Advertisement Remove all ads

योग्य रीतीने पिसलेल्या 52 पत्त्यांच्या कॅटमधून एक पत्ता यादृच्छिक पद्धतीने काढला, तर तो इस्पिकचा असणे या घटनेची संभाव्यता काढा. - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Sum

योग्य रीतीने पिसलेल्या 52 पत्त्यांच्या कॅटमधून एक पत्ता यादृच्छिक पद्धतीने काढला, तर तो इस्पिकचा असणे या घटनेची संभाव्यता काढा.

Advertisement Remove all ads

Solution

एकूण 52 पत्ते आहेत.

∴ n(S) = 52

समजा, घटना B: काढलेला पत्ता इस्पिकचा असणे.

एकूण 13 इस्पिकचे पत्ते आहेत.

∴ n(B) = 13

∴ P(B) = `("n"("B"))/("n"("S")) = 13/52`

∴ P(B) = `1/4`

Concept: घटनेची संभाव्यता (Probability of an event)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×