Maharashtra State BoardSSC (English Medium) 9th Standard
Advertisement Remove all ads

सृष्टीचे सौंदर्य कायम राहण्यासाठी तुम्हांला सुचतील असे उपाय लिहा. - Marathi [मराठी]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

सृष्टीचे सौंदर्य कायम राहण्यासाठी तुम्हांला सुचतील असे उपाय लिहा.

Advertisement Remove all ads

Solution

सृष्टिसाैंदर्य कायम राहण्यासाठी आपण अनेक उपाय करू शकतो. अगदी महत्त्वाचा उपाय म्हणजे वृक्षलागवड. प्रत्येकाने किमान तरी एक झाड लावावे व त्याचे जन्मभर संगोपन करावे. माळरानांवर, वनांमध्ये होणारी बांधकामे थांबवली पाहिजेत. वृक्षतोड थांबवली पाहिजे. पाण्याचे स्रोत जपले पाहिजेत. प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपण जर हे सर्व उपाय सातत्याने व मनापासून केले, तर सृष्टीचे साैंदर्य कायम राहील.

Concept: पद्य (9th Standard)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Marathi - Aksharbharati 9th Standard Maharashtra State Board [मराठी - अक्षरभारती इयत्ता ९ वी]
Chapter 9 उजाड उघडे माळरानही
स्वाध्याय | Q ५. (आ) | Page 36
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×