Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

टीप लिहा. विश्वकोशाची निर्मितिप्रक्रिया- - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

टीप लिहा.

विश्वकोशाची निर्मितीप्रक्रिया -

Advertisement Remove all ads

Solution

विश्वकोशाची निर्मितीप्रक्रिया ही प्रदीर्घ प्रक्रिया होती. यासाठी सर्वप्रथम विषयवार तज्ज्ञांच्या समितीची रचना करण्यात आली. मग प्रत्येक विषयाच्या नोंदींची शीर्षके निश्चित केली गेली. त्यानंतर मुख्य, मध्यम, लहान नोंदींतील मुद्द्यांची टाचणे तयार केली गेली. तसेच, या नोंदींच्या मर्यादा आखून टाचणांमध्ये तशा सूचनाही देण्यात आल्या. मग प्रत्येक विषयातील मुख्य, मध्यम, लहान व नाममात्र नोंदींच्या याद्या तयार करून त्या अकारविल्ह्यानुसार लावण्यात आल्या. या दीर्घ प्रक्रियेनंतर १९७६ या साली 'महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने' मराठी विश्वकोशाचा पहिला खंड प्रकाशित केला. त्यानंतर आजपर्यंत याच्या अनेक आवृत्त्या निघाल्या असून, सध्या विश्वकोशाचे अठरा खंड प्रकाशित झालेले आहेत.

Concept: स्थूल वाचन (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×