Advertisement Remove all ads

SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]
< prev  1 to 20 of 705  next > 

खालील तक्त्यातील तीनही स्तंभातील नोंदी मधील संबंध लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे तक्ता परत लिहा. 

II  III
वस्तुमान m/s2 केंद्राजवळ शून्य
वजन kg जडत्वाचे माप
गुरुत्व त्वरण  Nm2/kg2 संपूर्ण विश्वात सारखे
गुरुत्व स्थिरांक N उंचीवर अवलंबून आहे.
[0.01] गुरुत्वाकर्षण
Chapter: [0.01] गुरुत्वाकर्षण
Concept: गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)

सिद्ध करा की, एका ताऱ्यापासून R अ‍ंतरावर असलेल्या ग्रहाचा परिभ्रमणकाल T आहे. जर तोच ग्रह 2R अंतरावर असल्यास त्याचा परिभ्रमणकाल `sqrt(8)"T"` असेल.

[0.01] गुरुत्वाकर्षण
Chapter: [0.01] गुरुत्वाकर्षण
Concept: गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)

स्तंभ क्र. 1 शी जुळेल या प्रकारे स्तंभ क्र. 2 व 3 ची फेरमांडणी करा.

स्तंभ क्र.1    स्तंभ क्र.2 स्तंभ क्र.3
i. त्रिक अ. सर्व अणूंमधील हलका व ऋणप्रभारी कण 1. मेंडेलीव्ह
ii. अष्टक आ. एकवटलेले वस्तुमान व धनप्रभार 2. थॉमसन
iii. अणुअंक इ. पहिल्या व तिसऱ्या अणुवस्तुमानांची सरासरी 3. न्यूलँड्स
iv. आवर्त ई. आठव्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म पहिल्यासारखे 4. रुदरफोर्ड
v. अणुकेंद्रक उ. अणुकेंद्रकावरील धनप्रभार 5. डोबरायनर
vi. इलेक्ट्रॉन ऊ. रेणुसूत्रांमध्ये क्रमाक्रमाने बदल 6. मोजले
[0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Chapter: [0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Concept: मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण (Classification of elements)

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वात लहान आकारमानाचा अणू

[0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Chapter: [0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Concept: मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण (Classification of elements)

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वात कमी अणुवस्तुमानाचा अणू

[0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Chapter: [0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Concept: मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण (Classification of elements)

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वाधिक विद्युतऋण अणू

[0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Chapter: [0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Concept: मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण (Classification of elements)

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वात कमी अणुत्रिज्या असलेला राजवायू

[0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Chapter: [0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Concept: मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण (Classification of elements)

वर्णनावरून मूलद्रव्याचे नाव व संज्ञा लिहा.

सर्वाधिक अभिक्रियाशील अधातू

[0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Chapter: [0.02] मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण
Concept: मूलद्रव्यांचे वर्गीकरण (Classification of elements)

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा.

लोखंडाचे पत्रे गंजू नयेत म्हणून त्यांच्यावर ______ धातूचा थर दिला जातो.

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा.

फेरस सल्फेटचे फेरिक सल्पेटमध्ये रूपांतर ही एक ______ अभिक्रिया आहे. 

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा.

आम्लयुक्त पाण्यातून विद्युतप्रवाह जाऊ दिल्यास पाण्याचे ______ होते. 

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

दिलेल्या विधानातील रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून विधाने सकारण स्पष्ट करा.

BaCl2 च्या जलीय द्रावणात ZnSO4 जलीय द्रावण मिसळणे हे ______ अभिक्रियेचे उदाहरण आहे.

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

हायड्रोजन पेरॉक्साइडचे अपघटन ह्या रासायनिक अभिक्रियेचा दर कसा वाढविता येतो?

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

ऑक्सीजन व हायड्रोजन यांचा संदर्भ घेऊन अभिक्रियांचे कोणते प्रकार पडतात ते उदाहरणासहित लिहा.

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

अभिकारक व उत्पादित म्हणजे काय ते सोदाहरण लिहा.

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

शास्त्रीय कारणे लिहा.

चुनखडी तापवून मिळालेला वायू ताज्या चुन्याच्या निवळीतून जाऊ दिल्यास निवळी दुधाळ होते.

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

शास्त्रीय कारणे लिहा.

शहाबादी फरशीचे तुकडे HCl मध्ये नाहीसे व्हावयास वेळ लागते पण फरशीचा चुरा मात्र लवकर नाहीसा होतो.

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

शास्त्रीय कारणे लिहा.

प्रयोगशाळेत संहत सल्फ्यूरिक आम्लापासून विरल आम्ल तयार करताना पाण्यामध्ये संहत सल्फ्युरिक आम्ल संथ धारेने सोडून द्रावण काचकांडीने हलवीत राहतात.

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

शास्त्रीय कारणे लिहा.

खाद्यतेल दीर्घकाळ साठविण्यासाठी हवाबंद डबा वापरणे योग्य ठरते.

[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

पुढील तक्ता जुळवा.

अभिकारके उत्पादिते रासायनिक अभिक्रियेचा प्रकार
BaCl2(aq) + ZnSO4(aq) H2CO3(aq) विस्थापन 
2AgCl(s) FeSO4(aq) + Cu(s) संयोग
CuSO4(aq) + Fe(s) BaSO4 ↓+ ZnCl2(aq) अपघटन
H2O(l) + CO2(g) 2Ag(s) + Cl2(g)  दुहेरी विस्थापन
[0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Chapter: [0.03] रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे
Concept: रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)
< prev  1 to 20 of 705  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Question Bank Solutions
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] English (Second/Third Language)
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Geography [भूगोल]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Hindi (Second/Third Language) [हिंदी (दूसरी/तीसरी भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Hindi - Composite [हिंदी - संयुक्त]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×