Advertisement Remove all ads

विधान (अ): व्यापारतोलाला व्यवहारतोल असेही म्हणतात. तर्क विधान (ब): व्यापारतोलाचा संबंध दृश्य व अदृश्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात मूल्यांशी येतो. - Economics [अर्थशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

विधान (अ): व्यापारतोलाला व्यवहारतोल असेही म्हणतात.

तर्क विधान (ब): व्यापारतोलाचा संबंध दृश्य व अदृश्य वस्तूंच्या आयात-निर्यात मूल्यांशी येतो.

Options

  • विधान 'अ' सत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' असत्य आहे.

  • विधान 'अ' असत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' सत्य आहे.

  • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण आहे.

  • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही

Advertisement Remove all ads

Solution

विधान 'अ' असत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' सत्य आहे.

Concept: व्यापारतोल
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2022 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी]
Chapter 10 भारताचा विदेशी व्यापार
विधान व तर्क प्रश्न | Q 1
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×