SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]
< prev  1 to 20 of 585  next > 

'अंकिला मी दास तुझा' या संतवाणीच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा.

माता धावून जाते ______.

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

'अंकिला मी दास तुझा' या संतवाणीच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा.

धरणीवर पक्षिणी झेपावते ______.

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

Advertisement Remove all ads

'अंकिला मी दास तुझा' या संतवाणीच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा.

गाय हंबरत धावते ______.

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

'अंकिला मी दास तुझा' या संतवाणीच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा.

हरिणी चिंतित होत ______.

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

आकृती पूर्ण करा.

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

कोण ते लिहा.

परमेश्वराचे दास -

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

कोण ते लिहा.

मेघाला विनवणी करणारा -

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

खालील ओळींचे रसग्रहण करा.

‘सवेंचि झेंपावें पक्षिणी। पिलीं पडतांचि धरणीं॥
भुकेलें वत्सरावें। धेनु हुंबरत धांवे॥’

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दांत सांगा.

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

संत नामदेवांनी परमेश्वराकडे केलेली विनंती सोदाहरण स्पष्ट करा.

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

पक्ष्याच्या/प्राण्याच्या आपल्या पिलाशी असलेल्या संबंधाबाबत तुमचा अनुभव लिहा.

[0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

उत्तरे लिहा.

पु. ल. व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख - ______

[0.03] शाल
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

उत्तरे लिहा.

२००४ च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष - ______

[0.03] शाल
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

उत्तरे लिहा.

पाठात उल्लेख असणारी नदी - ______

[0.03] शाल
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

उत्तरे लिहा.

सभासंमेलने गाजवणारे कवी - ______

[0.03] शाल
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

शालीचे शाल या पाठात आलेले विविध उपयोग लिहा.

[0.03] शाल
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा.

एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते.

[0.03] शाल
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा.

म्हातारा, अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे पाहिले.

[0.03] शाल
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

कारणे शोधून लिहा.

एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा जास्त होती, कारण ___

[0.03] शाल
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

कारणे शोधून लिहा.

शालीच्या वर्षावामुळे नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही, कारण ___

[0.03] शाल
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल
< prev  1 to 20 of 585  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Question Bank Solutions
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] English (Second/Third Language)
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Geography [भूगोल]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Hindi [हिंदी]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] History and Civics [इतिहास और नागरिक शास्त्र]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - ज्यामिति]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Science and Technology 1 [विज्ञान और प्रौद्योगिकी १]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard [१० वीं कक्षा] Science and Technology 2 [विज्ञान और प्रौद्योगिकी २]
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×