Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] 10th Standard [१० वीं कक्षा] SSC (Hindi Medium) Maharashtra State Board Topics and Syllabus

Advertisement Remove all ads

Maharashtra State Board Syllabus For 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)]: Knowing the Syllabus is very important for the students of 10th Standard [१० वीं कक्षा]. Shaalaa has also provided a list of topics that every student needs to understand.

The Maharashtra State Board 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] syllabus for the academic year 2023-2024 is based on the Board's guidelines. Students should read the 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus to learn about the subject's subjects and subtopics.

Students will discover the unit names, chapters under each unit, and subtopics under each chapter in the Maharashtra State Board 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus pdf 2023-2024. They will also receive a complete practical syllabus for 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] in addition to this.

Academic year:

Maharashtra State Board 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Revised Syllabus

Maharashtra State Board 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Course Structure 2023-2024 With Marking Scheme

#Unit/TopicWeightage
I  सम्पूर्ण-संस्कृतम् - आमोदः 
0  सुगमसंस्कृतम् :। 
1  आद्यकृषक : पृथुवैन्यः। (गद्यम्) 
2  व्यसने मित्रपरीक्षा। (गद्यम्) 
3  सूक्तिसुधा। (पद्यम्) 
3.1  अभ्यासपत्रम् - १। 
3.2  व्यञ्जनान्ताः। 
4  अमूल्यं कमलम्। (गद्यम्) 
5  स एव परमाणुः। (संवादः) 
6  युग्ममाला। (पद्यम्) 
6.1  अभ्यासपत्रम् - २। 
6.2  लकारजगत्। (अ) धातवः (द्वितीय : समूह:) (ब) लिट् (क) वाच्यपरिवर्तनम् 
7  संस्कृतनाट्यस्तबक :। (संवाद:) 
8  वाचनप्रशंसा। (पद्यम्) 
9  धेनोर्व्याघ्रः पलायते। (गद्यम्) 
9.1  समासा:। 
10  नदीसूक्तम्। (संवादः) 
11  जटायुशौर्यम्। (पद्यम्) 
12  आदिशङ्कराचार्यः। (गद्यम्) 
12.1  अभ्यासपत्रम् - ३। 
12.2  धातुसधित-विशेषणानि। 
12.3  शतृ-शानच्-प्रत्ययान्तानि (कर्तरि- वर्तमानकालवाचक - धातुसाधित -विशेषणानि।) 
13  चित्रकाव्यम्। (पद्यम्) 
14  प्रतिपदं संस्कृतम्। (संवाद:) 
15  मानवताधर्मः। (पद्यम्) 
15.1  अभ्यासपत्रम् - ४। 
15.2  णिजन्ताः (प्रयोजकाः)। 
15.3  सङ्ख्याविश्वम्। 
16  लेखनकौशलम्। 
17  संवादकौशलम्। 
18  व्याकरणवीथि। 
19  वाचनकौशलम्। 
 Total -
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Syllabus

Maharashtra State Board 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)] Syllabus for सम्पूर्ण-संस्कृतम् - आमोदः

0 सुगमसंस्कृतम् :।
1 आद्यकृषक : पृथुवैन्यः। (गद्यम्)
2 व्यसने मित्रपरीक्षा। (गद्यम्)
3 सूक्तिसुधा। (पद्यम्)
3.1 अभ्यासपत्रम् - १।
3.2 व्यञ्जनान्ताः।
4 अमूल्यं कमलम्। (गद्यम्)
5 स एव परमाणुः। (संवादः)
6 युग्ममाला। (पद्यम्)
6.1 अभ्यासपत्रम् - २।
6.2 लकारजगत्। (अ) धातवः (द्वितीय : समूह:) (ब) लिट् (क) वाच्यपरिवर्तनम्
7 संस्कृतनाट्यस्तबक :। (संवाद:)
8 वाचनप्रशंसा। (पद्यम्)
9 धेनोर्व्याघ्रः पलायते। (गद्यम्)
9.1 समासा:।
10 नदीसूक्तम्। (संवादः)
11 जटायुशौर्यम्। (पद्यम्)
12 आदिशङ्कराचार्यः। (गद्यम्)
12.1 अभ्यासपत्रम् - ३।
12.2 धातुसधित-विशेषणानि।
12.3 शतृ-शानच्-प्रत्ययान्तानि (कर्तरि- वर्तमानकालवाचक - धातुसाधित -विशेषणानि।)
13 चित्रकाव्यम्। (पद्यम्)
14 प्रतिपदं संस्कृतम्। (संवाद:)
15 मानवताधर्मः। (पद्यम्)
15.1 अभ्यासपत्रम् - ४।
15.2 णिजन्ताः (प्रयोजकाः)।
17 संवादकौशलम्।
19 वाचनकौशलम्।
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×