Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 7th Standard
Advertisement Remove all ads

थोडे थोडे करून फार मोठे काम करून दाखवणे. - __________ - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
MCQ
Fill in the Blanks

थोडे थोडे करून फार मोठे काम करून दाखवणे. - __________

Options

  • अति तेथे माती

  • आगीतून उठून फुफाट्यात पडणे

  • पळसाला पाने तीनच

  • नावडतीचे मीठ अळणी

  • थेंबे थेंबे तळे साचे

  • कामापुरता मामा

  • गर्वाचे घर खाली

Advertisement Remove all ads

Solution

थोडे थोडे करून फार मोठे काम करून दाखवणे. - थेंबे थेंबे तळे साचे

Concept: व्याकरण (7th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×