Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard

Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] SSC (English Medium) 9th Standard Maharashtra State Board Syllabus 2023-24

Advertisement

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus - Free PDF Download

Maharashtra State Board Syllabus 2023-24 9th Standard: The Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for the examination year 2023-24 has been released by the MSBSHSE, Maharashtra State Board. The board will hold the final examination at the end of the year following the annual assessment scheme, which has led to the release of the syllabus. The 2023-24 Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Board Exam will entirely be based on the most recent syllabus. Therefore, students must thoroughly understand the new Maharashtra State Board syllabus to prepare for their annual exam properly.

The detailed Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for 2023-24 is below.

Academic year:

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Revised Syllabus

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Course Structure 2023-24 With Marking Scheme

#Unit/TopicWeightage
I  सुगमसंस्कृतम्। 
1  प्रार्थना। 
2  सङ्ख्याः। 
3  चित्रपदकोष:। 
4  समयः। 
II  रम्यसंस्कृतम्। 
1  किं कृत्वा ? किं कर्तुम् ? 
2  वर्णानां साहचर्यम्। 
3  किं करवाणि ? 
4  किं कुर्यात् ? किं भवेत् ? 
5  क्रियापदं किं कथयति - १ 
6  कः कृतवान् ? का कृतवती ? 
7  उपपदविभक्तयः 
8  सङ्ख्याविशेषणानि - १ 
9  सङ्ख्याविशेषणानि - २ 
10  क्रियापदं किं कथयति? - २ 
11  केन कृतम् ? 
12  विशेषणविस्तार:। 
III  प्रथमं सत्रम्। 
1  सुष्ठु गृहीतः चौरः। 
2  अव्ययमाला। 
3  धन्यौ तौ दातृयाचकौ। 
4  विध्यर्थमाला। 
5  किं मिथ्या ? किं वास्तवम् ? 
6  वीरवनिता विश्पला। 
7  योगमाला। 
8.1  पिनकोड्प्रवर्तक:, महान् संस्कृतज्ञः ! 
8.2  लेखनकौशलम् - १। 
8.3  लेखनकौशलम् - २। 
IV  द्वितीयं सत्रम्। 
9  सूक्तिसुधा। 
10  पितृभक्तः नचिकेताः। 
11  मनसः स्वच्छता। 
12  अमरकोषः। 
13  सरमायाः शीलम्। 
14  काव्यशास्त्रविनोद:। 
15  मनोराज्यस्य फलम्। 
16.1  स्वागतं तपोधनायाः। 
16.2  लेखनकौशलम् - ३ 
V  भाषासूत्रम्। 
1.1  नामानि । 
1.2  सर्वनामानि। 
1.3  धातुसाधितानि अव्ययानि। 
1.4  लोट्लकारः। 
2.1  विधिलिङ्लकारः। (विध्यर्थः) 
2.2  समासाः। 
3.1  व्यञ्जनान्तनामानि 
3.2  सर्वनामानि। 
3.3  क्रियापदानि। (धातूनां द्वितीयः समूहः) 
3.4  कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं च। 
3.5  तत्पुरुषः 
4.1  लृट्लकारः। 
4.2  भूतकालवाचक-धातुसाधित-विशेषणानि। 
VI  परिशिष्टम् 
1  अमरकोष:। 
2  शब्दकोष: 
3  पदाभ्यासः। 
4  सन्धिकोषः। 
5  अपठित-गद्यम्। 
6  अपठित- पद्यम्। 
VII  व्याकरणवीथि। 
VIII  लेखनकौशलम्। 
 Total -
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Syllabus

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 1: सुगमसंस्कृतम्।

1 प्रार्थना।
 • प्रार्थना।  
2 सङ्ख्याः।
 • सङ्ख्याः।  
3 चित्रपदकोष:।
 • चित्रपदकोष:।  
4 समयः।
 • समयः।  

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 2: रम्यसंस्कृतम्।

1 किं कृत्वा ? किं कर्तुम् ?
 • किं कृत्वा ?  
 • किं कर्तुम् ?  
2 वर्णानां साहचर्यम्।
 • वर्णानां साहचर्यम्।  
3 किं करवाणि ?
 • किं करवाणि ?  
4 किं कुर्यात् ? किं भवेत् ?
 • किं कुर्यात् ? किं भवेत् ?  
5 क्रियापदं किं कथयति - १
 • क्रियापदं किं कथयति ? - १  
6 कः कृतवान् ? का कृतवती ?
 • कः कृतवान् ? का कृतवती ?  
7 उपपदविभक्तयः
 • उपपदविभक्तयः (धातवः)।  
8 सङ्ख्याविशेषणानि - १
 • सङ्ख्याविशेषणानि - १  
9 सङ्ख्याविशेषणानि - २
 • सङ्ख्याविशेषणानि - २  
10 क्रियापदं किं कथयति? - २
 • क्रियापदं किं कथयति? - २  
11 केन कृतम् ?
 • केन कृतम् ?  
12 विशेषणविस्तार:।
 • विशेषणविस्तार:।  

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 3: प्रथमं सत्रम्।

1 सुष्ठु गृहीतः चौरः।
 • सुष्ठु गृहीतः चौरः।  
2 अव्ययमाला।
 • अव्ययमाला।  
3 धन्यौ तौ दातृयाचकौ।
 • धन्यौ तौ दातृयाचकौ।  
4 विध्यर्थमाला।
 • विध्यर्थमाला।  
5 किं मिथ्या ? किं वास्तवम् ?
 • किं मिथ्या ? किं वास्तवम् ?  
6 वीरवनिता विश्पला।
 • वीरवनिता विश्पला।  
7 योगमाला।
 • योगमाला।  
8.1 पिनकोड्प्रवर्तक:, महान् संस्कृतज्ञः !
 • पिनकोड्प्रवर्तक:, महान् संस्कृतज्ञः !  
8.2 लेखनकौशलम् - १।
 • निबन्धं पूरयत।  
 • संवादं पूरयत।  
 • चित्रवर्णनं पूरयत।  
8.3 लेखनकौशलम् - २।
 • येवलादर्शनम्।  

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 4: द्वितीयं सत्रम्।

9 सूक्तिसुधा।
 • सूक्तिसुधा।  
10 पितृभक्तः नचिकेताः।
 • पितृभक्तः नचिकेताः।  
11 मनसः स्वच्छता।
 • मनसः स्वच्छता।  
12 अमरकोषः।
 • अमरकोषः।  
13 सरमायाः शीलम्।
 • सरमायाः शीलम्।  
14 काव्यशास्त्रविनोद:।
 • काव्यशास्त्रविनोद:।  
15 मनोराज्यस्य फलम्।
 • मनोराज्यस्य फलम्।  
16.1 स्वागतं तपोधनायाः।
 • स्वागतं तपोधनायाः।  
16.2 लेखनकौशलम् - ३
 • संवादं पूरयत।  
 • निबन्धं पूरयत।  

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 5: भाषासूत्रम्।

1.1 नामानि ।
 • नामानि  
1.2 सर्वनामानि।
 • सर्वनामानि।  
1.3 धातुसाधितानि अव्ययानि।
 • धातुसाधितानि अव्ययानि।  
1.4 लोट्लकारः।
 • लोट्लकारः।  
2.1 विधिलिङ्लकारः। (विध्यर्थः)
 • विधिलिङ्लकारः। (विध्यर्थः)  
2.2 समासाः।
 • समासाः।  
3.1 व्यञ्जनान्तनामानि
 • व्यञ्जनान्तनामानि  
3.2 सर्वनामानि।
 • सर्वनामानि।  
3.3 क्रियापदानि। (धातूनां द्वितीयः समूहः)
 • धातूनां द्वितीयः समूहः।  
3.4 कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं च।
 • कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं च।  
3.5 तत्पुरुषः
 • तत्पुरुषः  
4.1 लृट्लकारः।
 • लृट्लकारः (द्वितीयः भविष्यत्कालः) ।  
4.2 भूतकालवाचक-धातुसाधित-विशेषणानि।
 • भूतकालवाचक-धातुसाधित-विशेषणानि।  

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 6: परिशिष्टम्

1 अमरकोष:।
 • अमरकोषः।  
2 शब्दकोष:
 • शब्दकोष:।  
3 पदाभ्यासः।
 • पदाभ्यासः।  
4 सन्धिकोषः।
 • सन्धिकोषः।  
5 अपठित-गद्यम्।
 • अपठित-गद्यम्।  
6 अपठित- पद्यम्।
 • अपठित- पद्यम्।  

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 7: व्याकरणवीथि।

 • व्याकरणवीथि [नववी कक्षा]  

Maharashtra State Board 9th Standard Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 8: लेखनकौशलम्।

 • लेखनकौशलम्। [नववी कक्षा]  
Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×