Advertisement Remove all ads

सहसंबंध स्पष्ट करा: महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकास. - Political Science [राज्यशास्त्र]

Advertisement Remove all ads
Advertisement Remove all ads
Short Note

सहसंबंध स्पष्ट करा:

महिला सक्षमीकरण आणि शाश्वत विकास.

Advertisement Remove all ads

Solution

(१) महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांचा आत्मविश्वास जागृत करून त्यांच्यात त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याची क्षमता निर्माण करणे.
(२) महिला सक्षमीकरणाच्या अंतर्गत त्यांना शिक्षणाची व रोजगाराची समान संधी उपलव्य करून दिली जाते.
(३) उदयमशील महिला एकत्र येतात आणि स्वयंसाहाय्यता गटाच्या माध्यमातून स्वत:चा व समाजाचा शाश्वत-कायम स्वरूपी विकास घडवून आणतात.

Concept: १९९१ पासून गरिबी आणि स्त्रिया समस्या
  Is there an error in this question or solution?
Advertisement Remove all ads

APPEARS IN

Balbharati Political Science 12th Standard HSC Maharashtra State Board [राज्यशास्त्र इयत्ता १२ वी]
Chapter 3 १९९१ नंतरच्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि समस्या : मानवतावादी प्रश्
स्वाध्याय | Q ३ (१) | Page 34
Advertisement Remove all ads
Share
Notifications

View all notifications


      Forgot password?
View in app×