Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)] SSC (English Medium) 10th Standard Board Exam Maharashtra State Board Syllabus 2023-24

Advertisement

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)] Syllabus - Free PDF Download

Maharashtra State Board Syllabus 2023-24 10th Standard Board Exam: The Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)] Syllabus for the examination year 2023-24 has been released by the MSBSHSE, Maharashtra State Board. The board will hold the final examination at the end of the year following the annual assessment scheme, which has led to the release of the syllabus. The 2023-24 Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)] Board Exam will entirely be based on the most recent syllabus. Therefore, students must thoroughly understand the new Maharashtra State Board syllabus to prepare for their annual exam properly.

The detailed Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)] Syllabus for 2023-24 is below.

Academic year:

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)] Revised Syllabus

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)] and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)] Course Structure 2023-24 With Marking Scheme

#Unit/TopicWeightage
I  आनन्दः 
0  सुगमसंस्कृतम् :। 
1  आद्यकृषकः पृथुवैन्यः।(गद्यम्) 
2  व्यसने मित्रपरीक्षा।(गद्यम्) 
3  सूक्तिसुधा।(पद्यम्) 
3.1  अभ्यासपत्र​म् - १। 
3.2  व्यञ्जनान्ताः। 
4  स एव परमाणुः।(संवादः) 
5  युग्ममाला।(पद्यम्) 
5.1  अभ्यासपत्रम् - २। 
5.2  लकारजगत्। (धातवः- द्वितीय: समूह:, वाच्यपरिचय:, लिट्)। 
6  संस्कृतनाट्ययुग्मम्।(संवादः) 
7  वाचनप्रशंसा।(पद्यम्) 
7.1  समासा:। 
8  नदीसूक्तम्।(संवादः) 
9  आदिशक्ङराचार्य: (गद्यम्) 
9.1  अभ्यासपत्रम् - ३। 
9.2  धातुसधित-विशेषणानि। 
9.3  शतृ-शानच्-प्रत्ययान्तानि (कर्तरि- वर्तमानकालवाचक - धातुसाधित -विशेषणानि।) 
10  चित्रकाव्यम्।(पद्यम्) 
11  मानवताधर्मः। (पद्यम्) 
11.1  अभ्यासपत्रम् - ४। 
11.2  णिजन्ताः(प्रयोजकाः)। 
11.3  सङ्ख्याविश्वम्। 
11.4  व्याकरणवीथि। 
12  वाचनकौशलम्। 
 Total -
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Syllabus

Maharashtra State Board 10th Standard Board Exam Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)] Syllabus for Chapter 1: आनन्दः

0 सुगमसंस्कृतम् :।
 • चित्रपदकोष:।  
 • समयः।  
1 आद्यकृषकः पृथुवैन्यः।(गद्यम्)
 • आद्यकृषकः पृथुवैन्यः।  
2 व्यसने मित्रपरीक्षा।(गद्यम्)
 • व्यसने मित्रपरीक्षा।  
3 सूक्तिसुधा।(पद्यम्)
 • सूक्तिसुधा।  
3.1 अभ्यासपत्र​म् - १।
 • अभ्यासपत्र​म् - १।  
3.2 व्यञ्जनान्ताः।
 • व्यञ्जनान्ताः।  
4 स एव परमाणुः।(संवादः)
 • स एव परमाणुः।  
5 युग्ममाला।(पद्यम्)
 • युग्ममाला।  
5.1 अभ्यासपत्रम् - २।
 • अभ्यासपत्रम् - २।  
5.2 लकारजगत्। (धातवः- द्वितीय: समूह:, वाच्यपरिचय:, लिट्)।
 • धातवः(द्वितीय: समूह:)।  
 • वाच्यपरिचय:  
 • लिट्।  
6 संस्कृतनाट्ययुग्मम्।(संवादः)
 • संस्कृतनाट्ययुग्मम्।  
7 वाचनप्रशंसा।(पद्यम्)
 • वाचनप्रशंसा।  
7.1 समासा:।
 • समासा:।  
8 नदीसूक्तम्।(संवादः)
 • नदीसूक्तम्।  
9 आदिशक्ङराचार्य: (गद्यम्)
 • आदिशक्ङराचार्य:  
9.1 अभ्यासपत्रम् - ३।
 • अभ्यासपत्रम् - ३।  
9.2 धातुसधित-विशेषणानि।
 • धातुसधित-विशेषणानि।  
  • कृत्य-प्रत्ययातानि (कर्मणि - विध्यर्थक - धातुसाधित - विशेषणानि)
9.3 शतृ-शानच्-प्रत्ययान्तानि (कर्तरि- वर्तमानकालवाचक - धातुसाधित -विशेषणानि।)
 • शतृ-शानच्-प्रत्ययान्तानि (कर्तरि- वर्तमानकालवाचक - धातुसाधित -विशेषणानि।)  
10 चित्रकाव्यम्।(पद्यम्)
 • चित्रकाव्यम्।  
11 मानवताधर्मः। (पद्यम्)
 • मानवताधर्मः।  
11.1 अभ्यासपत्रम् - ४।
 • अभ्यासपत्रम् - ४।  
11.2 णिजन्ताः(प्रयोजकाः)।
 • णिजन्ताः(प्रयोजकाः)।  
11.3 सङ्ख्याविश्वम्।
 • क्रमवाचकाः।  
 • आवृत्तिवाचकाः समूहवाचकाश्च।  
 • सङ्ख्यावाचकानि ।  
11.4 व्याकरणवीथि।
 • व्याकरणवीथि [दशमी कक्षा]  
 • वाक्यरचना  
 • अमरकोष:।​  
 • परिशिष्टम्।​  
 • शब्दकोष:।  
 • वाक्यनिर्माणम्।  
 • धातुरुपाणि।  
12 वाचनकौशलम्।
 • अपठितम्  
Advertisement
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×