Advertisement Remove all ads

HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Geography [भूगोल]

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Geography [भूगोल]
< prev  1 to 20 of 145  next > 

जगाच्या आराखड्यात खालील बाबी दाखवा व सूची काढा.

अ. ऑस्ट्रेलियातील जास्त लोकसंख्येचा प्रदेश
आ. भारतातील कमी लोकसंख्येचा प्रदेश
इ. लोकसंख्या संक्रमण अवस्थेतील पाचव्या टप्प्यातील कोणतेही दोन देश.
ई. लोकसंख्या संक्रमण अवस्थेतील दुसऱ्या टप्प्यातील दोन देश.

[0.01] लोकसंख्या - भाग १
Chapter: [0.01] लोकसंख्या - भाग १
Concept: लोकसंख्या वितरण

A: लोकसंख्येच्या मनोऱ्यात रुंद तळ बालकांची संख्या अधिक असल्याचे दाखवते.
R: लोकसंख्या मनोऱ्याचे रुंद शीर्ष वृद्धांची संख्या अधिक असल्याचे द्योतक आहे.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

लोकसंख्या वाढ व स्थलांतर

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

लोकसंख्या मनोरा व लिंग गुणोत्तर.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

लोकसंख्येची व्यावसायिक संरचना.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

साक्षरतेचे प्रमाण.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

विकसित राष्ट्रांमध्ये शेती व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांची संख्या कमी आहे.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

लोकसंख्येतील साक्षरतेचे प्रमाण हे देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाचे द्योतक असते.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

जेव्हा कार्यशील लोकसंख्येत वाढ होते, तेव्हा लोकसंख्या लाभांशातही वाढ होते.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

फरक स्पष्ट करा.

विस्तारणारा मनोरा आणि संकोचणारा मनोरा.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

लोकसंख्या मनोऱ्याचे लोकसंख्या अभ्यासातील महत्त्व स्पष्ट करा.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

लोकसंख्येची ग्रामीण व शहरी रचना स्पष्ट करा.

[0.02] लोकसंख्या - भाग २
Chapter: [0.02] लोकसंख्या - भाग २
Concept: लोकसंख्येचे घटक

A: मुंबई येथील दमट हवामान सुती वस्त्रोद्योगास पूरक आहे.

R: उदयोगास मोठ्या प्रमाणात पाणी आवश्यक असते.

[0.05] द्वितीयक आर्थिक क्रिया
Chapter: [0.05] द्वितीयक आर्थिक क्रिया
Concept: द्वितीयक आर्थिक क्रियावर परिणाम करणारे - प्राकृतिक घटक

वाहतुकीची उद्योगाच्या विकासातील भूमिका.

[0.05] द्वितीयक आर्थिक क्रिया
Chapter: [0.05] द्वितीयक आर्थिक क्रिया
Concept: द्वितीयक आर्थिक क्रियावर परिणाम करणारे - प्राकृतिक घटक

फरक स्पष्ट करा.

प्राथमिक व्यवसाय आणि द्वितीयक व्यवसाय.

[0.05] द्वितीयक आर्थिक क्रिया
Chapter: [0.05] द्वितीयक आर्थिक क्रिया
Concept: द्वितीयक आर्थिक क्रियावर परिणाम करणारे - प्राकृतिक घटक

उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावर प्राकृतिक घटकांचा होणारा परिणाम स्पष्ट करा.

[0.05] द्वितीयक आर्थिक क्रिया
Chapter: [0.05] द्वितीयक आर्थिक क्रिया
Concept: द्वितीयक आर्थिक क्रियावर परिणाम करणारे - प्राकृतिक घटक

साखळी पूर्ण करा.

'अ' 'आ' 'इ'
माथेरान चहा संदेशवहन
भौगोलिक स्थान निश्चिती अटलांटिक तृतीयक व्यवसाय
श्रीलंका महासागर निर्यात
पनामा कालवा कृत्रिम उपग्रह पॅसिफिक महासागर
[0.06] तृतीयक आर्थिक क्रिया
Chapter: [0.06] तृतीयक आर्थिक क्रिया
Concept: तृतीयक आर्थिक क्रियांचे वर्गीकरण

तृतीयक आर्थिक क्रियांमध्ये सेवा आणि विनिमय यांचा समावेश होतो.

[0.06] तृतीयक आर्थिक क्रिया
Chapter: [0.06] तृतीयक आर्थिक क्रिया
Concept: तृतीयक आर्थिक क्रियांचे वर्गीकरण

फरक स्पष्ट करा.

द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय

[0.06] तृतीयक आर्थिक क्रिया
Chapter: [0.06] तृतीयक आर्थिक क्रिया
Concept: तृतीयक आर्थिक क्रियांचे वर्गीकरण

अचूक गट ओळखा.

[0.07] प्रदेश आणि प्रादेशिक विकास
Chapter: [0.07] प्रदेश आणि प्रादेशिक विकास
Concept: प्रदेश
< prev  1 to 20 of 145  next > 
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Question Bank Solutions
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Economics [अर्थशास्त्र]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] English
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Geography [भूगोल]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Hindi
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] History [इतिहास]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Information Technology
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Marathi
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Mathematics and Statistics
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board HSC Arts (Marathi Medium) 12th Board Exam [इयत्ता १२ वि] Political Science [राज्यशास्त्र]
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×