Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 6th Standard
Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (English Medium) 6th Standard - Maharashtra State Board - Marathi [मराठी]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  1 to 20 of 404  next > 

का ते लिहा.

रिमाने आनंदाने उड्या मारल्या.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

का ते लिहा.

मुलाने बाळाला मांडीवर घेतले.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

का ते लिहा.

मुलाचे मन आनंदाने थुईथुई नाचू लागले.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

का ते लिहा.

मुलांना गहिवरून आले.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

‘सुट्टी कधी संपली, ते आम्हांला समजलेच नाही.’ असे मुलाला का वाटले? तुमच्या शब्दांत लिहा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

वाचा. सांगा. लिहा.

नादमय शब्द उदा., छुमछुम, झुकझुक.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

वारा- 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

तोंड- 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

रस्ता- 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

आई- 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील शब्दाचे समानार्थी शब्द लिहा.

शेत- 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

जोड्या जुळवा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
(अ) आगगाडी (१) खुळखुळ
(आ) पैंजण (२) खडखड
(इ) घुंगूरमाळा (३) झुकझुक
(ई) बैलगाडी (४) खळखळ
(उ) पाणी (५) छुमछुम
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

‘गाईचे हंबरणे’ तसे खालील पशुपक्ष्यांचे आवाजदर्शक शब्द लिहा.

(अ) बकरी-
(आ) वाघ-
(इ) बेडूक-
(ई) कुत्रा-
(उ) मांजर-
(ऊ) मोर-

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (6th Standard)

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

खुदकन हसणे-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

गाढ झोपणे-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

कडकडून भेटणे-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

टुकुटुकु पाहणे-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

आनंदाने थुईथुई नाचणे- 

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

खालील वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग करा.

गहिवरून येणे-

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)

‘बाजारहाट’ यासारखे आणखी काही जोडशब्द लिहा.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (6th Standard)
< prev  1 to 20 of 404  next > 
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×