English Medium Class 8 - CBSE Textbook Solutions for Sanskrit (संस्कृत)

Advertisement Remove all ads
Subjects
Subjects
Popular subjects
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sanskrit (संस्कृत)
< prev  1 to 1 of 1  next > 
Author: NCERT
Publisher: NCERT

15 Chapters:
1 सुभाषितानि
2 बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता
3 डिजीभारतम्
4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम्
5 कण्टकेनैव कण्टकम्
6 गृहं शून्यं सुतां विना
7 भारतजनताऽहम्
8 संसारसागरस्य नायकाः
9 सप्तमगिन्यः
10 नीतिनवीनतम्
11 सावित्रि बाई फुले
12 कः रक्षति कः रक्षितः
13 क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमि:
14 आर्यभटः
15 प्रहेलिकाः

< prev  1 to 1 of 1  next > 
View all subjects' Textbook Solutions for English Medium Class 8
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×