Maharashtra State BoardHSC Arts 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

Question Bank Solutions for HSC Arts 12th Board Exam - Maharashtra State Board - Marathi

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Marathi
< prev  1 to 20 of 461  next > 

पाठाच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा.

जीवन विभागणारे घटक- ____________ ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

पाठाच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा.

विचारांची गती म्हणजे- ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

पाठाच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा.

अधोगती म्हणजे - ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

पाठाच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा.

अक्षम्य आवेग म्हणजे - ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कृती करा.
गतीबाबतची लेखकाने वर्णिलेली विकृती म्हणजे

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कृती करा.
लेखकाच्यामते, जीवनअर्थपूर्णतेव्हाहोते, जेव्हा

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कृती करा.
लेखकाने सांगितलेली वाहन खरेदी करण्याची कारणे

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कृती करा.
वाहनाचा वेग अनिवार झाला तर

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कारणे शोधा व लिहा.
अमेरिकेतील माणसांचे जीवन वेगवान असते, कारण ___________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

कारणे शोधा व लिहा.
लेखकांच्या मते, गरजेच्या वेळी वाहनांचा वापर करायला हवा; कारण ___________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

योग्य पर्याय निवडून उत्तर लिहा.
जीवन अर्थ पूर्ण होईल, जर ____________

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

योग्य पर्याय निवडून उत्तर लिहा.
निसर्गविरोधी वर्तन नसणे, म्हणजे' _______________.

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

लेखकाने खालील गोष्टी कळण्यासाठी व्यंगचित्रात वापरलेली प्रतीके लिहा.

पाठातील गोष्टी

प्रतीके

(१) चिमुरड्या मुलीचं डोकं -

 

(२) आई हे नातं -

 

(३) भरपावसातली छत्री -

 
[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

वाहन वापरातील फरक स्पष्ट करा.

अमेरिका

  भारत

   
   
   
   

 

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

खालील वाक्यांचा अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा.
यथाप्रमाण गती ही गरज आहे; पण अप्रमाण, अवास्तव आणि अनावश्यक गती ही एक विकृती आहे.

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

खालील वाक्यांचा अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा.
आरंभी माणसे वाहनांवर स्वार होतात. मग वाहने माणसांवर स्वार होतात.

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

खालील वाक्यांचा अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करा.
उगाच भावविवश होऊन वेगवश होऊ नय

[0.01] गद्य (Prose)
Chapter: [0.01] गद्य (Prose)
Concept: गद्य (Prose) (12th Standard)

समानार्थी शब्द लिहा
निकड-  _________

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (12th Standard)

समानार्थी शब्द लिहा
उचित-  _________

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (12th Standard)

समानार्थी शब्द लिहा
उसंत -  _________

[0.03] व्याकरण
Chapter: [0.03] व्याकरण
Concept: व्याकरण (12th Standard)
< prev  1 to 20 of 461  next > 
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×