Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 5th Standard
Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (English Medium) 5th Standard - Maharashtra State Board - Marathi [मराठी]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  21 to 40 of 371  next > 

उदाहरणे वाचा. त्याप्रमाणे लिहा.

उदा., घर - घरापासून, घराजवळ, खुराडे - खुराडयात

तळे

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

उदाहरण वाचा. त्याप्रमाणे लिहा.

उदा., घर - घरापासून, घराजवळ, खुराडे - खुराडयात

पाय

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

उदाहरणे वाचा. त्याप्रमाणे लिहा.

उदा., घर - घरापासून, घराजवळ, खुराडे - खुराडयात

घरटे 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

'डराव डराव' आवाज कोण करतो?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

सर्व चित्रे पाहा व गोष्ट सांगा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

घ, ठ, थ, प या अक्षरांपासून चित्रे तयार केली आहेत. त्यांचे निरीक्षण करा. यांसारख्या इतर अक्षरांपासून तुम्हांलाही वेगळी चित्रे काढता येतील. कल्पना करा आणि चित्रे काढा. 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

शब्द ओळखा व कार्डवर लिहा.

 • ______
 • ______ 
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

शब्द ओळखा व कार्डवर लिहा.

 

 • ______
 • ______ 
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

शब्द ओळखा व कार्डवर लिहा.

 • ______
 • ______ 
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

शब्द ओळखा व कार्डवर लिहा.

 

 • ______
 • ______ 
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

शब्द ओळखा व कार्डवर लिहा.

 

 • ______
 • ______ 
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

शब्द ओळखा व कार्डवर लिहा.

 • ______
 • ______ 
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

शब्द ओळखा व कार्डवर लिहा.

 • ______
 • ______ 
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

तुम्हांला शाळेत/वर्गात एखादी वस्तू सापडली तर तुम्ही काय करता?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

तलाव का भरला?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

बेडकाचे डोळे कसे आहेत?

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

जोडया जुळवा.

'अ' गट 'ब' गट
(१) जोराचा पाऊस (अ) गाठा अपुला गाव   
(२) बेडकाचे मोठे डोळे (आ) धो-धो पाऊस
(३) पूर्ण भरलेला तलाव (इ) बटबटीत डोळे
(४) स्वतःच्या गावी परत जा (ई) तुडुंब भरला तलाव
[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

गोलातील शब्द वाचा. चित्रे ओळखा. त्यांच्या योग्य जोडया जुळवा. 

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

निरीक्षण करा. आवाज सांगा व लिहा.

वाऱ्याने हालणाऱ्या झाडांच्या पानांचा आवाज.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)

निरीक्षण करा. आवाज सांगा व लिहा.

उडायला सुरुवात करताना पक्ष्यांचा पंखांचा आवाज.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (5th Standard)
< prev  21 to 40 of 371  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×