालील समीकरणाच्या विवेचकाची किंमत काढा?

2y2 - y + 2 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 3. (2) | Page 54

खालील समीकरणाच्या विवेचकाची किंमत काढा?

5m2 - m = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 3. (3) | Page 54

खालील समीकरणाच्या विवेचकाची किंमत काढा?

`sqrt5x^2 - x - sqrt5 = 0`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 4. | Page 54

2x2 + kx - 2 = 0 या वर्गसमीकरणाचे एक मूळ -2 आहे, तर k ची किंमत किती?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 5. (1) | Page 54

असे वर्गसमीकरण तयार करा, की ज्याची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत.

10 आणि -10

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 5. (2) | Page 54

असे वर्गसमीकरण तयार करा, की ज्याची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत.

`1 - 3sqrt5` आणि `1 + 3sqrt5`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 5. (3) | Page 54

असे वर्गसमीकरण तयार करा, की ज्याची मुळे खालीलप्रमाणे आहेत.

0 आणि 7

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 6. (1) | Page 54

खाली दिलेल्या वर्गसमीकरणाच्या मुळाचे स्वरूप ठरवा.

3x2 - 5x + 7 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 6. (2) | Page 54

खाली दिलेल्या वर्गसमीकरणाच्या मुळाचे स्वरूप ठरवा.

`sqrt3x^2 + sqrt2x - 2sqrt3 = 0`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 6. (3) | Page 54

खाली दिलेल्या वर्गसमीकरणाच्या मुळाचे स्वरूप ठरवा.

m2 - 2m + 1 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (1) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

`1/(x + 5) = 1/x^2` (x ≠ 0, x + 5 ≠ 0)

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (2) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

`x^2 - (3x)/10 - 1/10 = 0`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (3) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

(2x + 3)2 = 25

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (4) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

m2 + 5m + 5 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (5) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

5m2 + 2m + 1 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 7. (6) | Page 54

खालील वर्गसमीकरण सोडवा.

x2 - 4x - 3 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 8. | Page 54

(m - 12)x2 + 2(m - 12) x + 2 = 0 या वर्गसमीकरणाची मुळे वास्तव व समान असतील, तर m ची किंमत काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 9. | Page 54

एका वर्गसमीकरणाच्या दोन मुळांची बेरीज 5 आणि त्यांच्या घनांची बेरीज 35 आहे, तर ते वर्गसमीकरण कोणते?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 10. | Page 54

असे वर्गसमीकरण तयार करा, की ज्याची मुळे 2x2 + 2(p + q) x + p2 + q2 = 0 या समीकरणाच्या मुळांच्या बेरजेचा वर्ग व वजाबाकीचा वर्ग असतील.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 11. | Page 54

मुकुंदजवळ सागरपेक्षा 50 रुपये अधिक आहेत. त्यांच्याजवळील रकमांचा गुणाकार 15,000 असेल, तर प्रत्येकाजवळील रक्कम किती?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 12. | Page 54

दोन संख्यांच्या वर्गांमधील फरक 120 आहे. लहान संख्येचा वर्ग हा मोठ्या संख्येच्या दुपटीइतका आहे, तर त्या संख्या शोधा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 13. | Page 54

रंजनाला वाढदिवसानिमित्त 540 संत्री काही विद्यार्थ्यांना समान वाटायची आहेत. जर 30 विद्यार्थी जास्त असते, तर प्रत्येकाला 3 संत्री कमी मिळाली असती, तर विद्यार्थ्यांची संख्या काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 14. | Page 54

तळवेल येथील शेतकरी श्री. दिनेश यांच्या आयताकृती शेतीची लांबी ही रुंदीच्या दुपटीपेक्षा 10 मीटरने अधिक आहे. त्यांनी त्या शेतात पावसाचे पाणी पुनर्भरणासाठी शेताच्या रुंदीच्या `1/3` पट बाजू असणाऱ्या चौरसाकृती शेततळ्याची निर्मिती केली. तेव्हा मूळ शेताचे क्षेत्रफळ हे शेततळ्याच्या क्षेत्रफळाच्या 20 पट होते, तर त्या शेताची लांबी आणि रुंदी, तसेच शेततळ्याच्या बाजूची लांबी काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2 | Q 15. | Page 54

एक टाकी दोन नळांच्या साहाय्याने 2 तासांत पूर्ण भरते. त्यातील फक्त लहान नळाने टाकी भरण्यास लागणारा वेळ, फक्त मोठ्या नळाने टाकी भरण्यास लागणाऱ्या वेळेपेक्षा 3 तास जास्त असतो, तर प्रत्येक नळाने ती टाकी भरण्यास किती वेळ लागतो?

Chapter 2: वर्गसमीकरणे

सरावसंच 2.1सरावसंच 2.2सरावसंच 2.3सरावसंच 2.4सरावसंच 2.5सरावसंच 2.6संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 2
गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 - वर्गसमीकरणे

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 (वर्गसमीकरणे) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 2 वर्गसमीकरणे are वर्गसमीकरण: ओळख, वर्णसमीकरणाचे सामान्य रूप (Standard form of quadratic equation), वर्गसमीकरणाची मुळे (उकली) (Roots of a quadratic equation), अवयव पद्धतीने वर्गसमीकरणाची मुळे काढणे (Solution of a quadratic equation by factorisation), पुर्ण वर्ग पद्धतीने वर्णसमीकरण सोडवणे (Solution of a quadratic equation by completing the square), वर्गसमीकरण सोडवण्याचे सूत्र (Formula for solving a quadratic equation), वर्गसमीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप (Nature of roots of a quadratic equation), वर्गसमीकरणाची मुळे आणि सहगुणक यांच्यातील संबंध (Relation between roots and coefficients of a quadratic equation), मुळे दिली असता वर्गसमीकरण मिळवणे (To obtain a quadratic equation having given roots), वर्गसमीकरणाचे उपयोजन (Application of quadratic equation).

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions वर्गसमीकरणे exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 2 वर्गसमीकरणे 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×