Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 8th Standard

Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) SSC (English Medium) 8th Standard Maharashtra State Board Syllabus 2024-25

Advertisements

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus - Free PDF Download

Maharashtra State Board Syllabus 2024-25 8th Standard: The Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus for the examination year 2024-25 has been released by the MSBSHSE, Maharashtra State Board. The board will hold the final examination at the end of the year following the annual assessment scheme, which has led to the release of the syllabus. The 2024-25 Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Board Exam will entirely be based on the most recent syllabus. Therefore, students must thoroughly understand the new Maharashtra State Board syllabus to prepare for their annual exam properly.

The detailed Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus for 2024-25 is below.

Academic year:

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Revised Syllabus

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) and their Unit wise marks distribution

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Course Structure 2024-25 With Marking Scheme

#Unit/TopicWeightage
I  सुगमसंस्कृतम् :। 
1  प्रार्थना 
2  समयः। 
3  चित्रपदकोष:। 
II  प्रथम: घटक: 
1  परिचय:। 
2  क:, का, किम् ? 
3  के कुर्वन्ति ? 
4  द्वौ, द्वे, द्वे। 
5  अहं, त्वम्। 
6.1  सङ्ख्याः। 
6.2  श्रवणाभ्यासः 
6.3  भाषासूत्रम् - १। 
6.4  वर्गपरीक्षा। (कृतिपत्रिका) 
III  द्वितीय: घटक: 
7  वर्णानां संवाद:। 
8.1  सम्बन्धवाचकाः। 
8.2  कुत्र अस्ति? 
8.3  सहायका:। 
8.4  किम्? किम्? 
8.5  कस्मै? कस्यै? 
8.6  कस्मात् स्थानात्? 
8.7  सम्बोधनम्। 
9  विभक्तिमाला। 
10.1  मम शिक्षिका। 
10.2  भाषासूत्रम् - २। 
IV  तृतीय: घटक: 
11  क्रियापदस्य सहचरा:। 
12  आत्मनेपदीया। 
13  अश्वस्य स्वामिनिष्ठा। 
14  संवादकौशलम्। 
15.1  आधुनिकप्रहेलिकाः। 
15.2  लेखनकौशलम्। 
15.3  भाषासूत्रम् - ३। 
V  चतुर्थः घटकः 
16  समानमस्तु भोजनम्। 
17  सूक्तिसुधा। 
18  उपकारस्य स्मरणम्। 
19.1  राष्ट्रभक्तिः। 
19.2  लेखनकौशलम्। 
19.3  भाषासूत्रम् - ४। 
19.4  वर्णमाला - लेखनम्, उच्चारणम्। 
19.5  अकारादिक्रमेण धातुकोष:। 
19.6  अकारादिक्रमेण शब्दकोष:। 
19.7  अमरकोष:। 
19.8  कृतिपत्रिका - द्वितीयसत्रम्। 
VI  व्याकरणवीथि 
VII  लेखनकौशलम्। 
 Total -
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Syllabus

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus for Chapter 1: सुगमसंस्कृतम् :।

1 प्रार्थना
2 समयः।
 • समयः।  
3 चित्रपदकोष:।
 • चित्रपदकोष:।  

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus for Chapter 2: प्रथम: घटक:

1 परिचय:।
 • परिचय:।  
2 क:, का, किम् ?
 • क:, का, किम् ?  
3 के कुर्वन्ति ?
 • के कुर्वन्ति ?  
4 द्वौ, द्वे, द्वे।
 • द्वौ, द्वे, द्वे।  
5 अहं, त्वम्।
 • अहं, त्वम्।  
6.1 सङ्ख्याः।
 • सङ्ख्याः।  
6.2 श्रवणाभ्यासः
 • शठं प्रति शाठ्यम्।  
 • सत्यप्रियः काष्ठिकः।  
6.3 भाषासूत्रम् - १।
 • क्रियापदनि  
 • लट्लकार: ( वर्तमानकाल​:) परस्मैपदम्  
 • लट्रूपाणि  
6.4 वर्गपरीक्षा। (कृतिपत्रिका)
 • वर्गपरीक्षा। [अष्टमी कक्षा]  

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus for Chapter 3: द्वितीय: घटक:

7 वर्णानां संवाद:।
 • वर्णानां संवाद:।  
8.1 सम्बन्धवाचकाः।
 • सम्बन्धवाचकाः।  
8.2 कुत्र अस्ति?
 • कुत्र अस्ति?  
8.3 सहायका:।
 • सहायका:।  
8.4 किम्? किम्?
 • किम्? किम्?  
8.5 कस्मै? कस्यै?
 • कस्मै? कस्यै?  
8.6 कस्मात् स्थानात्?
 • कस्मात् स्थानात्?  
8.7 सम्बोधनम्।
 • सम्बोधनम्।  
9 विभक्तिमाला।
 • विभक्तिमाला।  
10.1 मम शिक्षिका।
 • मम शिक्षिका।  
10.2 भाषासूत्रम् - २।
 • नामानि  
 • सर्वनामानि।  

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus for Chapter 4: तृतीय: घटक:

11 क्रियापदस्य सहचरा:।
 • क्रियापदस्य सहचरा:।  
12 आत्मनेपदीया।
 • आत्मनेपदीया।  
13 अश्वस्य स्वामिनिष्ठा।
 • अश्वस्य स्वामिनिष्ठा।  
14 संवादकौशलम्।
 • शाकापणः।  
 • कार्यालयः।  
15.1 आधुनिकप्रहेलिकाः।
 • आधुनिकप्रहेलिकाः।  
15.2 लेखनकौशलम्।
 • निबन्धः।  
 • अनुवाद:।  
15.3 भाषासूत्रम् - ३।
 • क्रियापदनि  
 • लट्लकार: (वर्तमानकाल:) आत्मनेपदम्  
 • उपसर्गा:।  
 • नामानि  
 • विशेषणम्  

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus for Chapter 5: चतुर्थः घटकः

16 समानमस्तु भोजनम्।
 • समानमस्तु भोजनम्।  
17 सूक्तिसुधा।
 • सूक्तिसुधा।  
18 उपकारस्य स्मरणम्।
 • उपकारस्य स्मरणम्।  
19.1 राष्ट्रभक्तिः।
 • राष्ट्रभक्तिः।  
19.2 लेखनकौशलम्।
 • चित्रवर्णनम्।  
19.3 भाषासूत्रम् - ४।
 • क्रियापदनि  
 • लङ्लकारः (भूतकाल:​)  
 • उपसर्गसहितानि लङ्रुपाणि।  
 • अव्ययानि - विशिष्टविभक्तयश्च।  
19.4 वर्णमाला - लेखनम्, उच्चारणम्।
 • वर्णमाला - लेखनम्, उच्चारणम्।  
19.5 अकारादिक्रमेण धातुकोष:।
 • अकारादिक्रमेण धातुकोष:।  
19.6 अकारादिक्रमेण शब्दकोष:।
 • अकारादिक्रमेण शब्दकोष:।  
19.7 अमरकोष:।
 • अमरकोष:।​  
19.8 कृतिपत्रिका - द्वितीयसत्रम्।
 • कृतिपत्रिका द्वितीयसत्रम्। [अष्टमी कक्षा]  

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus for Chapter 6: व्याकरणवीथि

 • व्याकरणवीथि।[अष्टमी कक्षा]  

Maharashtra State Board 8th Standard Sanskrit (2nd/3rd Language) (संस्कृत द्वितीय/तृतीय भाषा) Syllabus for Chapter 7: लेखनकौशलम्।

 • लेखनकौशलम्।[अष्टमी कक्षा]  
Advertisements
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×