Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]
< prev 1 to 20 of 590 next > 

x व y ही चले असलेल्या एकसामयिक समीकरणासाठी जर Dx = 49, Dy = - 63 व D = 7 असेल तर x = किती?

[0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Chapter: [0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Concept: दोन चलांतील रेषीय समीकरण (Linear equation in two variables)

खालीलपैकी कोणते वर्गसमीकरण आहे?

[0.02] वर्गसमीकरणे
Chapter: [0.02] वर्गसमीकरणे
Concept: वर्गसमीकरण: ओळख

खालीलपैकी कोणते वर्गसमीकरण नाही?

[0.02] वर्गसमीकरणे
Chapter: [0.02] वर्गसमीकरणे
Concept: वर्गसमीकरण: ओळख

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

2, 4, 6, 8,...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका (Sequence)

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

`2, 5/2, 3, 7/2,...`

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका (Sequence)

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

-10, -6, -2, 2, ...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका (Sequence)

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

0.3, 0.33, .0333,...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका (Sequence)

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

0, -4, -8, -12,...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका (Sequence)

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

`-1/5, -1/5, -1/5,...`

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका (Sequence)

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

`3, 3 + sqrt2, 3 + 2sqrt2, 3 + 3sqrt2,...`

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका (Sequence)

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

127, 132, 137,...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका (Sequence)

- 10, - 6, - 2, 2,… ही क्रमिका _________.

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका (Sequence)

'पावन मेडिकल्स' औषधांचा पुरवठा करतात, त्यांच्या दुकानातील काही औषधांवर GST चा दर 12% आहे, तर CGST व SGST चा दर किती असेल?

[0.04] अर्थनियोजन
Chapter: [0.04] अर्थनियोजन
Concept: जीएसटी ओळख

एका वस्तूवरील CGST चा दर 9% असेल, तर SGST चा दर किती? तसेच GST चा दर किती?

[0.04] अर्थनियोजन
Chapter: [0.04] अर्थनियोजन
Concept: जीएसटी ओळख

'मेसर्स रियल पेंट' ने प्रत्येकी ₹ 2800 करपात्र किमतीचे लस्टर पेंटचे 2 डबे विकले. GST चा दर 28% असल्यास कर बीजकात CGST व SGST किती रुपये आकारला असेल?

[0.04] अर्थनियोजन
Chapter: [0.04] अर्थनियोजन
Concept: जीएसटी ओळख

एका रिस्टवॉच बेल्टची करपात्र किंमत 586 रुपये आहे. GST चा दर 18% आहे, तर ग्राहकाला तो बेल्ट किती रुपयांस मिळेल?

[0.04] अर्थनियोजन
Chapter: [0.04] अर्थनियोजन
Concept: जीएसटी ओळख

दिलेल्या दोन समीकरणांसाठी Dx = 26, Dy = −39 आणि D = 13 असल्यास x = ?

[0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Chapter: [0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Concept: दोन चलांतील रेषीय समीकरण (Linear equation in two variables)

3x2 - 7y = 13 हे समीकरण दोन चलातील रेषीय समीकरण आहे का ते सकारण लिहा. 

[0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Chapter: [0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Concept: दोन चलांतील रेषीय समीकरण (Linear equation in two variables)

पुस्तकाची किंमत पेनच्या किमतीच्या दुपटीपेक्षा 5 रुपयाने जास्त आहे, हे विधान पुस्तकाची किंमत (x) आणि पेनची किंमत (y) मानून दोन चलांतील रेषीय समीकरणाने दर्शवा.

[0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Chapter: [0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Concept: दोन चलांतील रेषीय समीकरण (Linear equation in two variables)

खालील प्रश्नाच्या उत्तरांचे अचूक पर्याय निवडा.

खालीलपैकी कोणते वर्ग समीकरण आहे? 

[0.02] वर्गसमीकरणे
Chapter: [0.02] वर्गसमीकरणे
Concept: वर्गसमीकरण: ओळख
< prev 1 to 20 of 590 next > 
Advertisement Remove all ads
Question Bank Solutions for SSC (Marathi Medium) 10th Standard [इयत्ता १० वी] Maharashtra State Board Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]. You can further filter Question Bank Solutions by subjects and topics. Solutions for most of the questions for Maharashtra State Board can be found here on Shaalaa.com. You can use these solutions to prepare for your studies and ace in exams. Solving questions is a great way to practice and with Shaalaa.com, you can answer a question and then also check your answer with the solutions provided.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×