English Medium Class 7 - CBSE Textbook Solutions for Sanskrit (संस्कृत)

Advertisement Remove all ads
Subjects
Subjects
Popular subjects
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sanskrit (संस्कृत)
< prev  1 to 1 of 1  next > 
Author: NCERT
Publisher: NCERT

15 Chapters:
1 सुभाषितानि
2 दुर्बुद्धि: विनश्यति
3 स्वावलम्बनम्
4 हास्यबालकविसम्मेलनम्
5 पण्डिता रमाबाई
6 सदाचारः
7 सङ्कल्पः सिद्धिदायकः
8 त्रिवर्णः ध्वजः
9 अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि
10 विश्वबन्धुत्वम्
11 समवायो हि दुर्जयः
12 विद्याधनम्
13 अमृतं संस्कृतम्
14 अनारिकायाः जिज्ञासा
15 लालनगीतम्

< prev  1 to 1 of 1  next > 
View all subjects' Textbook Solutions for English Medium Class 7
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×