Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

SSC (English Medium) 6th Standard - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi [मराठी]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  41 to 60 of 404  next > 

शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा व लिहा. उदा., वारा-गारा

(अ) कुत्री- 
(आ) गिल्ला-  
(इ) पापड- 
(ई) पळा-  
(उ) कुट्टी- 

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

कडकड, चडफड, तडफड यांसारखे आणखी शब्द तयार करा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

खालील शब्दाचे वचन बदला.

माणूस-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे वचन बदला.

गाय-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे वचन बदला.

दप्तर-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे वचन बदला.

पाणी-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे वचन बदला.

वह्या-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे वचन बदला.

पत्र-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

अचानक आलेल्या पावसामुळे तुमची कधी फजिती झाली आहे का? तो प्रसंग वर्गात सांगा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

अचानक आलेल्या पावसामुळे दिवाळीत तुम्ही केलेल्या तयारीचे कोणकोणते नुकसान होते ते चार-पाच वाक्यांत लिहा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

सुरुवातीला एक वाक्य दिले आहे. तुमच्या मनाने पुढील वाक्ये लिहा.

रिमझिम पाऊस पडत होता.

____________________

____________________

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

सुरुवातीला एक वाक्य दिले आहे. तुमच्या मनाने पुढील वाक्ये लिहा.

रिक्षा खडखड करत थांबली.

____________________

____________________

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

‘वारा’ या शब्दाशी संबंधित आलेले शब्द वाचा. त्यांचा वाक्यांत उपयोग करा.
उदा., भणाणणारा वारा सुटला होता.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

पापड कशाकशापासून बनवले जातात याची माहिती आईला विचारून लिहा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

उन्हाळ्यामध्ये वाळवून साठवण्याचे कोणकोणते पदार्थ आई करते ते लिहा. उदा., पापड.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

पावसाळा सुरू होताच तुम्ही पावसापासून बचाव करण्यासाठी कोणकोणती पूर्वतयारी करता? उदा., छत्री खरेदी करणे.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (6th Standard)

भारतीय संशोधकांची नावे व त्यांनी लावलेले शोध यांची माहिती घेऊन तक्ता तयार करा. वर्गात लावा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये संशोधन व्हावे असे तुम्हांला वाटते? विचार करा व लिहा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील वाक्याचे वचन बदलून वाक्ये पुन्हा लिहा.

उदा., भिंत कोसळली - भिंती कोसळल्या.

मला कविता आठवली.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्याचे वचन बदलून वाक्ये पुन्हा लिहा.

उदा., भिंत कोसळली - भिंती कोसळल्या.

त्याने खुर्ची ठेवली.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)
< prev  41 to 60 of 404  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×