Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 5th Standard

SSC (English Medium) 5th Standard - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi [मराठी]
< prev  1 to 20 of 371  next > 

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

खालील देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

Advertisement Remove all ads

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

खाली देण्यात आलेल्या चित्राचे नाव लिहा. 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा.

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

चित्र पहा. कोण ते सांगा.

खड्ड्यातील फुटबॉल काढण्यासाठी प्रयत्न करणारे.

 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

चित्र पहा. कोण ते सांगा.

सशांना मदत करणारा.

 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

'हत्तीचे चातुर्य' या गोष्टीत शेवटी काय झाले असेल ते कल्पना करून सांगा व रिकाम्या चौकटीत चित्र काढा.

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

शब्द ओळखा व कार्डवर लिहा.

  • ______
  • ______ 
[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

मिनूचे घर कोठे होते?

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

मिनू कोणाकोणाला भेटली?

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

मिनूला बदकाचा पत्ता कोणी सांगितला?

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

पिसे कोणाची होती?

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

बदकाने मिनूला काय सांगितले?

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

रिकाम्या जागी जुळणारे योग्य पर्याय निवडा.

पिसे सापडल्यावर मिनूला _______ 

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

जोडया जुळवा.

'अ' गट 'ब' गट
(१) बदक (अ) झाड
(२) कोंबडी (आ) नदी
(३) कबुतर (इ) खुराडे
[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)

उदाहरणे वाचा. त्याप्रमाणे लिहा.

उदा., घर - घरापासून, घराजवळ, खुराडे - खुराडयात

गाव

[0.01] नाच रे मोरा
Chapter: [0.01] नाच रे मोरा
Concept: गद्य (5th Standard)
< prev  1 to 20 of 371  next > 
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications      Forgot password?
View in app×