Advertisement Remove all ads

SSC (English Medium) 10th Standard Board Exam - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]
< prev  41 to 60 of 539  next > 

आकृती पूर्ण करा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

खालील वाक्यांतील कृतींतून किंवा विचारांतून कळणारे लेखकाचे गुण शोधा.

बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व नोटा दिल्या.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

खालील वाक्यांतील कृतींतून किंवा विचारांतून कळणारे लेखकाचे गुण शोधा.

खरे तर, खरीखुरी शालीनता शालीविनाच शोभते!

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

खालील वाक्यांतील कृतींतून किंवा विचारांतून कळणारे लेखकाचे गुण शोधा.

हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

अधोरेखित शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्ये पुन्हा लिहा.

नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे.

[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

अधोरेखित शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्ये पुन्हा लिहा.

खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या.

[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

अधोरेखित शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्ये पुन्हा लिहा.

मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले.

[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

‘पुलकित’ हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

खालील शब्दांतील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा.

जवळपास 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

शालीनपासून शालीनता भाववाचक नाम तयार होते. त्याप्रमाणे ‘ता’, ‘त्व’,‘अवाळू’ आणि ‘पणा’ हे प्रत्यय लावून तयार झालेली भाववाचक नामे लिहा.

- ता - त्व - आळू - पणा
       
[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा.

लेखक सुंदर लेखन करतात.

[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा.

तो मुलगा गरिबांना मदत करतो.

[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

‘शाल व शालीनता’ यांचा पाठाच्या आधारे तुम्हांला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

‘भिक्षेकऱ्याने केलेला शालीचा उपयोग’, याविषयी तुमचे मत लिहा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

लेखकाच्या भावना जशा ‘शाल’ या वस्तूशी निगडित आहेत तशा तुमच्या आवडीच्या वस्तूशी निगडित असलेल्या भावना, तुमच्या शब्दांत लिहा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

आकृती पूर्ण करा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

आकृती पूर्ण करा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

आकृती पूर्ण करा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

कारणे शोधा.

वजन कमी करण्यासाठी न बोलण्याचा उपाय पंतांना जमणार नव्हता, कारण___

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

कारणे शोधा.

बाबा बर्वे पंतांच्या समाचाराला आले नाहीत, कारण ___

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)
< prev  41 to 60 of 539  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×