उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम लिहा. - Science and Technology 1 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

सरळ विद्युतवाहक आपण उजव्या हातात अशाप्रकारे धरला, की आपल्या अंगठ्याचे टोक विद्युतधारेच्या प्रवाहाच्या दिशेकडे असेल, तर वाहकाभोवती गुंडाळली गेलेली इतर बोटे चुंबकीय क्षेत्राची दिशा दर्शवतात.

Concept: उजव्या हाताच्या अंगठ्याचा नियम (Right hand thumb rule)
  Is there an error in this question or solution?

APPEARS IN

SCERT Maharashtra Question Bank 10th Standard SSC Science and Technology 1 Maharashtra State Board 2021 [विज्ञान आणि तंत्रज्ञान १ इयत्ता १० वी]
Chapter 4 विद्युतधारेचे परिणाम
एका वाक्यात उत्तरे लिहा. | Q 8
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×