Advertisement Remove all ads

SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi [मराठी]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  1 to 20 of 791  next > 

कंदील व विजेरी (बॅटरी) यांच्यातील संवादाची कल्पना करून संवादलेखन करा.

 

 

[0.06] उपयोजित लेखन
Chapter: [0.06] उपयोजित लेखन
Concept: उपयोजित लेखन [इयत्ता १० वी]

खालील संकल्पनांमधील सहसंबंध स्पष्ट करा. 

[0.10099999999999999] मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन)
Chapter: [0.10099999999999999] मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन)
Concept: मनक्या पेरेन लागा

‘माणसं पेरायला लागू’ या शीर्षकातून कवीला अभिप्रेत असलेला भावार्थ उलगडून दाखवा.

[0.10099999999999999] मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन)
Chapter: [0.10099999999999999] मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन)
Concept: मनक्या पेरेन लागा

'माणूस पेरा! माणुसकी उगवेल!' या विधानाचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.

[0.10099999999999999] मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन)
Chapter: [0.10099999999999999] मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन)
Concept: मनक्या पेरेन लागा

‘माणुसकी पेरणे काळाची गरज’ या विधानाचा तुम्हांला कळलेला अर्थ लिहा.

[0.10099999999999999] मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन)
Chapter: [0.10099999999999999] मनक्या पेरेन लागा (स्थूलवाचन)
Concept: मनक्या पेरेन लागा

टीप लिहा.

व्युत्पत्ती कोशाचे कार्य

[0.201] व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन)
Chapter: [0.201] व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन)
Concept: व्युत्पत्ती कोश

आकृत्या पूर्ण करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

आकृत्या पूर्ण करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

शब्दांची व्युत्पत्ती शोधण्याचे फायदे लिहा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

पाठाच्या आधारे खालील चौकट पूर्ण करा.

मराठी भाषेची खास शैली - ______

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

पाठाच्या आधारे खालील चौकट पूर्ण करा.

मराठी भाषेला लेखिकेने दिलेली उपमा - ______

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

पाठाच्या आधारे खालील चौकट पूर्ण करा.

शब्दांचा अर्थ जाणून घेण्याचे साधन - ______

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

गटात न बसणारा शब्द ओळखून चौकट पूर्ण करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

गटात न बसणारा शब्द ओळखून चौकट पूर्ण करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

गटात न बसणारा शब्द ओळखून चौकट पूर्ण करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

गटात न बसणारा शब्द ओळखून चौकट पूर्ण करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

गटात न बसणारा शब्द ओळखून चौकट पूर्ण करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य [इयत्ता १० वी]

खाली दिलेल्या अनेकवचनी नामाचे एकवचनी रूप लिहून त्याचा वापर करून एक वाक्य तयार करा.

रस्ते

[0.05] व्याकरण (भाषाभ्यास)
Chapter: [0.05] व्याकरण (भाषाभ्यास)
Concept: व्याकरण [इयत्ता १० वी]

खाली दिलेल्या अनेकवचनी नामाचे एकवचनी रूप लिहून त्याचा वापर करून एक वाक्य तयार करा.

वेळा

[0.05] व्याकरण (भाषाभ्यास)
Chapter: [0.05] व्याकरण (भाषाभ्यास)
Concept: व्याकरण [इयत्ता १० वी]

खाली दिलेल्या अनेकवचनी नामाचे एकवचनी रूप लिहून त्याचा वापर करून एक वाक्य तयार करा.

 भिंती

[0.05] व्याकरण (भाषाभ्यास)
Chapter: [0.05] व्याकरण (भाषाभ्यास)
Concept: व्याकरण [इयत्ता १० वी]
< prev  1 to 20 of 791  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Question Bank Solutions
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Algebra
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Geography [भूगोल]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Geometry
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Hindi (Second/Third Language) [हिंदी (दूसरी/तीसरी भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Hindi - Composite [हिंदी - संयुक्त]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Science and Technology 1
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Semi-English) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Science and Technology 2
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×