Maharashtra State BoardHSC Arts 12th Board Exam
Advertisement Remove all ads

तक्ता पूर्ण करा. कवितेचा विषय कवितेची मध्यवर्ती कल्पना मनाला भिडणारे शब्दसमूह - Marathi

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Chart
Short Note

तक्ता पूर्ण करा.

कवितेचा विषय कवितेची मध्यवर्ती कल्पना मनाला भिडणारे शब्दसमूह
     
Advertisement Remove all ads

Solution


कवितेचा विषय

कवितेची मध्यवर्ती कल्पना

मनाला भिडणारे शब्दसमूह

आक्रसून गेलेल्या महानगरीय जीवनाची शोकांतिका

समुद्र हे जीवनाचे प्रतीक आहे. महानगरीय जीवनाची घुसमट आणि माणसांची होत असलेली नगण्य अवस्था पाहून समुद्र चिंताग्रस्त झालेला आहे.

(१) समुद्राच्या डोळ्यांत थकव्याचे आभाळ उतरते
(२) मुलाचे बालपण स्टेशनवरल्या बाकाएवढे

Concept: पद्य (Poetry) (12th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Yuvakbharati 12th Standard HSC Maharashtra State Board
Chapter 2.09 समुद्र कोंडून पडलाय
कृती (२) | Q 1 | Page 41
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×