Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

SSC (English Medium) 7th Standard - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi [मराठी]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  41 to 60 of 275  next > 

खालील शब्दासाठी शेवट समान असणारा कवितेतील शब्द लिहा.

माय - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

खालील शब्दासाठी प्रमाणभाषेतील शब्द लिहा.

खावा - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

खालील शब्दासाठी प्रमाणभाषेतील शब्द लिहा.

माय - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

खालील शब्दासाठी प्रमाणभाषेतील शब्द लिहा.

घरामंदी - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

खालील शब्दासाठी प्रमाणभाषेतील शब्द लिहा.

आसू - 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)

'स' चा शब्दपंखा पूर्ण करा.

१. वर्णमालेतील बत्तीसावे अक्षर.
२. जंगलातील एक भित्रा प्राणी.
३. नेहमी.
४. एक शीतपेय.
५. रस्ता.
६. उत्सव.
७. ढीग या शब्दासाठी कवितेत आलेला शब्द. रा...

[0.04] लेखन
Chapter: [0.04] लेखन
Concept: लेखन (7th Standard)

खालील आकृतीमध्ये दिलेल्या शब्दांचा वापर करून कवितेच्या ओळी तयार करा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील आकृतीमध्ये दिलेल्या शब्दांचा वापर करून कवितेच्या ओळी तयार करा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील आकृतीमध्ये दिलेल्या शब्दांचा वापर करून कवितेच्या ओळी तयार करा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (7th Standard)

खालील प्रश्नाचे एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

कर्णागड कुठे वसलेला आहे?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

खालील प्रश्नाचे एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

'गाडी थांबवा' असे गोपाळ का ओरडला?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

खालील प्रश्नाचे एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

गोपाळने आग विझवण्यासाठी काय केले?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

खालील प्रश्नाचे एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

आग वेळेवर विझली नसती तर कोणते नुकसान झाले असते?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

कोण, कोणास म्हणाले ते सांगा.

“अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू?’’

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

कोण, कोणास म्हणाले ते सांगा.

“माणसं असो का जनावरं त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना!’’

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

कोण, कोणास म्हणाले ते सांगा.

“पण साहेब, हे कसं शक्य आहे? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो.’’

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

गोपाळचा कोणता गुण तुम्हांला आवडला? का ते लिहा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

नैसर्गिक आपत्ती व मानवनिर्मित आपत्ती म्हणजे काय?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्ती कोणत्या, त्यांची यादी करा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (7th Standard)

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांमधील नामे, सर्वनामे, विशेषणे, क्रियापदे रिकाम्या चौकटींत भरा.

कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे.

नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद
       
[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (7th Standard)
< prev  41 to 60 of 275  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×