Advertisement Remove all ads

व्यापारतोल संबंधित चुकीची विधाने (अ) व्यापारतोलाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारतोल असेही म्हणतात. (ब) निर्यात मूल्य आयात मूल्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्याला अनुकूल व्यापारतोल असे म्हणतात. (क) - Economics [अर्थशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

व्यापारतोल संबंधित चुकीची विधाने

(अ) व्यापारतोलाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारतोल असेही म्हणतात.

(ब) निर्यात मूल्य आयात मूल्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्याला अनुकूल व्यापारतोल असे म्हणतात.

(क) जर आयात मूल्य निर्यात मूल्यापेक्षा जास्त असेल, तर त्याला प्रतिकूल व्यापारतोल असे म्हणतात.

(ड) व्यापारतोलाचा संबंध दृश्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात मूल्याशी होतो.

Options

  • फक्त ड

  • फक्त अ

  • ब, क, ड

  • अ, ब, क

Advertisement Remove all ads

Solution

फक्त ड

Concept: व्यापारतोल
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2022 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी]
Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार
योग्य पर्याय निवडा | Q 2
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×