Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 8th Standard
Advertisement Remove all ads

‘तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते’ या विधानाचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा. - Marathi [मराठी]

Short Note

‘तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते’ या विधानाचा तुम्हांला समजलेला अर्थ लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

माणसाच्या मनातील इच्छा ही प्रत्येक शोधाची जननी असते. या इच्छेची तीव्रता कोणत्याही परिस्थितीत ती पूर्ण करण्याची प्रेरणा देत असते. अशा वेळी उपलब्ध असणाऱ्या साधनांमधूनही ती इच्छा पूर्ण केली जाते. त्यामुळे इतर साधनांचा अभाव ही बाब मनातील तीव्र इच्छेला अडवू शकत नाही. मुळात मनात तीव्र इच्छा असेल तर त्या-त्या गोष्टीची साधना करण्यात कोणत्याही साधनांचा अभाव अडसर निर्माण करू शकत नाही.

Concept: गद्य (8th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Sulabhbharati 8th Standard Maharashtra State Board [मराठी - सुलभभारती इयत्ता ८ वी]
Chapter 2 मी चित्रकार कसा झालो!
स्वाध्याय | Q ६. | Page 4
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×