Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 5th Standard
Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (English Medium) 5th Standard - Maharashtra State Board - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Marathi [मराठी]
< prev 1 to 20 of 371 next > 

खालील देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

चित्र पहा. कोण ते सांगा.

खड्ड्यातील फुटबॉल काढण्यासाठी प्रयत्न करणारे.

 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

चित्र पहा. कोण ते सांगा.

सशांना मदत करणारा.

 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

'हत्तीचे चातुर्य' या गोष्टीत शेवटी काय झाले असेल ते कल्पना करून सांगा व रिकाम्या चौकटीत चित्र काढा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

शब्द ओळखा व कार्डवर लिहा.

  • ______
  • ______ 
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

मिनूचे घर कोठे होते?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

मिनू कोणाकोणाला भेटली?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

मिनूला बदकाचा पत्ता कोणी सांगितला?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

पिसे कोणाची होती?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

बदकाने मिनूला काय सांगितले?

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

रिकाम्या जागी जुळणारे योग्य पर्याय निवडा.

पिसे सापडल्यावर मिनूला _______ 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

जोडया जुळवा.

'अ' गट 'ब' गट
(१) बदक (अ) झाड
(२) कोंबडी (आ) नदी
(३) कबुतर (इ) खुराडे
[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)

उदाहरणे वाचा. त्याप्रमाणे लिहा.

उदा., घर - घरापासून, घराजवळ, खुराडे - खुराडयात

गाव

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (5th Standard)
< prev 1 to 20 of 371 next > 
Advertisement Remove all ads
Question Bank Solutions for SSC (English Medium) 5th Standard Maharashtra State Board Marathi [मराठी]. You can further filter Question Bank Solutions by subjects and topics. Solutions for most of the questions for Maharashtra State Board can be found here on Shaalaa.com. You can use these solutions to prepare for your studies and ace in exams. Solving questions is a great way to practice and with Shaalaa.com, you can answer a question and then also check your answer with the solutions provided.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×