Advertisement Remove all ads

'उपास' या पाठाधारे खालील संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा. बाळसेदार भाज्या- - Marathi (Second Language) [मराठी (द्वितीय भाषा)]

Short Note

'उपास' या पाठाधारे खालील संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा.

बाळसेदार भाज्या-

Advertisement Remove all ads

Solution

लेखकाने विनोद साधण्याच्या हेतूने भाज्यांचे सडपातळ आणि बाळसेदार म्हणजेच गुबगुबीत असे प्रकार पाडले. बाळसेदार भाज्या स्वयंपाकघरातून हाकलून दिल्याने पंतांच्या वजनक्षयाच्या संकल्पासाठी त्याची मदतच झाली आहे असे म्हटले आहे. गुबगुबीत (बाळसेदार) भाज्या खाल्ल्याने पंतांचे वजन वाढून तेही बाळसेदार होतील, म्हणून या भाज्या वापरणे बंद केले हा यामागील दडलेला विनोद आहे.

Concept: गद्य (10th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×