Sanskrit Class 9 English Medium CBSE Topics and Syllabus

Advertisement Remove all ads

CBSE Syllabus For Class 9 Sanskrit: Knowing the Syllabus is very important for the students of Class 9. Shaalaa has also provided a list of topics that every student needs to understand.

The CBSE Class 9 Sanskrit syllabus for the academic year 2023-2024 is based on the Board's guidelines. Students should read the Class 9 Sanskrit Syllabus to learn about the subject's subjects and subtopics.

Students will discover the unit names, chapters under each unit, and subtopics under each chapter in the CBSE Class 9 Sanskrit Syllabus pdf 2023-2024. They will also receive a complete practical syllabus for Class 9 Sanskrit in addition to this.

Academic year:

CBSE Class 9 Sanskrit Revised Syllabus

CBSE Class 9 Sanskrit and their Unit wise marks distribution

CBSE Class 9 Sanskrit Course Structure 2023-2024 With Marking Scheme

#Unit/TopicWeightage
I  शेमुषी प्रथमो भाग 
1  भारतीवसन्तगीतिः 
2  स्वर्णकाक: 
3  गोदोहनम् 
4  कल्पतरु: 
5  सूक्तिमौक्तिकम् 
6  भ्रान्तो बाल: 
7  प्रत्यभिज्ञानम् 
8  लौहतुला 
9  सिकतासेतुः 
10  जटायोः शौर्यम् 
11  पर्यावरणम् 
12  वाङ्‌मनः प्राणस्वरूपम् 
II  व्याकरणवीथिः 
1  वर्ण विचार 
2  संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण 
3  सन्धि 
4  शब्दरूप सामान्य परिचय 
5  धातुरूप सामान्य परिचय 
6  उपसर्ग 
7  अव्यय 
8  प्रत्यय 
9  समास परिचय 
10  कारक और विभक्ति 
11  वाच्य परिवर्तन 
12  रचना प्रयोग 
13  परिशिष्ट - शब्दरूपाणि 
14  परिशिष्ट - धातुरूपाणि 
III  अभ्‍यासवान् भव 
1  अपठितावबोधनम् 
2  पत्रम् 
3  चित्रवर्णनम् 
4  संवादानुच्छेदलेखनम् 
5  रचनानुवाद: 
6  कारकोपपदविभक्ति: 
7  सन्धि: 
8  उपसर्गाव्ययप्रत्यया: 
9  समासा: 
10  शब्दरूपाणि 
11  धातुरूपाणि 
12  वर्णविचार: 
 Total -
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads

Syllabus

CBSE Class 9 Sanskrit Syllabus for शेमुषी प्रथमो भाग

1 भारतीवसन्तगीतिः
2 स्वर्णकाक:
3 गोदोहनम्
4 कल्पतरु:
5 सूक्तिमौक्तिकम्
6 भ्रान्तो बाल:
7 प्रत्यभिज्ञानम्
8 लौहतुला
9 सिकतासेतुः
10 जटायोः शौर्यम्
11 पर्यावरणम्
12 वाङ्‌मनः प्राणस्वरूपम्

CBSE Class 9 Sanskrit Syllabus for व्याकरणवीथिः

1 वर्ण विचार
2 संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण
3 सन्धि
 • सन्धि 
  1. स्वर (अच्) सन्धि
  2. व्यज्जन (हल्) सन्धि
  3. विसर्ग सन्धि​
4 शब्दरूप सामान्य परिचय
5 धातुरूप सामान्य परिचय
6 उपसर्ग
7 अव्यय
8 प्रत्यय
 • प्रत्यय 
  1. कृत् प्रत्यय
  2. तद्धित प्रत्यय​
  3. स्त्री प्रत्यय
9 समास परिचय
10 कारक और विभक्ति
11 वाच्य परिवर्तन
13 परिशिष्ट - शब्दरूपाणि
14 परिशिष्ट - धातुरूपाणि

CBSE Class 9 Sanskrit Syllabus for अभ्‍यासवान् भव

1 अपठितावबोधनम्
3 चित्रवर्णनम्
4 संवादानुच्छेदलेखनम्
5 रचनानुवाद:
6 कारकोपपदविभक्ति:
7 सन्धि:
8 उपसर्गाव्ययप्रत्यया:
9 समासा:
10 शब्दरूपाणि
11 धातुरूपाणि
12 वर्णविचार:
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications      Forgot password?
View in app×