Maharashtra State BoardHSC Arts 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for HSC Arts 12th Board Exam - Maharashtra State Board - Marathi

Advertisement Remove all ads
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Marathi
< prev 1 to 20 of 461 next > 

पाठाच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा.

जीवन विभागणारे घटक- ____________ ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

पाठाच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा.

विचारांची गती म्हणजे- ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

पाठाच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा.

अधोगती म्हणजे - ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

पाठाच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा.

अक्षम्य आवेग म्हणजे - ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कृती करा.
गतीबाबतची लेखकाने वर्णिलेली विकृती म्हणजे

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कृती करा.
लेखकाच्यामते, जीवनअर्थपूर्णतेव्हाहोते, जेव्हा

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कृती करा.
लेखकाने सांगितलेली वाहन खरेदी करण्याची कारणे

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कृती करा.
वाहनाचा वेग अनिवार झाला तर

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कारणे शोधा व लिहा.
अमेरिकेतील माणसांचे जीवन वेगवान असते, कारण ___________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कारणे शोधा व लिहा.
लेखकांच्या मते, गरजेच्या वेळी वाहनांचा वापर करायला हवा; कारण ___________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

योग्य पर्याय निवडून उत्तर लिहा.
जीवन अर्थ पूर्ण होईल, जर ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

योग्य पर्याय निवडून उत्तर लिहा.
निसर्गविरोधी वर्तन नसणे, म्हणजे' _______________.

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

लेखकाने खालील गोष्टी कळण्यासाठी व्यंगचित्रात वापरलेली प्रतीके लिहा.

पाठातील गोष्टी

प्रतीके

(१) चिमुरड्या मुलीचं डोकं -

 

(२) आई हे नातं -

 

(३) भरपावसातली छत्री -

 
[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

वाहन वापरातील फरक स्पष्ट करा.

अमेरिका

  भारत

   
   
   
   

 

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

खालील वाक्यांचा अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा.
यथाप्रमाण गती ही गरज आहे; पण अप्रमाण, अवास्तव आणि अनावश्यक गती ही एक विकृती आहे.

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

खालील वाक्यांचा अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा.
आरंभी माणसे वाहनांवर स्वार होतात. मग वाहने माणसांवर स्वार होतात.

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

खालील वाक्यांचा अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा.
उगाच भावविवश होऊन वेगवश होऊ नय

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

समानार्थी शब्द लिहा
निकड-  _________

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (12th Standard)

समानार्थी शब्द लिहा
उचित-  _________

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (12th Standard)

समानार्थी शब्द लिहा
उसंत -  _________

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (12th Standard)
< prev 1 to 20 of 461 next > 
Advertisement Remove all ads
Question Bank Solutions for HSC Arts 12th Board Exam Maharashtra State Board Marathi. You can further filter Question Bank Solutions by subjects and topics. Solutions for most of the questions for Maharashtra State Board can be found here on Shaalaa.com. You can use these solutions to prepare for your studies and ace in exams. Solving questions is a great way to practice and with Shaalaa.com, you can answer a question and then also check your answer with the solutions provided.
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×