Advertisement Remove all ads

टीपा लिहा. विश्वकोश - History and Civics [इतिहास व राज्यशास्त्र]

Short Note

टीपा लिहा.

विश्वकोश

Advertisement Remove all ads

Solution

  1. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६० साली 'महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळा'ची स्थापना केली.
  2. मराठी भाषा व साहित्य यांच्या विकासासाठी मराठी विश्वकोश निर्मितीस चालना देणे हा त्यामागे उद्देश होता.
  3. या मंडळाने तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांची विश्वकोशाच्या प्रमुख संपादकपदी नेमणूक केली. विश्वकोशाचे आजपर्यंत २० खंड प्रसिद्ध झाले आहेत.
  4. मराठी विश्वकोश हा सर्व विषय संग्राहक असून जगभरातील ज्ञान साररूपाने त्यात आलेले आहे. इतर विषयांप्रमाणेच इतिहास विषयाशी निगडित असणाऱ्या महत्त्वाच्या नोंदीदेखील विश्वकोशात करण्यात आलेल्या आहेत.
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Social Science History and Civics 10th Standard SSC Maharashtra State Board [इतिहस व राज्यशास्त्र इयत्ता १० वी]
Chapter 1.9 ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन
स्वाध्याय | Q ३. (२) | Page 66
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×