Maharashtra State BoardHSC Science (General) 11th

HSC Science (General) 11th - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Marathi

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi
< prev  1 to 20 of 294  next > 

कोण ते लिहा.
चैतन्याचे छोटे कोंब :

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

कोण ते लिहा.
सफेद दाढीतील केसाएवढ्या आठवणी असणारा:

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

Advertisement Remove all ads

कोण ते लिहा.
शाळेबाहेरचा बहुरूपी:

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

कोण ते लिहा.
अनघड, कोवळे कंठ :

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

कृती करा.

लेखकाने विदयार्थ्यांचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेले शब्द समूह :

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

कृती करा.
मामुची शाळाबाह्य रूपे :

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

खालील वाक्यांतून तुम्हांला समजलेले मामूचे गुण लिहा.

मामू सावधानचा पवित्रा घेऊन खडा होतो. ___________

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

खालील वाक्यांतून तुम्हांला समजलेले मामूचे गुण लिहा.

आईच्या आठवणी सांगताना मामूच्या डोळ्यांत पाणी येते. ___________

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

खालील वाक्यांतून तुम्हांला समजलेले मामूचे गुण लिहा.

मामू त्याला आईच्या मायेने धीर देत म्हणतो, ‘‘घाबरू नकोस. ताठ बस. काय झालं न्हाई तुला.’’ - ___________

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

खालील वाक्यातील तुम्हाला समजलेले मामूचे गुण लिहा.

माझ्याकडं कुणी बडा पाहुणा आला, की मामूकडं बघत नुसती मान डुलवली, की तिचा इशारा पकडत मामू चहाची ऑर्डर देतो. - ______

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

खालील वाक्यातील तुम्हाला समजलेले मामूचे गुण लिहा.
मामू एखादया कार्यक्रमात मुलांच्यासमोर दहा-वीस मिनिटे एखादया विषयावर बोलू शकतो. - ____________

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

खालील शब्दसमूहाचा अर्थ लिहा.
थोराड घंटा

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

खालील शब्दसमूहाचा अर्थ लिहा.
अभिमानाची झालर

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

स्वमत.
'शाळेत तो शिपाई आहे; पण शाळेबाहेर तो बहुरूपी आहे', या मामूसंबंधी केलेल्या विधानाचा अर्थ पाठाधारे तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा.

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

स्वमत.
मामूच्या संवेदनशीलतेची दोन उदाहरणे तुमच्या शब्दांत लिहा.

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

स्वमत.
मामूच्या व्यक्तित्वाचे (राहणीमान, रूप) चित्रण तुमच्या शब्दांत करा.

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

अभिव्यक्ती
'मामू' या पाठाची भाषिक वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा.

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

अभिव्यक्ती
मामूच्या स्वभावातील विविध पैलूंचे विश्लेषण करा.

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

अभिव्यक्ती
'माणसापेक्षा माणुसकी फार फार मोठी आहे', या विधानातील आशयसौंदर्य तुमच्या शब्दांत लिहा.

[0.01] मामू
Chapter: [0.01] मामू
Concept: मामू

चौकटी पूर्ण करा.

कवयित्रीने जिला विनंती केली ती - _________

[0.02] प्राणसई
Chapter: [0.02] प्राणसई
Concept: प्राणसई
< prev  1 to 20 of 294  next > 
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications      Forgot password?
View in app×