Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard

SSC (English Medium) 6th Standard - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  1 to 20 of 404  next > 

का ते लिहा.

रिमाने आनंदाने उड्या मारल्या.

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

का ते लिहा.

मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले.

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

Advertisement Remove all ads

का ते लिहा.

मुलाचे मन आनंदाने थुईथुई नाचू लागले.

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

का ते लिहा.

मुलांना गहिवरून आले.

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

‘सुट्टी कधी संपली, ते आम्हांला समजलेच नाही.’ असे मुलाला का वाटले? तुमच्या शब्दांत लिहा.

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

जोड्या जुळवा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
(अ) आगगाडी (१) खुळखुळ
(आ) पैंजण (२) खडखड
(इ) घुंगूरमाळा (३) झुकझुक
(ई) बैलगाडी (४) खळखळ
(उ) पाणी (५) छुमछुम
[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

‘गाईचे हंबरणे’ तसे खालील पशुपक्ष्यांचे आवाजदर्शक शब्द लिहा.

(अ) बकरी-
(आ) वाघ-
(इ) बेडूक-
(ई) कुत्रा-
(उ) मांजर-
(ऊ) मोर-

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

तुम्ही एखादे चांगले काम केले आहे, त्या प्रसंगाचे अनुभवलेखन करा.

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

तुमच्या घरातील व्यक्तींबरोबर सुट्टीच्या दिवशी तुम्ही कशी मजा करता ते लिहा.

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

सळसळ-

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

भुरभुर-

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

लुकलुक-

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील शब्दासारखे दोन-दोन शब्द लिहा.

खडखड-

[0.01] भारतमाता
Chapter: [0.01] भारतमाता
Concept: गद्य (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

विजा केव्हा चमकल्या?

[0.02] माझा अनुभव
Chapter: [0.02] माझा अनुभव
Concept: पद्य (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

सुटलेला वारा कसा होता?

[0.02] माझा अनुभव
Chapter: [0.02] माझा अनुभव
Concept: पद्य (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

पाऊस आल्यामुळे आजोबांनी काय केले?

[0.02] माझा अनुभव
Chapter: [0.02] माझा अनुभव
Concept: पद्य (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

आलेल्या पावसामुळे बाबांनी चडफड का केली?

[0.02] माझा अनुभव
Chapter: [0.02] माझा अनुभव
Concept: पद्य (6th Standard)

एक-दोन वाक्यात उत्तरे लिहा.

पावसामुळे आईचे कोणते नुकसान झाले?

[0.02] माझा अनुभव
Chapter: [0.02] माझा अनुभव
Concept: पद्य (6th Standard)

शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा व लिहा. उदा., वारा-गारा

(अ) कुत्री- 
(आ) गिल्ला-  
(इ) पापड- 
(ई) पळा-  
(उ) कुट्टी- 

[0.02] माझा अनुभव
Chapter: [0.02] माझा अनुभव
Concept: पद्य (6th Standard)

कडकड, चडफड, तडफड यांसारखे आणखी शब्द तयार करा.

[0.02] माझा अनुभव
Chapter: [0.02] माझा अनुभव
Concept: पद्य (6th Standard)
< prev  1 to 20 of 404  next > 
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications      Forgot password?
View in app×