Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard

SSC (English Medium) 7th Standard - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  1 to 20 of 275  next > 

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

नवीन पाऊस सुरू होण्याचा मातीवर काय परिणाम होतो?

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

श्यामने कोणता निश्चय केला होता?

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

Advertisement Remove all ads

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

लहान भावाला आईने कसे समजावले?

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

श्यामचे वडील वरचेवर दापोलीला कशासाठी जात?

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

खालील प्रश्नाचं एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

श्यामला चालण्याचे श्रम का वाटत नव्हते?

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

खालील आकृती पूर्ण करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

खालील आकृती पूर्ण करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

का ते लिहा.

श्यामचे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

का ते लिहा.

श्याम ज्यांच्या घरी राहायचा त्यांनी त्याला 'जाऊ नको' असे म्हटले.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

का ते लिहा.

पिसईचा पऱ्ह्या दुथडी भरून वाहत होता.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

का ते लिहा.

श्यामने सांगितलेली हकिकत ऐकून आईला गहिवर आला.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

'पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो' यामागील श्यामची कल्पना काय असावी, याबाबत मित्रांशी चर्चा करा.

[0.01] भाग - १
Chapter: [0.01] भाग - १
Concept: गद्य (7th Standard)

खाली दिलेल्या शब्दांच्या विरुद्ध अर्थाचे शब्द चौकटीतून शोधून लिहा.

थंड, सापडणे, सुगंध, थोरला, जुना, लक्ष, स्मृती

दुर्गंध, विस्मृती, नवीन, गरम, दुर्लक्ष, धाकटा, हरवणे
[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण

गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा. तो शब्द गटात का बसत नाही ते सांगा.

समीरा, विनीता, त्यांनी, निखिल

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण

गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा. तो शब्द गटात का बसत नाही ते सांगा.

मी, सातपुते, त्याने, तिला

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण

गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा. तो शब्द गटात का बसत नाही ते सांगा.

हिमालय, सुंदर, प्रसन्न, भव्य

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण

गटात न बसणारा शब्द ओळखा व लिहा. तो शब्द गटात का बसत नाही ते सांगा.

लिहिणे, आम्ही, गाणे, वाचणे

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण

तुम्ही तुमच्या धाकट्या भावासाठी/बहिणीसाठी कोणकोणत्या भेटवस्तू घेता? कोणकोणत्या प्रसंगी घेता?

[0.04] लेखन
Chapter: [0.04] लेखन
Concept: लेखन

खाली दिलेल्या शब्दांचे क्रियाविशेषण अव्ययांच्या प्रकारांनुसार चौकटीत वर्गीकरण करा.

तिथे, दररोज, टपटप, क्षणोक्षणी, सावकाश, पलीकडे, अतिशय, पूर्ण, परवा, समोरून, जरा, मुळीच, कसे, वर, थोडा, सतत, झटकन.

कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय परिमाणवाचक/संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्यय
       
[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण

खालील प्रश्नाचे एक-दोन वाक्यांत उत्तर लिहा.

कवीच्या अंगणात कशाकशाची रास पडते?

[0.02] भाग - २
Chapter: [0.02] भाग - २
Concept: पद्य (7th Standard)
< prev  1 to 20 of 275  next > 
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×