Advertisement Remove all ads

विधान (अ): साठ्याशिवाय पुरवठा असू शकत नाही. तर्क विधान (ब): साठा पुरवठ्याचा स्रोत आहे. - Economics [अर्थशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ

विधान (अ): साठ्याशिवाय पुरवठा असू शकत नाही.

तर्क विधान (ब): साठा पुरवठ्याचा स्रोत आहे.

Options

  • विधान 'अ' सत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' असत्य आहे.

  • विधान 'अ' असत्य आहे; पण तर्क विधान 'ब' सत्य आहे.

  • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण आहे.

  • दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण नाही.

Advertisement Remove all ads

Solution

दोन्ही विधाने सत्य असून विधान 'ब' हे विधान 'अ' चे योग्य स्पष्टीकरण आहे.

Concept: साठा
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 12th Standard HSC Economics Maharashtra State Board 2022 [अर्थशास्त्र इयत्ता १२ वी]
Chapter 4 पुरवठा विश्लेषण
विधान व तर्क प्रश्न | Q 1
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×