Advertisement Remove all ads

समीकरणे सोडवून उत्तर लिहा. 100 रुपयांच्या नोटांची संख्या □ 50 रुपयांच्या नोटांची संख्या □ - Mathematics 1 - Algebra [गणित १ - बीजगणित]

Sum

समीकरणे सोडवून उत्तर लिहा.

100 रुपयांच्या नोटांची संख्या `square` 50 रुपयांच्या नोटांची संख्या `square`

Advertisement Remove all ads

Solution

अनुष्काजवळ ₹ 100 च्या x नोटा व ₹ 50 च्या y नोटा आहेत.

दिलेल्या पहिल्या अटीनुसार, तिला आनंदने ₹ 2500 दिले.

∴ 100x + 50y = 2500 

∴ 2x + y = 50     ....(i) [दोन्ही बाजूंना 50 ने भागून]

दिलेल्या दुसऱ्या अटीनुसार, जर नोटांच्या संख्येची अदलाबदल झाली तर तिला 500 रुपये कमी मिळतात.

∴ 100y + 50x = 2000

∴ 2y + x = 40     .....[दोन्ही बाजूंना 50 ने भागून]

म्हणजेच, x + 2y = 40

∴ 2x + 4y = 80    ...(ii) [दोन्ही बाजूंना 2 ने गुणून]

समीकरण (ii) मधून समीकरण (i) वजा करून,

2x + 4y = 80
2x + y = 50
-     -      -   
    3y  = 30

∴ y = `30/3` = 10

y = 10 ही किंमत समीकरण (i) मध्ये ठेवून,

2x + y = 50

2x + 10 = 50

∴ 2x = 50 - 10

∴ 2x = 40

∴ x = `40/2` = 20

∴ अनुष्काजवळ 100 रुपयांच्या 20 व 50 रुपयांच्या 10 नोटा आहेत.

Concept: एकसामयिक समीकरणांचे उपयोजन (Application of simultaneous equations)
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Mathematics 1 Algebra 10th Standard SSC Maharashtra State Board [गणित १ इयत्ता १० वी]
Chapter 1 दोन चलांतील रेषीय समीकरणे
संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 1 | Q 7. (3) | Page 29
Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×