Advertisement Remove all ads

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - भारतीय कलांचा इतिहास [Latest edition]

Advertisement Remove all ads

Chapters

इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Chapter 1: भारतीय कलांचा इतिहास

स्वाध्याय
स्वाध्याय [Page 31]

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium Chapter 1 भारतीय कलांचा इतिहास स्वाध्याय [Page 31]

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा.

स्वाध्याय | Q १. (अ)(१) | Page 31

चित्रकला आणि शिल्पकला यांचा ______ मध्ये समावेश होतो.

 • दृक्कला

 • ललित कला

 • लोककला

 • अभिजात कला

स्वाध्याय | Q १. (अ)(२) | Page 31

मथुरा शिल्पशैली ______ काळात उदयाला आली.

 • कुशाण

 • गुप्त

 • राष्ट्रकूट

 • मौर्य

स्वाध्याय | Q १. (ब) | Page 31

पुढीलपैकी चुकीची जोडी ओळखून लिहा.

 • कुतुबमिनार - मेहरौली 

 • गोलघुमट - विजापूर 

 • छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे टर्मिनस - दिल्ली 

 • ताजमहाल - आग्रा

स्वाध्याय | Q २. (१) | Page 31

टीपा लिहा.

कला

स्वाध्याय | Q २. (२) | Page 31

टीपा लिहा.

हेमाडपंती शैली

स्वाध्याय | Q २. (३) | Page 31

टीपा लिहा.

मराठा चित्रशैली

स्वाध्याय | Q ३. (१) | Page 31

पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा.

कलेच्या इतिहासाचा सखोल अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांची आवश्यकता असते.

स्वाध्याय | Q ३. (२) | Page 31

पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा.

चित्रकथीसारख्या नामशेष होणाऱ्या मार्गावर असलेल्या परंपरेचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे.

स्वाध्याय | Q ४. | Page 31

पुढील तक्ता पूर्ण करा.

मंदिर स्थापत्य शैली नागर द्राविड हेमाडपंती
वैशिष्ट्ये      
उदाहरणे      

पुढील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे लिहा.

स्वाध्याय | Q ५. (१) | Page 31

लोकचित्रकला शैलीविषयी सविस्तर माहिती लिहा.

स्वाध्याय | Q ५. (२) | Page 31

भारतातील मुस्लीम स्थापत्यशैलीची वैशिष्ट्ये सोदाहरण स्पष्ट करा.

स्वाध्याय | Q ५. (३) | Page 31

कला क्षेत्रात व्यवसायाच्या कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत हे स्पष्ट करा

स्वाध्याय | Q ५. (४) | Page 31

खालील दिलेल्या चित्राचे निरीक्षण करून पुढील मुद्यांच्या आधारे वारली चित्रकलेविषयी माहिती लिहा:

(अ) निसर्गाचे चित्रण 
(ब) मानवाकृतींचे रेखाटन 
(क) व्यवसाय 
(ड) घरे.

Advertisement Remove all ads

Chapter 1: भारतीय कलांचा इतिहास

स्वाध्याय
इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium - Shaalaa.com

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 - भारतीय कलांचा इतिहास

Balbharati solutions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 (भारतीय कलांचा इतिहास) include all questions with solution and detail explanation. This will clear students doubts about any question and improve application skills while preparing for board exams. The detailed, step-by-step solutions will help you understand the concepts better and clear your confusions, if any. Shaalaa.com has the Maharashtra State Board इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium solutions in a manner that help students grasp basic concepts better and faster.

Further, we at Shaalaa.com provide such solutions so that students can prepare for written exams. Balbharati textbook solutions can be a core help for self-study and acts as a perfect self-help guidance for students.

Concepts covered in इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium chapter 1 भारतीय कलांचा इतिहास are कला म्हणजे काय ?, भारतातील दृक्कला परंपरा, भारतातील ललित/आंगिक कला परंपरा, कला, उपयोजित कला आणि व्यवसायाच्या संधी.

Using Balbharati 10th Standard [इयत्ता १० वी] solutions भारतीय कलांचा इतिहास exercise by students are an easy way to prepare for the exams, as they involve solutions arranged chapter-wise also page wise. The questions involved in Balbharati Solutions are important questions that can be asked in the final exam. Maximum students of Maharashtra State Board 10th Standard [इयत्ता १० वी] prefer Balbharati Textbook Solutions to score more in exam.

Get the free view of chapter 1 भारतीय कलांचा इतिहास 10th Standard [इयत्ता १० वी] extra questions for इतिहास व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी Social Science History and Civics 10th Standard SSC | Maharashtra State Board | Marathi Medium and can use Shaalaa.com to keep it handy for your exam preparation

Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×