Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 8th Standard
Advertisement Remove all ads

तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा. लेखकाने सांगितलेले व्यायामाचे महत्त्व स्पष्ट करा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा.

लेखकाने सांगितलेले व्यायामाचे महत्त्व स्पष्ट करा.

Advertisement Remove all ads

Solution

व्यायाम ही सुदृढ आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे. त्यामुळेच, निरोगी जीवन जगण्याकरता व्यायामाची नितांत आवश्यकता आहे. त्याचे महत्त्व स्पष्ट करताना लेखक व्यायामाची तुलना खाण्याशी करतो. आपण जर दोन वेळचे जेवण न चुकता घेतो, त्यासाठी विशेष वेळ काढतो, तर व्यायामाकरताही वेळ द्यायलाच हवा. आपल्या जीवनात जेवणाला जेवढे महत्त्व आहे तेवढेच महत्त्व व्यायामालाही असावे असे लेखक म्हणतो. त्यामुळेच, या व्यायामासाठी रोज वेळ काढणे आवश्यक आहे असे लेखकाचे मत आहे.

Concept: गद्य (8th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी]
Chapter 7 नातवंडांस पत्र
स्वाध्याय | Q ३. (अ) | Page 22
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×