Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - दोन चलांतील रेषीय समीकरणे [Latest edition]

Chapters

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - दोन चलांतील रेषीय समीकरणे - Shaalaa.com
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Chapter 1: दोन चलांतील रेषीय समीकरणे

सरावसंच 1.1सरावसंच 1.2सरावसंच 1.3सरावसंच 1.4सरावसंच 1.5संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1
सरावसंच 1.1 [Pages 4 - 5]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.1 [Pages 4 - 5]

सरावसंच 1.1 | Q 1. | Page 4

खालील कृती पूर्ण करून एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

5x + 3y = 9  ......(I)

2x - 3y = 12 ......(II)

समी. (I) व समी. (II) यांची बेरीज करू.

   5x + 3y = 9
+ 2x - 3y = 12
 `square` x = `square`

x = `square/square`  x = `square`

x = 3 समी. (I) मध्ये ठेवू.

5 × `square` + 3y = 9

3y = 9 - `square`

3y = `square`

y = `square/3`

y = `square`

(x, y) = `(square, square)` ही समीकरणाची उकल आहे.

सरावसंच 1.1 | Q 2. (1) | Page 5

खालील एकसामयिक समीकरण सोडवा.

3a + 5b = 26; a + 5b = 22

सरावसंच 1.1 | Q 2. (2) | Page 5

खालील एकसामयिक समीकरण सोडवा.

x + 7y = 10; 3x - 2y = 7

सरावसंच 1.1 | Q 2. (3) | Page 5

खालील एकसामयिक समीकरण सोडवा.

2x - 3y = 9; 2x + y = 13

सरावसंच 1.1 | Q 2. (4) | Page 5

खालील एकसामयिक समीकरण सोडवा.

5m - 3n = 19; m - 6n = -7

सरावसंच 1.1 | Q 2. (5) | Page 5

खालील एकसामयिक समीकरण सोडवा.

5x + 2y = -3; x + 5y = 4

सरावसंच 1.1 | Q 2. (6) | Page 5

खालील एकसामयिक समीकरण सोडवा.

`1/3"x" + "y" = 10/3;  2"x" + 1/4"y" = 11/4`

सरावसंच 1.1 | Q 2. (7) | Page 5

खालील एकसामयिक समीकरण सोडवा.

99x + 101y = 499; 101x + 99y = 501

सरावसंच 1.1 | Q 2. (8) | Page 5

खालील एकसामयिक समीकरण सोडवा.

49x - 57y = 172; 57x - 49y = 252 

सरावसंच 1.2 [Page 8]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.2 [Page 8]

सरावसंच 1.2 | Q 1. | Page 8

खालील एकसामयिक समीकरण आलेखाने सोडवण्यासाठी सारणी पूर्ण करा.

x + y = 3

x 3 `square` `square`
y `square` 5 3
(x, y) (3, 0) `square` (0, 3)
सरावसंच 1.2 | Q 1. | Page 8

खालील एकसामयिक समीकरण आलेखाने सोडवण्यासाठी सारणी पूर्ण करा.

x - y = 4

x `square` - 1 0
y 0 `square` - 4
(x, y) `square` `square` (0, - 4)
सरावसंच 1.2 | Q 2. (1) | Page 8

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेखाने सोडवा.

x + y = 6; x - y = 4

सरावसंच 1.2 | Q 2. (2) | Page 8

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेखाने सोडवा.

x + y = 5; x - y = 3

सरावसंच 1.2 | Q 2. (3) | Page 8

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेखाने सोडवा.

x + y = 0 ; 2x - y = 9

सरावसंच 1.2 | Q 2. (4) | Page 8

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेखाने सोडवा.

3x - y = 2; 2x - y = 3

सरावसंच 1.2 | Q 2. (5) | Page 8

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेखाने सोडवा.

3x - 4y = -7; 5x - 2y = 0

सरावसंच 1.2 | Q 2. (6) | Page 8

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेखाने सोडवा.

2x - 3y = 4; 3y - x = 4

सरावसंच 1.3 [Page 16]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.3 [Page 16]

सरावसंच 1.3 | Q 1. | Page 16

`|(3,2),(4,5)| = 3 xx square - square xx 4 = square - 8 = square`

सरावसंच 1.3 | Q 2. (1) | Page 16

खालील निश्चयकाची किंमत काढा.

`|(-1,7),(2,4)|`

सरावसंच 1.3 | Q 2. (2) | Page 16

खालील निश्चयकाची किंमत काढा.

`|(5,3),(-7,0)|`

सरावसंच 1.3 | Q 2. (3) | Page 16

खालील निश्चयकाची किंमत काढा.

`|(7/3,5/3),(3/2,1/2)|`

सरावसंच 1.3 | Q 3. (1) | Page 16

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

3x - 4y = 10; 4x + 3y = 5

सरावसंच 1.3 | Q 3. (2) | Page 16

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

4x + 3y - 4 = 0; 6x = 8 - 5y

सरावसंच 1.3 | Q 3. (3) | Page 16

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

x + 2y = -1; 2x - 3y = 12

सरावसंच 1.3 | Q 3. (4) | Page 16

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

6x - 4y = -12; 8x - 3y = -2

सरावसंच 1.3 | Q 3. (5) | Page 16

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

4m + 6n = 54; 3m + 2n = 28

सरावसंच 1.3 | Q 3. (6) | Page 16

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

2x + 3y = 2; `x - y/2 = 1/2`

सरावसंच 1.4 [Page 19]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.4 [Page 19]

सरावसंच 1.4 | Q 1. (1) | Page 19

खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

`2/x - 3/y = 15; 8/x + 5/y = 77`

सरावसंच 1.4 | Q 1. (2) | Page 19

खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

`10/(x + y) + 2/(x - y) = 4; 15/(x + y) - 5/(x - y) = -2`

सरावसंच 1.4 | Q 1. (3) | Page 19

खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

`27/(x - 2) + 31/(y + 3) = 85; 31/(x - 2) + 27/(y + 3) = 89`

सरावसंच 1.4 | Q 1. (4) | Page 19

खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

`1/(3"x" + "y") + 1/(3"x" - "y") = 3/4; 1/(2(3"x" + "y")) - 1/(2(3"x" - "y")) = - 1/8`

सरावसंच 1.5 [Page 26]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे सरावसंच 1.5 [Page 26]

सरावसंच 1.5 | Q 1. | Page 26

दोन संख्यांमधील फरक ३ असून मोठ्या संख्येची तिप्पट आणि लहान संख्येची दुप्पट यांची बेरीज १९ आहे, तर त्या संख्या शोधा.

सरावसंच 1.5 | Q 2. | Page 26

कृती पूर्ण करा.

सरावसंच 1.5 | Q 3. | Page 26

वडिलांच्या वयामध्ये मुलाच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास बेरीज 70 येते आणि मुलाच्या वयामध्ये वडिलांच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास बेरीज 95 येते, तर दोघांची वये काढा.

सरावसंच 1.5 | Q 4. | Page 26

एका अपूर्णांकाचा छेद हा अंशाच्या दुपटीपेक्षा 4 ने मोठा आहे. जर अंश आणि छेद दोन्ही 6 ने कमी केले, तर छेद हा अंशाच्या 12 पट होतो, तर तो अपूर्णांक काढा.

सरावसंच 1.5 | Q 5. | Page 26

10 टनांची क्षमता असणाऱ्या मालवाहू ट्रकमध्ये A आणि B अशा दोन विशिष्ट वजनाच्या पेट्या भरलेल्या आहेत. जर A प्रकारच्या 150 पेट्या व B प्रकारच्या 100 पेट्या भरल्या, तर ट्रकची 10 टनांची क्षमता पूर्ण होते. जर A प्रकारच्या 260 पेट्या भरल्या, तर तो ट्रक त्याच्या 10 टनांच्या पूर्ण क्षमतेने भरण्यास B प्रकारच्या 40 पेट्या लागतात, तर प्रत्येक प्रकारच्या पेटीचे वजन किती?

सरावसंच 1.5 | Q 6. | Page 26

विशालने 1900 किमी प्रवासापैकी काही अंतर बसने, तर उरलेले अंतर विमानाने पूर्ण केले. बसचा सरासरी वेग 60 किमी दर तास आहे, तर विमानाचा सरासरी वेग 700 किमी/तास आहे. जर हा प्रवास त्याने 5 तासांत पूर्ण केला असेल, तर विशालने बसने किती किमी प्रवास केला?

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 [Pages 27 - 29]

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 [Pages 27 - 29]

खालील प्रश्नांसाठी दिलेल्या पर्यायांपैकी अचूक पर्याय निवडा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 1. (1) | Page 27

4x + 5y = 19 चा आलेख काढण्यासाठी x = 1 असताना y ची किंमत किती?

 • 4

 • 3

 • 2

 • - 3

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 1. (2) | Page 27

x व y ही चले असलेल्या एकसामयिक समीकरणासाठी जर Dx = 49, Dy = - 63 व D = 7 असेल तर x = किती?

 • 7

 • -7

 • `1/7`

 • `(-1)/7`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 1. (3) | Page 27

`|(5,3),(-7,-4)|` या निश्चयकाची किंमत किती?

 • -1

 • -41

 • 41

 • 1

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 1. (4) | Page 27

x + y = 3; 3x - 2y - 4 = 0 ही एकसामयिक समीकरणे सोडवण्यासाठी D ची किंमत किती?

 • 5

 • 1

 • -5

 • -1

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 1. (5) | Page 27

ax + by = c व mx + ny = d या एकसामयिक समीकरणांमध्ये जर an ≠ bm तर दिलेल्या समीकरणांना-

 • एकाच उकल असेल.

 • उकल नसेल.

 • असंख्य उकली असतील.

 • फक्त दोन उकली असतील.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 2. | Page 27

2x - 6y = 3 या समीकरणाचा आलेख काढण्यासाठी खालील सारणी पूर्ण करा.

x -5 `square`
y `square` 0
(x,y) `square` `square`
संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 3. (1) | Page 27

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेख पद्धतीने सोडवा.

2x + 3y = 12; x - y = 1

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 3. (2) | Page 27

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेख पद्धतीने सोडवा.

x - 3y = 1; 3x - 2y + 4 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 3. (3) | Page 27

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेख पद्धतीने सोडवा.

5x - 6y + 30 = 0; 5x + 4y - 20 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 3. (4) | Page 27

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेख पद्धतीने सोडवा.

3x - y - 2 = 0; 2x + y = 8

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 3. (5) | Page 27

खालील एकसामयिक समीकरणे आलेख पद्धतीने सोडवा.

3x + y = 10; x - y = 2

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 4. (1) | Page 27

खालील निश्चयकाच्या किमती काढा.

`|(4,3),(2,7)|`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 4. (2) | Page 27

खालील निश्चयकाच्या किमती काढा.

`|(5,-2),(-3,1)|`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 4. (3) | Page 27

खालील निश्चयकाच्या किमती काढा.

`|(3,-1),(1,4)|`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 5. (1) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

6x - 3y = -10; 3x + 5y - 8 = 0

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 5. (2) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

4m - 2n = -4; 4m + 3n = 16

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 5. (3) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

3x - 2y = `5/2`; `1/3`x + 3y = `-4/3`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 5. (4) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

7x + 3y = 15; 12y - 5x = 39

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 5. (5) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे क्रेमरच्या पद्धतीने सोडवा.

`("x" + "y" - 8)/2 = ("x" + 2"y" - 14)/3 = (3"x" - "y")/4`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 6. (1) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

`2/x + 2/(3y) = 1/6; 3/x + 2/y = 0`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 6. (2) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

`7/(2x + 1) + 13/(y + 2) = 27; 13/(2x + 1) + 7/(y + 2) = 33`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 6. (3) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

`148/x + 231/y = 527/(xy); 231/x + 148/y = 610/(xy)`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 6. (4) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

`(7x - 2y)/(xy) = 5; (8x + 7y)/(xy) = 15`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 6. (5) | Page 28

खालील एकसामयिक समीकरणे सोडवा.

`1/(2(3x + 4y)) + 1/(5(2x - 3y)) = 1/4; 5/(3x + 4y) - 2/(2x - 3y) = - 3/2`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 7. (1) | Page 28

एक दोन अंकी संख्या व तिच्या अंकांची अदलाबदल करून येणारी संख्या यांची बेरीज 143 आहे, जर दिलेल्या संख्येतील एकक स्थानचा अंक हा दशक स्थानच्या अंकापेक्षा 3 ने मोठा असेल, तर दिलेली मूळची संख्या कोणती? उत्तर काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

समजा, एकक स्थानचा अंक = x

दशक स्थानचा अंक = y

∴ मूळ संख्या = `square`y + x

अंकांची अदलाबदल करून मिळणारी संख्या = `square`x + y

पहिल्या अटीवरून, 

दोन अंकी संख्या + अंकांची अदलाबदल करून मिळणारी संख्या = 143

10y + x + `square` = 143

`square`x + `square`y = 143

x + y = `square`   .....(I)

दुसऱ्या अटीवरून, 

एकक स्थानचा अंक = दशक स्थानचा अंक + 3

x = `square` + 3

x - y = 3    .....(II)

(I) व (II) यांची बेरीज करून,

2x = `square`    ∴ x = 8

x = 8 समीकरण (I) मध्ये ठेवून,

x + y = 13

8 + `square` = 13

∴ y = `square`

मूळ संख्या = 10y + x

= `square` + 8 = 58

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 7. (2) | Page 29

कांताबाईंनी दुकानातून दीड किलो चहा व पाच किलो साखर आणली. दुकानात जाऊन येण्यासाठी त्यांना 50 रुपये रिक्षाभाडे द्यावे लागले. यासाठी त्यांचे 700 रुपये खर्च झाले. नंतर त्यांना असे समजले, की या वस्तू ऑनलाइन ऑर्डर नोंदवून त्याच दराने घरपोच मिळतात. पुढील महिन्यात त्यांनी 2 किलोग्राम चहा व ७ किलोग्राम साखर ऑनलाइन मागवली, तेव्हा त्यांचा 880 रुपये खर्च झाला, तर चहा आणि साखर यांचा प्रतिकिलोग्राम दर काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 7. (3) | Page 29

समीकरणे सोडवून उत्तर लिहा.

100 रुपयांच्या नोटांची संख्या `square` 50 रुपयांच्या नोटांची संख्या `square`

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 7. (4) | Page 29

मनीषा आणि सविता यांच्या आजच्या वयांची बेरीज 31 वर्षे आहे. 3 वर्षांपूर्वी मनीषाचे वय सविताच्या त्या वेळच्या वयाच्या चौपट होते, तर त्या दोघींची आजची वये काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 7. (5) | Page 29

एका कारखान्यातील कुशल आणि अकुशल कामगारांच्या रोजगारांचे गुणोत्तर 5 : 3 आहे. एका कुशल आणि एका अकुशल कामगाराचा एका दिवसाचा एकूण रोजगार 720 रुपये आहे, तर प्रत्येक कुशल कामगाराचा आणि अकुशल कामगाराचा रोजगार काढा.

संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 7. (6) | Page 29

एका सरळ रस्त्यावर A आणि B ही दोन ठिकाणे आहेत. त्यांतील अंतर ३० किमी आहे. हमीद मोटारसायकलने A पासून B च्या दिशेने जाण्यास निघतो. त्याच वेळी जोसेफ मोटारसायकलने B पासून A च्या दिशेने जाण्यास निघतो. ते दोघे २० मिनिटांत एकमेकांना भेटतात. जोसेफ जर त्याच वेळी निघून विरुद्ध दिशेने गेला असता, तर त्याला हमीद तीन तासांनी भेटला असता, तर प्रत्येकाचा प्रवासाचा वेग किती होता?

Advertisement Remove all ads

Chapter 1: दोन चलांतील रेषीय समीकरणे

सरावसंच 1.1सरावसंच 1.2सरावसंच 1.3सरावसंच 1.4सरावसंच 1.5संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1
Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - दोन चलांतील रेषीय समीकरणे - Shaalaa.com

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - दोन चलांतील रेषीय समीकरणे

Balbharati solutions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 (दोन चलांतील रेषीय समीकरणे) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे are दोन चलांतील रेषीय समीकरण, एकसामयिक रेषीय समीकरणे, दोन चलांतील रेषीय समीकरणांचा आलेख (Graph of a linear equation in two variables), एकसामयिक समीकरणे सोडवण्याची आलेख पद्धत (Solution of simultaneous equations by Graphical method), निश्चयक (Determinant), निश्चयक पद्धती (क्रेमरची पद्धती) Determinant method (Crammer's Method), दोन चलांतील रेषीय समीकरणांत रुपांतर करण्याजोगी समीकरणे, एकसामयिक समीकरणांचे उपयोजन (Application of simultaneous equations).

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions दोन चलांतील रेषीय समीकरणे exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for गणित १ इयत्ता १० वी Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×