Advertisement Remove all ads

English Medium Class 6 - CBSE Question Bank Solutions for Sanskrit (संस्कृत)

Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sanskrit (संस्कृत)
< prev  1 to 20 of 453  next > 

उच्चारणं कुरुत।

छात्रः गजः घटः
शिक्षकः मकरः दीपकः
मयूरः बिडाल: अश्वः
शुकः मूषकः चन्द्रः
बालकः चालकः गायकः
[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत।

     
     
     
[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

वर्णसंयोजनेन पदम् लिखत-

च् + अ + ष् + अ + क् + अः = ?

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

वर्णसंयोजनेन पदम् लिखत-

स् + औ + च् + इ + क् + अः = ?

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

वर्णसंयोजनेन पदम् लिखत-

श् + उ + न् + अ + क् + औ = ? 

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

वर्णसंयोजनेन पदम् लिखत-

ध् + आ + व् + अ + त् + अः = ?

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

वर्णसंयोजनेन पदम् लिखत-

व् + ऋ + द् + ध् + आः = ? 

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

वर्णसंयोजनेन पदम् लिखत-

ग् + आ + य्+ अ + न् + त् + इ = ?

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत-

लघु: = ?

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत-

सीव्यति = ? 

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत-

वर्णाः = ? 

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत-

कुक्कुरौ = ? 

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत-

मयूराः = ?

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

पदानां वर्णविच्छेदं प्रदर्शयत-

बालकः = ?

[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 

यथा- चषकः  चषकौ   चषकाः

______ बलीवर्दौ ______
[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

यथा-  चषकः चषकौ चषकाः

शुनकः ______ ______
[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-

यथा - चषकः चषकौ चषकाः

______ ______ मृगाः
[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत- 

यथा- चषकः चषकौ चषकाः

______ सौचिकौ ______
[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत-
यथा- चषकः चषकौ चषकाः

मयूरः ______ ______
[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1

चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृतपदानि लिखत- 

______
[0.01] शब्दपरिचयः 1
Chapter: [0.01] शब्दपरिचयः 1
Concept: शब्दपरिचयः 1
< prev  1 to 20 of 453  next > 
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×