Advertisement Remove all ads

विशालने 1900 किमी प्रवासापैकी काही अंतर बसने, तर उरलेले अंतर विमानाने पूर्ण केले. बसचा सरासरी वेग 60 किमी दर तास आहे, तर विमानाचा सरासरी वेग 700 किमी/तास आहे. - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Sum

विशालने 1900 किमी प्रवासापैकी काही अंतर बसने, तर उरलेले अंतर विमानाने पूर्ण केले. बसचा सरासरी वेग 60 किमी दर तास आहे, तर विमानाचा सरासरी वेग 700 किमी/तास आहे. जर हा प्रवास त्याने 5 तासांत पूर्ण केला असेल, तर विशालने बसने किती किमी प्रवास केला?

Advertisement Remove all ads

Solution

समजा, विशालने बसने पूर्ण केलेले अंतर x किमी व विमानाने पूर्ण केलेले अंतर y किमी आहे.

दिलेल्या पहिल्या अटीनुसार, विशालने 1900 किमी प्रवासापैकी काही अंतर बसने, तर उरलेले अंतर विमानाने पूर्ण केले.

त्यामुळे, पार केलेले एकूण अंतर 1900 किमी आहे.

∴ x + y = 1900    .....(i)

`वेळ = (अंतर)/(वेग)`

∴ बसने x किमी अंतर कापण्यास लागणारा वेळ = `x/60` तास

विमानाने y किमी अंतर कापण्यास लागणारा वेळ = `y/700` तास 

दिलेल्या दुसऱ्या अटीनुसार, बसचा सरासरी वेग 60 किमी दर तास आहे, तर विमानाचा सरासरी वेग 700 किमी/तास आहे.

∴ `x/60 + y/700 = 5`

∴ `(700 x + 60 y)/(60 xx 700)` = 5

∴ 700x + 60y = 5 × 60 × 700

∴ 70x + 6y = 21000     ....(ii)  [दोन्ही बाजूंना 10 ने भागून]

समीकरण (i) ला 6 ने गुणून,

6x + 6y = 11400    ....(iii)

समीकरण (ii) मधून समीकरण (iii) वजा करून,

70x + 6y = 21000
6x + 6y = 11400
-    -         -         
64x   =  9600

∴ x = `9600/64`

∴ x = 150

∴ विशालने बसने 150 किमी प्रवास केला.

Concept: एकसामयिक समीकरणांचे उपयोजन (Application of simultaneous equations)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ इयत्ता १० वी]
Chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
सरावसंच 1.5 | Q 6. | Page 26
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×