SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] - Maharashtra State Board Question Bank Solutions for Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement
Advertisement
Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]
< prev  1 to 20 of 627  next > 

x व y ही चले असलेल्या एकसामयिक समीकरणासाठी जर Dx = 49, Dy = - 63 व D = 7 असेल तर x = किती?

[0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Chapter: [0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Concept: दोन चलांतील रेषीय समीकरण

खालीलपैकी कोणते वर्गसमीकरण आहे?

[0.02] वर्गसमीकरणे
Chapter: [0.02] वर्गसमीकरणे
Concept: वर्गसमीकरण: ओळख

Advertisement

खालीलपैकी कोणते वर्गसमीकरण नाही?

[0.02] वर्गसमीकरणे
Chapter: [0.02] वर्गसमीकरणे
Concept: वर्गसमीकरण: ओळख

पुढील अंकगणिती श्रेढीमधील सामाईक फरक का काढा.

2, 4, 6, 8,...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

`2, 5/2, 3, 7/2,...`

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

-10, -6, -2, 2, ...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

0.3, 0.33, .0333,...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

0, -4, -8, -12,...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

`-1/5, -1/5, -1/5,...`

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

`3, 3 + sqrt2, 3 + 2sqrt2, 3 + 3sqrt2,...`

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका

खालील दिलेली क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहेत कि नाही ते ओळखा. ज्या अंकगणिती श्रेढी असतील, त्यांचा सामाईक फरक काढा.

127, 132, 137,...

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका

- 10, - 6, - 2, 2,… ही क्रमिका _________.

[0.03] अंकगणित श्रेढी
Chapter: [0.03] अंकगणित श्रेढी
Concept: क्रमिका

'पावन मेडिकल्स' औषधांचा पुरवठा करतात, त्यांच्या दुकानातील काही औषधांवर GST चा दर 12% आहे, तर CGST व SGST चा दर किती असेल?

[0.04] अर्थनियोजन
Chapter: [0.04] अर्थनियोजन
Concept: जीएसटी ओळख

एका वस्तूवरील CGST चा दर 9% असेल, तर SGST चा दर किती? तसेच GST चा दर किती?

[0.04] अर्थनियोजन
Chapter: [0.04] अर्थनियोजन
Concept: जीएसटी ओळख

'मेसर्स रियल पेंट' ने प्रत्येकी ₹ 2800 करपात्र किमतीचे लस्टर पेंटचे 2 डबे विकले. GST चा दर 28% असल्यास कर बीजकात CGST व SGST किती रुपये आकारला असेल?

[0.04] अर्थनियोजन
Chapter: [0.04] अर्थनियोजन
Concept: जीएसटी ओळख

एका रिस्टवॉच बेल्टची करपात्र किंमत 586 रुपये आहे. GST चा दर 18% आहे, तर ग्राहकाला तो बेल्ट किती रुपयांस मिळेल?

[0.04] अर्थनियोजन
Chapter: [0.04] अर्थनियोजन
Concept: जीएसटी ओळख

दिलेल्या दोन समीकरणांसाठी Dx = 26, Dy = −39 आणि D = 13 असल्यास x = ?

[0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Chapter: [0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Concept: दोन चलांतील रेषीय समीकरण

3x2 - 7y = 13 हे समीकरण दोन चलातील रेषीय समीकरण आहे का ते सकारण लिहा. 

[0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Chapter: [0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Concept: दोन चलांतील रेषीय समीकरण

पुस्तकाची किंमत पेनच्या किमतीच्या दुपटीपेक्षा 5 रुपयाने जास्त आहे, हे विधान पुस्तकाची किंमत (x) आणि पेनची किंमत (y) मानून दोन चलांतील रेषीय समीकरणाने दर्शवा.

[0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Chapter: [0.01] दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
Concept: दोन चलांतील रेषीय समीकरण

खालील प्रश्नाच्या उत्तरांचे अचूक पर्याय निवडा.

खालीलपैकी कोणते वर्ग समीकरण आहे? 

[0.02] वर्गसमीकरणे
Chapter: [0.02] वर्गसमीकरणे
Concept: वर्गसमीकरण: ओळख
< prev  1 to 20 of 627  next > 
Advertisement
Advertisement
Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Question Bank Solutions
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] English (Second/Third Language)
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Geography [भूगोल]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Hindi (Second/Third Language) [हिंदी (दूसरी/तीसरी भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Hindi - Composite [हिंदी - संयुक्त]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Marathi [मराठी]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - भूमिती]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]
Question Bank Solutions for Maharashtra State Board SSC (Marathi Medium) 10th Standard Board Exam [इयत्ता १० वी] Science and Technology 2 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान २]
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×