Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for SSC (English Medium) 10th Standard Board Exam - Maharashtra State Board - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]
< prev  21 to 40 of 539  next > 

खालील वाक्य पूर्ण करा.

व्यक्तीला सदैव सुख देणारा- _______.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (10th Standard)

खालील आकृती पूर्ण करा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (10th Standard)

खालील तक्ता पूर्ण करा.

योगीपुरुष आणि जीवन (पाणी) यांच्यातील फरक स्पष्ट करा.

योगीपुरुष जीवन (पाणी)
   
[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (10th Standard)

खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द शोधा. (योगी सर्वकाळ सुखदाता)

जीभ - 

[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द शोधा. (योगी सर्वकाळ सुखदाता)

पाणी- 

[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द शोधा. (योगी सर्वकाळ सुखदाता)

गोडपणा- 

[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द शोधा. (योगी सर्वकाळ सुखदाता)

ढग- 

[0.04] व्याकरण
Chapter: [0.04] व्याकरण
Concept: व्याकरण (10th Standard)

खालील ओळींचे रसग्रहण करा.

तैसे योगियासी खालुतें येणें। जे इहलोकीं जन्म पावणें।
जन निववी श्रवणकीर्तनें। निजज्ञानें उद्‌धरी।।

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (10th Standard)

‘योगी पुरुष पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे’ हे तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (10th Standard)

योगी पुरुष आणि पाणी हे दोघेही सामाजिक कार्य करतात, हे स्पष्ट करा.

[0.02] पद्य
Chapter: [0.02] पद्य
Concept: पद्य (10th Standard)

उत्तरे लिहा.

पु. ल. व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख- 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

उत्तरे लिहा.

२००४ च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष- 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

उत्तरे लिहा.

पाठात उल्लेख असणारी नदी- 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

उत्तरे लिहा.

सभासंमेलने गाजवणारे कवी- 

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

शालीचे शाल या पाठात आलेले विविध उपयोग लिहा.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा.

एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा.

म्हातारा, अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे पाहिले.

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

कारणे शोधून लिहा.

एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा जास्त होती, कारण___

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

कारणे शोधून लिहा.

शालीच्या वर्षावामुळे नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही, कारण___

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)

कारणे शोधून लिहा.

लेखकांच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण ______

[0.01] गद्य
Chapter: [0.01] गद्य
Concept: गद्य (10th Standard)
< prev  21 to 40 of 539  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×