Maharashtra State BoardHSC Commerce 11th
Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for HSC Commerce 11th - Maharashtra State Board - Marathi

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Marathi
< prev 1 to 20 of 292 next > 

कोण ते लिहा.
चैतन्याचे छोटे कोंब :

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

कोण ते लिहा.
सफेद दाढीतील केसाएवढ्या आठवणी असणारा:

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

कोण ते लिहा.
शाळेबाहेरचा बहुरूपी:

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

कोण ते लिहा.
अनघड, कोवळे कंठ :

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

कृती करा.
लेखकाने विदयार्थ्यांचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेले शब्द समूह :

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

कृती करा.
मामुची शाळाबाह्य रूपे :

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

खालील वाक्यांतून तुम्हांला समजलेले मामूचे गुण लिहा.

मामू सावधानचा पवित्रा घेऊन खडा होतो. ___________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

खालील वाक्यांतून तुम्हांला समजलेले मामूचे गुण लिहा.

आईच्या आठवणी सांगताना मामूच्या डोळ्यांत पाणी येते. ___________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

खालील वाक्यांतून तुम्हांला समजलेले मामूचे गुण लिहा.

मामू त्याला आईच्या मायेने धीर देत म्हणतो, ‘‘घाबरू नकोस. ताठ बस. काय झालं न्हाई तुला.’’ ___________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

खालील वाक्यातील तुम्हाला समजलेले मामूचे गुण लिहा.
माझ्या कडे कुणी बडा पाहुणा आला, की मामूकडं बघत नुसती मान डुलवली, की तिचा इशारा पकडत
मामू चहाची ऑर्डर देतो." ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

खालील वाक्यातील तुम्हाला समजलेले मामूचे गुण लिहा.
मामूएखादयाकार्यक्रमात मुलांच्यासमोर दहा-वीस मिनिटे एखादया विषयावर बोलू शकतो.  ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

पुढील शब्दांतील अक्षरे निवडून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा :
इशारती बरहुकूम

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (Grammar) (11th Standard)

पुढील शब्दांतील अक्षरे निवडून अर्थपूर्ण शब्द तयार करा :
आमदार साहेब

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (Grammar) (11th Standard)

पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ लिहन वाक्यात उपयोग करा :
चौवाटा पांगणे

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (Grammar) (11th Standard)

पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ लिहन वाक्यात उपयोग करा :
कंठ दाटून येणे

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (Grammar) (11th Standard)

पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ लिहन वाक्यात उपयोग करा :
हरवलेला काळ मुठीत पकडणे.

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (Grammar) (11th Standard)

करील शब्दांचे दिलेल्या तक्त्यामध्ये वर्गीकरण करा.
(१) अनुमती
(२) जुनापुराणा
(३) साथीदार
(४) घटकाभर
(५) भरदिवसा
(६) ओबडधोबड
(७) नानतह्रा
(८) गुणवान
(९) अगणित
(१०) अभिवाचन

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (Grammar) (11th Standard)

खलील शब्द समूहाचा अर्थ लिहा.
थोराड घंटा

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

खलील शब्द समूहाचा अर्थ लिहा.
अभिमानाची झालर

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)

स्वमत.
'शाळेत तो शिपाई आहे; पण शाळेबाहेर तो बहुरूपी आहे', या मामूसंबंधी केलेल्या विधानाचा अर्थ पाठाधारे तुमच्या शब्दांत स्पष्ट करा.

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (11th Standard)
< prev 1 to 20 of 292 next > 
Advertisement Remove all ads
Question Bank Solutions for HSC Commerce 11th Maharashtra State Board Marathi. You can further filter Question Bank Solutions by subjects and topics. Solutions for most of the questions for Maharashtra State Board can be found here on Shaalaa.com. You can use these solutions to prepare for your studies and ace in exams. Solving questions is a great way to practice and with Shaalaa.com, you can answer a question and then also check your answer with the solutions provided.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×