SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] - Maharashtra State Board Important Questions for Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Advertisement
Subjects
Topics
Subjects
Popular subjects
Topics
Advertisement
Advertisement
Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]
< prev  1 to 20 of 150  next > 

टीप लिहा.

व्युत्पत्ती कोशाचे कार्य

Appears in 4 question papers
Chapter: [0.162] व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन)
Concept: व्युत्पत्ती कोश

खालील वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा.

उत्साहाला उधाण येणे

Appears in 3 question papers
Chapter: [0.18] व्याकरण विभाग
Concept: वाक्प्रचार व म्हणी

तुम्हाला समजलेली ‘जाता अस्ताला’ या कवितेतील सूर्याची भूमिका स्पष्ट करा.

Appears in 2 question papers
Chapter: [0.08199999999999999] जाता अस्ताला (स्थूलवाचन)
Concept: जाता अस्ताला

खालील मुद्द्यांवरून गोष्ट तयार करा.

मुद्दे: शाळेत जाणारा कष्टाळू – प्रामाणिक मुलगा – वाईट मित्रांची संगत – शिक्षकांना काळजी – मुलाला घेऊन बाजारात फेरफटका – उत्तम प्रतीच्या आंब्याची खरेदी – एक खराब झालेला आंबा – दोन दिवसांनी पाहणी – नासक्या आंब्यामुळे बाकीचे आंबे खराब – संदेश –

Appears in 2 question papers
Chapter: [0.17] उपयोजित लेखन
Concept: कथालेखन

योगासन वर्गाची आकर्षक जाहिरात तयार करा.

Appears in 2 question papers
Chapter: [0.17] उपयोजित लेखन
Concept: जाहिरात लेखन

खालील शब्दांला समानार्थी शब्द लिहा.

मित्र -

Appears in 2 question papers
Chapter: [0.18] व्याकरण विभाग
Concept: शब्दसंपत्ती > समानार्थी शब्द

खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

स्तुती ×

Appears in 2 question papers
Chapter: [0.18] व्याकरण विभाग
Concept: शब्दसंपत्ती > विरुद्धार्थी शब्द

खालील पारिभाषिक शब्दांला प्रचलित मराठी भाषेतील शब्द लिहा:

Workshop - 

Appears in 2 question papers
Chapter: [0.18] व्याकरण विभाग
Concept: पारिभाषिक शब्द

खालील कवितेसंबंधी दिलेल्या मुद्दयांच्या आधारे कृती सोडवा.

मुद्दे 'अंकिला मी दास तुझा'
1. प्रस्तुत कवितेचे कवी/कवयित्री  
2. प्रस्तुत कवितेचा विषय  
3. प्रस्तुत ओळीचा सरळ अर्थ लिहा. 'अग्निमाजि पडे बाळू ।
माता धांवें कनवाळू।।'
4. प्रस्तुत कविता आवडण्याचे वा न आवडण्याचे कारण  
5. प्रस्तुत शब्दांचा अर्थ लिहा. i. काज - 
ii. सवें -
iii. पाडस -
iv. धेनू -
Appears in 1 question paper
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

खालील कवितेसंबंधी दिलेल्या मुद्दयांच्या आधारे कृती सोडवा:

मुद्दे योगी सर्वकाळ सुखदाता
(1) प्रस्तुत कवितेचे कवी/कवियित्री -  
(2) प्रस्तुत कवितेचा विषय -  
(3) प्रस्तुत ओळींचा सरळ अर्थ लिहा - जन निववी श्रवणकीर्तनें ।
निजज्ञानें उद्‌धरी ।।
(4) प्रस्तुत कविता आवडण्याचे वा न आवडण्याचे कारण -  
(5) प्रस्तुत शब्दांचा अर्थ लिहा - (i) उदक -
(ii) मधुर - 
(iii) तृषित -
(iv) क्षाळणे -
Appears in 1 question paper
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: योगी सर्वकाळ सुखदाता

कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

१. खालील कृती केव्हा घडतात, ते लिहा: (२)

 1. माता धावून जाते ______
 2. धरणीवर पक्षिणी झेपावते ______
 3. गाय हंबरत धावते ______
 4. हरिणी चिंतित होते ______

अग्निमाजि पडे बाळू।
माता धांवें कनवाळू।।१।।

तैसा धांवें माझिया काजा।
अंकिला मी दास तुझा।।२।।

सवेंचि झेंपावें पक्षिणी।
पिलीं पडतांचि धरणीं।।३।।

भुकेलें वत्सरावें।
धेनु हुंबरत धांवे।।४।।

वणवा लागलासे वनीं।
पाडस चिंतीत हरणी।।५।।

नामा म्हणे मेघा जैसा।
विनवितो चातक तैसा।।६।।

२. कोण ते लिहा. (२)

 1. परमेश्वर कृपेची याचना करणारे - ______
 2. मेघाची विनवणी करणारा - ______
 3. भुकेलेले - ______
 4. भक्ताच्या हाकेला धावून येणारा - ______

३. आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मातृप्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दांत लिहा. (२)

४. ‘तैसा धांवें माझिया काजा। अंकिला मी दास तुझा ।।’ या ओळींचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा. (२)

Appears in 1 question paper
Chapter: [0.02] संतवाणी - (अ) अंकिला मी दास तुझा (आ) योगी सर्वकाळ सुखदाता
Concept: अंकिला मी दास तुझा

उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा:

(1) चौकटी पूर्ण करा: (2)

 1. उताऱ्यात आलेले नदीचे नाव -

 2. बाळाची आई करत असलेला उद्योग -

        पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते; पण आई तिकडे बघतही नव्हती. मला मात्र राहवले नाही. मी सुटकेसमधील ‘पुलकित’ शाल काढली, पाचपन्नास रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, ‘‘त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस.’’ या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती.

        कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा, संमेलने गाजवत. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. परिणामत: त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. एकदा ते मला म्हणाले, ‘‘या शाली घेऊन घेऊन मी आता ‘शालीन’ बनू लागलो आहे.’’

(2) आकृतिबंध पूर्ण करा: (2)

(3) स्वमतः (3)

‘शाल व शालीनता’ यांचा पाठाच्या आधारे तुम्हांला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा.

Appears in 1 question paper
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

उतारा वाचून सूचनेनुसार कृती करा.

१. वैशिष्ट्ये लिहा: (२)

 1. कृष्णा नदीचा प्रवाह → ______
 2. टोपलीत ठेवलेले मूल → ______
 3. लेखकाने सुटकेसमधून काढलेली शाल → ______
 4. कविवर्य नारायण सुर्वे यांचे कार्यक्रम → ______

पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते; पण आई तिकडे बघतही नव्हती. मला मात्र राहवले नाही. मी सुटकेसमधील ‘पुलकित’ शाल काढली, पाचपन्नास रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, ‘‘त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस.’’ या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती. 

कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा, संमेलने गाजवत. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. परिणामत: त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. एकदा ते मला म्हणाले, ‘‘या शाली घेऊन मी आता ‘शालीन’ बनू लागलो आहे.’’

२. प्रत्येकी एका वाक्यांत उत्तरे लिहा: (२)

 1. सन्मानाची प्रतीके लिहा.
 2. पाचपन्‍नास रुपयांच्या नोटा लेखकाने मासे पकडणाऱ्या बाईला का दिल्या असाव्यात?

३. व्याकरण: 

(i) गटात न बसणारा शब्द ओळखून लिहा: (१)

(अ) ठेवणे, गुंडाळणे, शहाणे, गाजणे → ______

(ब) शाल, कृष्णा, पर्वत, नदी → ______

(ii) अनेकवचन लिहा: (१)

(अ) टोपली - ______

(ब) मासा - ______

४. स्वमत: (२)

लेखक - रा. ग. जाधव यांची संवेदनशीलता जाणवणारे कोणतेही एक 'उदाहरण पाठाच्या आधारे स्पष्ट करा.

Appears in 1 question paper
Chapter: [0.03] शाल
Concept: शाल

उताऱ्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा.

          “दोन महिन्यांत पन्नास पाैंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा!’’ अशी भीष्मप्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्ये वगैरे शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. साऱ्या ताटांतले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या 'कॅलरीज' मला दिसू लागल्या आणि आनंदाची गोष्ट अशी, की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती, त्यांनीच मला 'डाएटचा' सल्ला दिला. उदाहरणार्थ - सोकाजी त्रिलोकेकर.
          “तुला सांगतो मी पंत, 'डाएट' कर. बटाटा सोड. बटाट्याचं नाव काढू नकोस.”
          “हो! म्हणजे 'कुठं राहता?' म्हणून विचारलं तर नुसतं 'चाळीत राहतो' म्हणा. 'बटाट्याची चाळ' म्हणू नका. वजन वाढेल! खी: खी: खी:!” जनोबा रेगे या इसमाला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय! पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले. “ए इडिअट! सगडयाच गोष्टींत जोक काय मारतोस नेहमी? मी सांगतो तुला पंत- तू बटाटा सोड.”

1. कोण ते लिहा. (2)

 1. नेहमी तिरके बोलणारे - ______
 2. बटाटा सोडण्याचा सल्ला देणारे - ______

2. कृती पूर्ण करा. (2)

3. पंतांना उपासाबाबत मिळालेल्या विविध सल्ल्यांचे वर्णन तुमच्या शब्दांत लिहा. (3)

Appears in 1 question paper
Chapter: [0.040999999999999995] उपास
Concept: उपास

टिपा लिहा.

बार्क

Appears in 1 question paper
Chapter: [0.042] मोठे होत असलेल्या मुलांनो... (स्थूलवाचन)
Concept: मोठे होत असलेल्या मुलांनो...

टिपा लिहा.

डॉ. होमी भाभा

Appears in 1 question paper
Chapter: [0.042] मोठे होत असलेल्या मुलांनो... (स्थूलवाचन)
Concept: मोठे होत असलेल्या मुलांनो...

‘प्रत्यक्ष अनुभवांतून शिकणे हे अधिक परिमाणकारक असते’, हे विधान ‘मोठे होत असलेल्या मुलांनो’ या पाठाधारे स्पष्ट करा.

Appears in 1 question paper
Chapter: [0.042] मोठे होत असलेल्या मुलांनो... (स्थूलवाचन)
Concept: मोठे होत असलेल्या मुलांनो...

'स्काय इज द लिमिट' ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते हे 'मोठे होत असलेल्या मुलांनो' या पाठाच्या आधारे लिहा.

Appears in 1 question paper
Chapter: [0.042] मोठे होत असलेल्या मुलांनो... (स्थूलवाचन)
Concept: मोठे होत असलेल्या मुलांनो...

खालील ओळींचे रसग्रहण करा.

दुनियेचा विचार हरघडी केला,
अगा जगमय झालो.
दु:ख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे,
याच शाळेत शिकलो.

Appears in 1 question paper
Chapter: [0.05] दोन दिवस (कविता)
Concept: दोन दिवस

खालील दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा.

मुद्दे ‘दोन दिवस’
(1) प्रस्तुत कवितेचे कवी/कवयित्री -  
(2) प्रस्तुत कवितेचा विषय -  
(3) प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या दोन ओळींचा सरळ अर्थ लिहा. ‘हे हात माझे सर्वस्व; दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले’
(4) प्रस्तुत कविता आवडण्याचे वा न आवडण्याचे कारण  
(5) प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ लिहा. (i) जिंदगी -
(ii) बरबाद - 
(iii) हरघडी - 
(iv) दुनिया - 
Appears in 1 question paper
Chapter: [0.05] दोन दिवस (कविता)
Concept: दोन दिवस
< prev  1 to 20 of 150  next > 
Advertisement
Advertisement
Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Important Questions
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] English (Second/Third Language)
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Geography [भूगोल]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Hindi [हिंदी]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] History and Civics [इतिहास और नागरिक शास्त्र]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Marathi - Composite [[मराठी - संयुक्त (द्वितीय भाषा)]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Mathematics 2 - Geometry [गणित २ - ज्यामिति]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Sanskrit (Second Language) [संस्कृत (द्वितीय भाषा)]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Sanskrit - Composite [संस्कृत - संयुक्त (द्वितीय भाषा)]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Science and Technology 1 [विज्ञान और प्रौद्योगिकी १]
Important Questions for Maharashtra State Board SSC (Hindi Medium) 10th Standard Board Exam [१० वीं कक्षा] Science and Technology 2 [विज्ञान और प्रौद्योगिकी २]
Share
Notifications      Forgot password?
Use app×